แผนที่
 
 
 
 
 
 
 

รายงานคุณภาพน้ำและแพลงก์ตอนบริเวณ เกาะสีชัง จ.ชลบุรี

ส.ค. 55
ส.ค.56
ต.ค.56
ม.ค.57
มี.ค.57
เม.ย.57
พ.ค.57
มิ.ย.57บทนำ
สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลและศูนย์ฝึกนิสิต เกาะสีชัง ตั้งอยู่บนเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี มีการวิจัย การเรียนการสอนและการบริการวิชาการ ในด้านต่างๆเป็นจำนวนมากต่อปี ประกอบกับสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ  มีการนำเสนอผลงานและกิจกรรมต่างๆผ่านทางเวปไซต์ www.arri.chula.ac.th  และมีเวปไซต์ฐานข้อมูลความรู้ทางทะเล Marine Knowledge Hub , http://www.mkh.in.th/   รวมถึงการที่กรมควบคุมมลพิษ ได้กำหนดจุดตรวจเฝ้าระวังคุณภาพน้ำชายฝั่งทะเลของประเทศไทย รอบเกาะสีชัง เป็นจุดตรวจเฝ้าระวังคุณภาพน้ำมาตรฐานแต่ไม่ได้ดำเนินการต่อเนื่องทุกเดือน  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ อันมีสถานีวิจัยฯ เกาะสีชัง ตั้งอยู่บนเกาะสีชัง จะมีการตรวจเฝ้าระวังคุณภาพน้ำทะเล และ ทรัพยากรนิเวศได้แก่ แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ เป็นการประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และอาจเพิ่มความถี่เป็นการเก็บตัวอย่างและตรวจวัดข้อมูลอย่างต่อเนื่องในกรณีเกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี หรือ น้ำมันรั่วไหล หรือเหตุการณ์ร้ายแรงอื่นๆ
วัตถุประสงค์
ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพน้ำทะเล และองค์ประกอบของแพลงก์ตอนพืช และ แพลงก์ตอนสัตว์ รอบเกาะสีชัง อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
ขั้นตอนการดำเนินการ
วัดพารามิเตอร์คุณภาพน้ำทั่วไป ได้แก่ อุณหภูมิ ความเค็ม ปริมาณออกซิเจนละลาย pH   เก็บตัวอย่างน้ำทะเลบริเวณผิวน้ำ วิเคราะห์สารอาหารได้แก่ แอมโมเนีย ไนไตรท์+ไนเตรท  ฟอสเฟท และ ซิลิเกต ทุกเดือน และวิเคราะห์ปริมาณไฮโดรคาร์บอนในน้ำทะเล ทุก 2 เดือน   และเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืช  โดยการตักน้ำทะเล 30 ลิตร กรองผ่านถุงลากแพลงก์ตอนขนาดตาถี่ 23 ไมครอน รักษาสภาพด้วยฟอร์มาลีน 4% ก่อนนำไปจำแนกชนิดและความหนาแน่น จัดทำรายงานสถานภาพปัจจุบันของคุณภาพน้ำทั่วไป สารอาหาร  ปริมาณปิโตรเลียมในน้ำทะเล และ องค์ประกอบ  ความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์รอบเกาะสีชัง   และรายงานในเวปไซต์สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ ทุกเดือน

 
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All Rights Reserved, Copyright© 2008 Aquatic Resources Research Institute, Chulalongkorn University