English   
|| All ARRI Sites ||
 
 
 
 
โครงการครุวิจัย สกว.
 
โครงการ ครุวิจัย – วิทยาศาสตร์ทางทะเล

 

งานวิจัย

การต่อยอดโครงการครุวิจัย : รายละเอียด

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการครุวิจัย - วิทยาศาสตร์ทางทะเล
The Project Teacher Fellowship - Marine Science

หัวข้องานวิจัยครุวิจัย – วิทยาศาสตร์ทางทะเล ปี 2553

1. ความหลากหลายและการแพร่กระจายของสาหร่ายขนาดใหญ่ ที่ใช้เป็นตัวบ่งชี้ คุณภาพน้ำ บริเวณเกาะสีชังและเกาะขามใหญ่ จังหวัดชลบุรี บทความ/โปสเตอร

2. การศึกษาความหลากหลายและความสามารถในการดูดซับไนเตรทของสาหร่ายขนาดใหญ่ที่พบบริเวณแหล่งน้ำทิ้ง เกาะสีชัง จ.ชลบุรี บทความ/โปสเตอร์

3. ศึกษาประสิทธิภาพการใช้สาหร่ายขนาดใหญ่ในการลดปริมาณฟอสเฟตในน้ำทะเล บทความ/โปสเตอร

4. การศึกษาความสามารถในการดูดซับไนโตรเจนของสาหร่ายผักกาด (Ulva rigida C. Agardh) และสาหร่ายเม็ดพริกไทย (Caulerpa lentillifera J. Agardh) บทความ/โปสเตอร์

5.การทดลองใช้สาหร่ายทะเลขนาดใหญ่เพื่อลดปริมาณไนโตรเจนรวมในน้ำทะเล บทความ/โปสเตอร

6.ศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างเหงือกของหอยนางรมปากจีบ (Saccostrea commercialis) บริเวณเกาะสีชังและเกาะขามใหญ่ จังหวัดชลบุรี บทความ/โปสเตอร

7. การศึกษาความหลากหลายของหอยทะเลฝาเดียว (Gastropod) บริเวณหาดท่าวัง เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี บทความ/โปสเตอร

8.การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณขยะและสารอินทรีย์ในระบบนิเวศหาดทรายชายฝั่งทะเลเกาะสีชัง  จังหวัดชลบุรี บทความ/โปสเตอร

9.การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ในระบบนิเวศหาดทราย เกาะสีชัง จ.ชลบุรี บทความ/โปสเตอร

10.การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศหาดทราย บริเวณเกาะขามใหญ่ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี เพื่อจัดทำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทความ/โปสเตอร์

11.การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดตะกอนดินและการแพร่กระจายของหอยกระปุก (Ruditapes variagatus) บริเวณหาดท่าวังและเกาะขามใหญ่ อ.เกาะสีชัง   จ.ชลบุรี บทความ/โปสเตอร

12.การศึกษาความหลากหลายของสัตว์ทะเลหน้าดินบริเวณหาดท่าวังและหาดถ้ำพัง เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี บทความ/โปสเตอร

13.การศึกษารูปแบบและเปอร์เซ็นต์การครอบคลุมพื้นที่ของปะการัง  บริเวณหาดท่าวัง จ.ชลบุรี บทความ/โปสเตอร

14.การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศแนวปะการัง บริเวณหาดท่าวัง อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรีเพื่อจัดทำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทความ/โปสเตอร

15.การศึกษาความหลากหลายของชนิดเห็ดทะเลบริเวณแนวปะการังน้ำตื้น หาดท่าวัง จ.ชลบุรี บทความ/โปสเตอร์

16.ความเป็นพิษของแอมโมเนียที่ส่งผลต่อลูกปลากะพงขาว บทความ/โปสเตอร

17.ศึกษาความเป็นพิษเฉียบพลันของแคดเมียมต่อการตายของลูกปลากะพงขาว บทความ/โปสเตอร์18.ศึกษาความเป็นพิษเฉียบพลันของตะกั่วต่อการตายของลูกปลากะพงขาว บทความ/โปสเตอร์

19.การศึกษาความหลากชนิดของนกบริเวณท่าวัง เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี บทความ/โปสเตอร

20.การทดลองใช้น้ำมันกานพลู (clove oil) เพื่อลดการบาดเจ็บของหอยเป๋าฮื้อ (Haliotis asinina) ในระหว่างเตรียมการขนส่ง บทความ/โปสเตอร์

21.การศึกษาพฤติกรรมการกินอาหารของหอยตาวัว (Turbo broneus) บทความ/โปสเตอร

22.การศึกษาทรัพยากรปูม้า (Portunus pelagicus) ที่ได้จากการจับด้วยอวนจมปูบริเวณเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี บทความ/โปสเตอร์

23.ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ำและความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชบริเวณหาดถ้ำพังและหาดท่าวัง  อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี  บทความ/โปสเตอร

24.การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงก์ตอนสัตว์ บริเวณหาดท่าวังกับหาดถ้ำพัง เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ ของเกาะสีชัง บทความ/โปสเตอร์

25.การศึกษาความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชบริเวณท่าล่างและท่ายายทิมและปัจจัยสิ่งแวดล้อม ของเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี บทความ/โปสเตอร

26.การศึกษาความหลากหลายของแพลงก์ตอนสัตว์กับคุณภาพน้ำในระบบนิเวศชายฝั่งบริเวณหาดท่าล่างและหาดท่ายายทิม อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี บทความ/โปสเตอร

27.การศึกษาปัจจัยทางกายภาพบางประการที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของแพลงก์ตอนพืช บทความ/โปสเตอร์

28.การศึกษาผลของฟอสเฟตต่อการเจริญและองค์ประกอบของแพลงก์ตอนพืชธรรมชาติ ณ เกาะสีชัง ชลบุรี บทความ/โปสเตอร์

29.การศึกษาคุณภาพของน้ำทะเลบริเวณหาดท่าล่างและหาดท่ายายทิม  อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี บทความ/โปสเตอร

30.การศึกษาคุณภาพน้ำทะเลบางประการ ปริมาณแบคทีเรียทั้งหมดและ Escherichia coli ในเขตว่ายน้ำบริเวณชายหาดถ้ำพัง เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี บทความ/โปสเตอร์

 

หัวข้อวิจัยโครงการครุวิจัยปี 51-52

 1. การเปรียบเทียบปริมาณแบคทีเรียทั้งหมดในน้ำทะเลบริเวณท่าล่าง บทคัดย่อ
 2. ผลของ pH ต่อการเจริญเติบโตของไดอะตอมชนิด Gyrosigma sp. บทคัดย่อ
 3. การศึกษาเปรียบเทียบการวิเคราะห์ทางเคมีของคุณภาพน้ำบางประการ บทคัดย่อ
 4. ปริมาณสารอินทรีย์ในน้ำและในดินตะกอนบริเวณเกาะสีชัง จ.ชลบุรี บทคัดย่อ
 5. การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณอินทรีย์สารในดินตะกอนป่าชายเลนเกาะสีชัง จ.ชลบุรี และ ดินป่าชายเลนปากแม่น้ำบางตะบูน จ. เพชรบุรี บทคัดย่อ
 6. การศึกษาการแพร่กระจายของไส้เดือนทะเลบริเวณหาดท่าวัง หาดท่าล่าง และหาดถ้ำพัง อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี บทคัดย่อ
 7. การศึกษาการแพร่กระจายของสาหร่ายขนาดใหญ่และความสัมพันธ์กับสารอาหารในน้ำทิ้งบริเวณหน้าเรื่อนเขียว หน้าสถานีวิจัย ถ้ำพัง ท่าล่าง อ.เกาะสีชัง จ. ชลบุรี บทคัดย่อ
 8. การศึกษาเปรียบเทียบชนิดของแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์บริเวณหาดท่าวังแนวปะการังหน้าเรือนเขียวและแนวปะการังเกาะร้านดอกไม้ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี ในช่วงน้ำเกิดและน้ำตาย บทคัดย่อ
 9. การศึกษาเปรียบเทียบขนาดตะกอนดินและปริมาณสารอินทรีย์ในดินตะกอนบริเวณหาดท่าล่าง หาดท่าวังและหาดถ้ำพัง อ.เกาะสีชัง จ. ชลบุรี บทคัดย่อ
 10. การวิเคราะห์ปริมาณสารอาหารในน้ำทะเลบริเวณเกาะสีชัง จ. ชลบุรี บทคัดย่อ
 11. ศึกษาความเข้มข้นของโซเดียมซิลิเกต (Na2SiO3) ที่มีต่อการเจริญเติบโตของ Gyrosigma/Plurosigma sp. บทคัดย่อ
 12. การศึกษาชนิดและความหนาแน่นของแพลงก์ตอนสัตว์ อ.เกาะสีชัง จ. ชลบุรี บทคัดย่อ
 13. การตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลในเขตว่ายน้ำบริเวณชายหาดเกาะสีชัง จ.ชลบุรี บทคัดย่อ
 14. การเปรียบเทียบชนิดและการแพร่กระจายของหอยทะเลบริเวณหาดท่าล่าง หาดท่าวัง และหาดถ้ำพัง อ.เกาะสีชัง จ. ชลบุรี บทคัดย่อ
 15. การศึกษาชนิด มวลชีวภาพ และการแพร่กระจายของสาหร่ายขนาดใหญ่ และความสัมพันธ์กับสารอาหารในดินและน้ำบริเวณหาดท่าวังทิศใต้ เกาะสีชัง จ. ชลบุรี บทคัดย่อ
 16. การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงก์ตอนพืชบริเวณหาดถ้ำพัง อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี บทคัดย่อ
 17. การศึกษาปริมาณแอมโมเนียในระหว่างการขนส่งหอยเป๋าฮื้อ บทคัดย่อ
 18. การศึกษาวิธีการตรวจสอบและวิธีการลดปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำอย่างง่าย บทคัดย่อ
 19. ความหลากหลายของครัสเทเซียนบริเวณหาดถ้ำพัง ท่าล่างและท่าวัง อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี บทคัดย่อ

ตัวอย่างสื่อการสอน : หนังสืออิเล็คทรอนิคส์ (e-book) วิดีโอ (Vedio)

 

หัวข้อวิจัยโครงการครุวิจัยปี 50-51
1. ความหลากหลายและการแพร่กระจายของสาหร่ายหน้าดินขนาดใหญ่บริเวณหาดหินท่าวัง อ.เกาะสีชัง จ. ชลบุรี บทคัดย่อ
2. การดูดซับฟอสเฟตของสาหร่ายสีเขียวบางชนิดที่พบบริเวณ เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี บทคัดย่อ
3. การศึกษาสถานการณ์และแนวโน้มการประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน: กรณีศึกษาชุมชนเกาะสีชัง อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี ปีพ.ศ. 2551 บทคัดย่อ
4. การศึกษาชีววิทยาบางประการของลิ่นทะเล (Chiton sp.) บริเวณเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี บทคัดย่อ
5. ความหลากหลายความชุกชุมและการแพร่กระจายของสัตว์ทะเลหน้าดิน บริเวณหาดหินท่าวัง อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี บทคัดย่อ
6. การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำโดยวัดระดับแอมโมเนีย ไนไตรทและฟอสเฟตในเขตชุมชนระหว่างท่าบน-ท่าล่าง หาดถ้ำพัง และหาดท่ายายทิม เกาะสีชัง จ. ชลบุรี บทคัดย่อ
7. การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพน้ำทะเลบริเวณท่าบนและถ้ำพัง อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี บทคัดย่อ
8. การศึกษาคุณภาพน้ำทะเลบริเวณ หาดท่าวัง ชุมชนท่าบนและหาดถ้ำพัง อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี บทคัดย่อ
9. การศึกษาแพลงก์ตอนพืชกลุ่มไดอะตอมสกุล Chaetoceros กับคุณภาพน้ำบริเวณของชุมชนเขตท่องเที่ยวและเขตธรรมชาติ ของเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี บทคัดย่อ
10. การศึกษาปัจจัยทางกายภาพบางประการกับความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชในบริเวณสะพานอัษฎางค์และท่าภาณุรังษี อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี บทคัดย่อ
11. การศึกษาผลของแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของ Chaetoceros calcitrans บทคัดย่อ
12. นิเวศวิทยาหาดทรายบริเวณหาดท่าวัง อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี บทคัดย่อ
13. เปรียบเทียบความหลากชนิดและการแพร่กระจายของหอยทะเล บริเวณหาดหินท่าวัง อ.เกาะสีชัง จ. ชลบุรี บทคัดย่อ
14. ความหลากหลายและการกระจายตัวของหอยฝาเดียวบริเวณหาดหินท่าวัง และหาดท่าล่าง อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี บทคัดย่อ
15. การศึกษารูปแบบของปะการังและเปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพื้นที่ของปะการังบริเวณท่าวังหน้าเรือนเขียว อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี บทคัดย่อ
16. การศึกษาเปรียบเทียบความหลากชนิดของปูบริเวณหาดหินท่าวังหน้าสถานีวิจัย และหน้าพระที่นั่งมันธาตุรัตนโรจน์ อ.เกาะสีชัง จ. ชลบุรี บทคัดย่อ
17. ความหลากหลายและการกระจายตัวของสัตว์ทะเลใน Phylum Echinodermata ที่พบบริเวณหาดท่าวัง อ.เกาะสีชัง จ. ชลบุรี บทคัดย่อ
18. ความหลากหลายชนิดและถิ่นที่อยู่ของหอยทะเลกินได้บริเวณหาดท่าวัง เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี บทคัดย่อ
19. การศึกษารูปแบบของปะการังและเปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพื้นที่ของปะการังบริเวณท่าวังส่วนหน้าสถานีวิจัยฯ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี บทคัดย่อ
20. การติดตามคุณภาพน้ำชายฝั่ง เกาะสีชัง จ.ชลบุรี บทคัดย่อ
21. ผลของความเค็มต่อการเจริญเติบโตของ Chaetoceros calcitrans
บทคัดย่อหัวข้อวิจัยโครงการครุวิจัยปี 49-50
1. ปริมาณปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนและน้ำมันในน้ำทะเลบริเวณรอบเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี บทคัดย่อ
2. การศึกษาแพลงก์ตอนในระบบนิเวศชายฝั่งบริเวณท่าวัง เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี บทคัดย่อ
3. การศึกษาแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ในระบบนิเวศทางทะเลบริเวณแหลมงู เกาะสีชัง ชลบุรี บทคัดย่อ
4. การศึกษาความหลากหลายและการกระจายของสัตว์หน้าดินบริเวณหาดท่าวัง อ. เกาะสีชัง จ. ชลบุรี บทคัดย่อ
5. การปรับตัวและการตอบสนองของหอยเป๋าฮื้อไทยชนิด Haliotis asinina จากการเปลี่ยนแปลงระดับความเค็ม บทคัดย่อ
6. การศึกษาความหลากหลายของชนิดปลาบริเวณเกาะสีชัง บทคัดย่อ
7. การศึกษาผลของสาหร่ายไส้ไก่ สาหร่ายผมนางและสาหร่ายเขากวางต่อพฤติกรรมการเข้าถึงอาหารและการเจริญเติบโตของหอยเป๋าฮื้อไทย บทคัดย่อ
8. ศึกษาการดำรงชีวิตของหอยเป๋าฮื้อไทย Haliotis asinina เพื่อจัดทำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทคัดย่อ
9. การศึกษาความหลากหลายของชนิดสัตว์ทะเลหน้าดินบริเวณหาดถ้ำพังและหาดแหลมงู เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี บทคัดย่อ
10. การศึกษาแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ในระบบนิเวศชายฝั่งทะเลบริเวณหาดถ้ำพัง อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี บทคัดย่อ
11. การศึกษาเปรียบเทียบขนาดตะกอนดินและปริมาณสารอินทรีย์ในดินตะกอนชายฝั่งทะเลเกาะสีชังและอ่าวศรีราชา จังหวัดชลบุรี บทคัดย่อ
12. การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพน้ำระหว่างหาดท่าบนกับหาดถ้ำพังเกาะสีชัง บทคัดย่อ
13. การศึกษาความหลากหลายของชนิดสัตว์ทะเลหน้าดินบริเวณเกาะร้านดอกไม้ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี บทคัดย่อ
14. การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งบริเวณหาดทรายแก้ว และเกาะร้านดอกไม้ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี บทคัดย่อ
15. การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพน้ำทะเลระหว่างบริเวณหาดท่าวังและแหลมงู อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี บทคัดย่อ
16. การทำภาพถ่ายเปรียบเทียบระหว่างตัวอย่างปะการังที่มีชีวิตกับปะการังที่ไม่มีชีวิตบริเวณเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี บทคัดย่อ
17. การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบของปะการังในบริเวณรับลมและบริเวณอับลมบริเวณเกาะร้านดอกไม้ จังหวัดชลบุรี บทคัดย่อ
18. การศึกษาความหลากหลายของสัตว์ทะเลหน้าดิน บริเวณหาดท่าบน อ. เกาะสีชัง จ. ชลบุรี บทคัดย่อ
19. การศึกษาแพลงก์ตอนในระบบนิเวศชายฝั่งบริเวณหาดท่าบน เกาะสีชัง จ.ชลบุรี บทคัดย่อ
20. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการกินอาหารของปลิงทะเลชนิด Holothuria leucospilota : ชนิดตะกอนดิน บทคัดย่อ
21. การศึกษาทรัพยากรปูม้า Portunus pelagicus ที่ได้จากอวนจมปูบริเวณเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี บทคัดย่อ
22. ความหลากหลายและการแพร่กระจายของสาหร่ายหน้าดินขนาดใหญ่บริเวณเกาะสีชัง จ. ชลบุรี บทคัดย่อ
23. ผลของความเค็มต่อการเจริญเติบโตของแพลงก์ตอนพืชชนิด Isochrysis sp. บทคัดย่อ
24. ผลของ pH ต่อการเจริญเติบโตของแพลงก์ตอนพืชชนิด Isochrysis sp. บทคัดย่อ
25. การศึกษาแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ในระบบนิเวศทางทะเลบริเวณหาดทรายแก้ว เกาะสีชัง ชลบุรี บทคัดย่อ
26. การศึกษาความหลากหลายของชนิดสัตว์ทะเลหน้าดินบริเวณหาดทรายแก้ว เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี บทคัดย่อ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All Rights Reserved, Copyright© 2008 Aquatic Resources Research Institute, Chulalongkorn University