แผนที่
 
 
 
 
 
 
 

ดร.สมภพ รุ่งสุภา นักวิจัยสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ นำเสนอผลงานการวิจัยด้านปะการัง ของสถาบันฯ ในรอบ 30 ปี และทิศทางการวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศในปัจจุบันและอนาคต ในการประชุม GESL Workshop on Environmental Computing and Support Systems in International Electronic Symposium (IES2016) ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2559 Bali, Indonesia.

 

ดร.สมภพ รุ่งสุภา นักวิจัยสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ นำเสนอผลงานการวิจัยด้านปะการัง ของสถาบันฯ ในรอบ 30 ปี และทิศทางการวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศในปัจจุบันและอนาคต ในการประชุม GESL Workshop on Environmental Computing and Support Systems in International Electronic Symposium (IES2016) ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2559 Bali, Indonesia.

GESL (Global Environmental Systems Leader) มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1. เชื่อมต่อระบบเทคโนโลยี และ/หรือ อุปกรณ์กลไกต่างๆ เข้ากับระบบทางสังคม 2. เชื่อมความสามารถในการตอบสนอง ต่อการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม ให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นอย่าง กะทันหันและมีความรุ่นแรงได้ 3. บูรณาการ ระบบต่างๆเข้าอุปกรณ์และกลไก ต่างทั้งด้านกายภาพและด้าน คอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ GESL ได้มีการพัฒนาระบบต่างๆและองค์ความรู้ทั้งในและระหว่างสาขาวิชาต่างๆ ทั้ง ด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อความยั่งยืนและฟื้นฟูระบบสิ่งแวดล้อมโลก สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ ได้มีโอกาสเข้าร่วมใน GESL program ใน พ.ศ.2559 โดย รศ.ดร.อรัญ หาญสืบสาย ภาควิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์ และ รศ.ดร. เพ็ชรพร เชาวกิจเจริญ ภาควิชาวิศวกรรม สิ่่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้เข้ารับการอบรมในโปรแกรม GESL เยี่ยมชมการวิจัยด้านต่างๆ โดยเฉพาะการวิจัยด้านปะการัง ณ สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลและศูนย์ฝึกนิสิต เกาะสีชัง อ. เกาะสีชัง จ. ชลบุรี ในเดือนเมษายน พ.ศ.2559 หลังจากนั้นได้มีการแลกเปลี่ยนนักวิจัยในโปรแกรม GESL, Wahjoe Tjatur Sesulihatien (Ph. D candidate, Graduate School of Media and Government, Keio University, Japan) ทำวิจัยร่วมเรื่อง The Early Step of Healthiness Detection for Coral Quality of Life at Sichang Island, Thailand ซึ่งได้นำเสนอในการประชุม 15th Environmental Engineering Association of Thailand International Conference May 11-13, 2016 โดยการสนับสนุนของ Professor Yasushi Kiyoki, Graduate School of Media and Government, Keio University, Japan จึงได้มีโอกาสนำเสนอในฐานะ key note speaker เรื่อง Aquatic Resource Research Institutes : past present and future Coral Studied. การประชุมดังกล่าวเป็นการนำเสนอเทคโนโลยีชั้นนำของแต่ละประเทศในอาเซียนร่วมประเทศ ญี่ปุ่น ผ่านโครงการ GESL ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้ามาใช้จริงเพื่อพัฒนาประเทศ เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติ โดย สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลและศูนย์ฝึกนิสิต เกาะสีชัง สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จะเป็นพื้นที่ในการทำวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรต่อไป


Present1

 
 
 
 
 
กลับหน้าหลัก
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All Rights Reserved, Copyright© 2008 Aquatic Resources Research Institute, Chulalongkorn University