Aquatic Resources Research Institute | Chulalongkorn University
English   
|| All ARRI Sites ||
 
 
 
 
สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล ให้แก่โรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน ๓-๕ กพ.๕๙
 
 

สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี จัดค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล ให้แก่กลุ่มสาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน โดยอาจารย์พิชิต คำบุรี ผู้รับผิดชอบนำนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.๕ จำนวน ๓๐ คน และครูผู้ควบคุม ๔ คน มาเข้าค่ายฝึกเรียนรู้และปฏิบัติการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล ณ ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา ระหว่างวันที่ ๓-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

jukhum
Porntep
ดร.สมภพ รุ่งสุภา หัวหน้าสถานีวิจัยฯ กล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียนและบรรยายสรุปเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เกาะสีชัง
การบรรยายเรื่อง “ระบบนิเวศทางทะเล และแพลงก์ตอน” โดย ดร.พรเทพ พรรณรักษ์
coral

การบรรยายเรื่อง “ระบบนิเวศแนวปะการังเกาะสีชัง และการอนุรักษ์”

การเตรียมตัวไปดำน้ำดูปะการัง สอนการใช้อุปกรณ์ดำน้ำแบบผิวน้ำ โดยนายอานุภาพ พานิชผล

การบรรยายเรื่อง “การประมงและการเพาะเลี้ยง และการเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเล” โดยนายเอนก โสภณ

การบรรยายเรื่อง “ระบบนิเวศหาดหิน หาดทราย”โดยนางสาวณิชยา ประดิษฐ์ทรัพย์
กิจกรรมปลูกปะการัง
สาธิตการเก็บแพลงก์ตอนพืช-แพลงก์ตอนสัตว์ กิจกรรมว่ายน้ำดูปะการัง แบบผิวน้ำ
กิจกรรมว่ายน้ำดูปะการัง แบบผิวน้ำ กิจกรรมว่ายน้ำดูปะการัง แบบผิวน้ำ
plankton-lab plankton-lab
กิจกรรมศึกษาตัวอย่างแพลงก์ตอนพืช-แพลงก์ตอนสัตว์ ที่เก็บตัวอย่างช่วงกิจกรรมดำน้ำดูปะการัง
jukhum
รับเกียรติบัตรการเข้ารับการฝึกอบรม
 
 
 
 
 
 
 
 
All Rights Reserved, Copyright© 2008 Aquatic Resources Research Institute, Chulalongkorn University