English   
|| All ARRI Sites ||
 
 
 
 
โครงการครุวิจัย สกว.
 
โครงการ ครุวิจัย – วิทยาศาสตร์ทางทะเล
 
ทำเนียบรุ่น

 

ทำเนียบรุ่น โครงการครุวิจัยปี 52-53 (รุ่นที่ 4)

รายชื่อคณะครู โครงการครุวิัจัย รุ่นที่ 4

 

ลำดับที่
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ - สกุล
โรงเรียนต้นสังกัด
สถานที่ติดต่อ
1
นาง เชาวนีย์ ล่ำชม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.เมืองเพชรบูรณ์ ต.ในเมือง อ. เมือง จ. เพชรบูรณ์ 67000
2
นาง เบญจนา กล่อมแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล อ. เมือง จ. ระยอง 21000
3
นางสาว เรณู เชื้อเคน โรงเรียนบ้านขามเปี้ย โรงเรียนบ้านขามเปี้ย ต. ขามเปี้ย อ. ตระการพืชผล จ. อุบลราชธานี 34130
4
นางสาว จันทนา    สุปิณะ โรงเรียนห้องสอนศึกษา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ต. จองคำ อ. เมือง     จ. แม่ฮ่องสอน 58000
5
นางสาว จุฑาทิพย์ แช่ทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ)

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) ต. ตลาดใหญ่ อ. เมือง

จ. ภูเก็ต 83000

6
นาง ชญาภา พุทธา

โรงเรียนวัดห้วยบง

(บริษัทข้าวไทย จำกัด สงเคราะห์ 3)

โรงเรียนวัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทย จำกัด สงเคราะห์ 3) ต. ห้วยบง อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. สระบุรี 18000
7
นาง ณาตยา อุทยารัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ ต. ปากน้ำ อ. เมือง จ. ระยอง 21000
8
นาย ธีระรัตน์ อุบลรัตน์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ต. หอรัตนไชย อ. พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา 13000
9
นางสาว นันทิยา   เสนา โรงเรียนซ่ำสูงพิทยาคม โรงเรียนซ่ำสูงพิทยาคม ต. กระนวน อ. ซำสูง จ. ขอนแก่น 40170
10
ว่าที่ร้อยตรี นิพนธ์ ประทุมวงค์ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ต. ประโคนชัย อ. ประโคนชัย จ. บุรีรัมย์31140
11
นางสาว บุเรียม พรหมปลัด โรงเรียนกงหราพิชากร โรงเรียนกงหราพิชากร ต. คลองทรายขาว อ. กงหรา จ. พัทลุง 93180
12
นาย ปริวรรต ฟองอ่อน โรงเรียนส่องดาววิทยาคม โรงเรียนส่องดาววิทยาคม ต. ปทุมวาปี อ. ส่องดาว จ. สกลนคร 47190
13
นางสาว ปิยา รพีธรรม โรงเรียนบางละมุง โรงเรียนบางละมุง ต. นาเกลือ อ. บางละมุง     จ. ชลบุรี 20150
14
นางสาว ฝูไรดา เต๊ะมาหมัด โรงเรียนบ้านปากบาง โรงเรียนบ้านปากบาง ต. สะกอม อ. จะนะ จ. สงขลา 90130
15
นาง พนิดา แก้วมาลา โรงเรียนเทิงวิทยาคม โรงเรียนเทิงวิทยาคม ต. เวียง อ. เทิง จ.  เชียงราย 57160
16
นาย พิชิต คำบุรี โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม   ต. ท่าวังผา อ. ท่าวังผา จ. น่าน 55140
17
นาง ลำพันธ์ ราศี โรงเรียนบ้านปัว โรงเรียนบ้านปัว   ต. หย่วน อ. เชียงคำ จ. พะเยา 56110
18
นาย วัชรินทร์ จันทิมา โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ต. ศรีวิชัย อ. ลี้ จ. ลำพูน 51110
19
นางสาว ศิโรพร วะราโภ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ต. หน้าเมือง อ. เมือง จ. ปราจีนบุรี 25000
20
นางสาว ศิรดา พรมเทพ โรงเรียนศรียานุสรณ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ต. วัดใหม่ อ. เมือง จ. จันทบุรี 22000
21
นาย ศิริสัมพันธ์ มหัปประภาภิวัฒน์ โรงเรียนเทศบาลเพชรวิทย์ โรงเรียนเทศบาลเพชรวิทย์ ต. ระแหง อ. เมือง จ. ตาก 63000
22
นางสาว ศุภานันท์ จันทร์ก๋อง โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม ต. เวียง อ. เวียงป่าเป้า    จ. เชียงราย 57170
23
นาย สนธยา นำภา โรงเรียนหัวตะพานพิทยาคม โรงเรียนหัวตะพานพิทยาคม ต. หนองแก้ว อ. หัวตะพาน จ. อำนาจเจริญ37240
24
นาย สมพร อุดมยิ่ง โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ต. หน้าเมือง อ. เมือง จ. ปราจีนบุรี 25000
25
นาง สำรวย อรรคบุตร โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม ต. สุรศักดิ์ อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20110
26
นางสาว สุธิดา อินทรเกษตร โรงเรียนเทศบาลเพชรวิทย์ โรงเรียนเทศบาลเพชรวิทย์ ต. ระแหง อ. เมือง จ. ตาก 63000
27
นางสาว สุพรรณยา นิลพัน โรงเรียนมารีวิทย์ โรงเรียนมารีวิทย์  ต. นาเกลือ อ. บางละมุง จ. ชลบุรี 20150
28
นางสาว สุภาพร หินน้อย โรงเรียนเมืองถลาง โรงเรียนเมืองถลาง ต. เทพกระษัตริย์ อ. ถลาง จ. ภูเก็ต 83110
29
นาง อมราภรณ์ มณีวงษ์ โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา ต. พราน อ. ขุนหาญ จ. ศรีสะเกษ 33150
30
นางสาว อัมพิกา ติ๊บกวาง    โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม ต. น้ำดิบ อ. ป่าซาง จ. ลำพูน 51120

 

ทำเนียบรุ่น โครงการครุวิจัยปี 51-52 (รุ่นที่ 3)

รายชื่อคณะครู โครงการครุวิัจัย รุ่นที่ 3

ลำดับที่
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ - สกุล
โรงเรียนต้นสังกัด
สถานที่ติดต่อ
1
นาง
พัทธนัย วิศุภกาญจน์ โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130
2
นางสาว
อัจฉรา ธีรวิทยานุกุล โรงเรียนวัดขี้เหล็ก โรงเรียนวัดขี้เหล็ก ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
3
นางสาว
รุ่งลาวัลย์ จำลองโพธิ์ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
4
นางสาว
สิริญญา บาลธนจักร์ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น  40150
5
นางสาว
ผดุงศรี  คำฮ้อย โรงเรียนบุ่งคล้านคร โรงเรียนบุ่งคล้านคร 155 หมู่ 2 ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.หนองคาย 43140
6
นางสาว
อรอุมา ฉวีทอง โรงเรียน เทศบาลเพชรวิทย์ โรงเรียน เทศบาลเพชรวิทย์ 497 ถ. มหาดไทยบำรุง ต.ระแหง อ. เมือง จ. ตาก 63000
7
นาง
สุรัติยาพร ทวีการไถ โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 115/2 ม. 4 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
8
นาย
สุนทร ทวีการไถ โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 115/2 ม. 4 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
9
นาง
ลาแพน หล้าคำมี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 127 หมู่ 4 ต.แม่ยางตาล อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140
10
นาย
อชิรวิทย์ จันทร์แก้ว โรงเรียนสัตยาไส  โรงเรียนสัตยาไส  99 หมู่ 2 ถ.สุระนารายณ์ ต.ลานารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
11
นาง
รุ่งรัตน์ กันทะเตียน โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 306 หมู่ 5 บ้านเด่น ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
12
นาง
อุมารินทร์ แสงหาญ โรงเรียนสารภีพิทยาคม โรงเรียนสารภีพิทยาคม 42 หมู่ 7 ต.หารแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
13
นางสาว
ฉันทนา บุญส่ง โรงเรียนบ้านอ่างกะป่อง โรงเรียนบ้านอ่างกะป่อง 80 หมู่ 4 ต.ท่าโสม  อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
14
นาย
วิษณุศักดิ์ ศรีสุข โรงเรียนเวียงเทพวิทยาคม โรงเรียนเวียงเทพวิทยาคม อ.สอง จ.แพร่ 54120
15
นาย
ศักดิ์ระพี  ทองหนูนุ้ย โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ ต.คลองยาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81120
16
นางสาว
ปราณี ภูอาลัย โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม ถ.ศรีสะเกษ-สุรินทร์ อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
17
นางสาว
ยุพาพรรณ วรรณสาย โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี 34000
18
นาง
พวงเพ็ชร์ ศรีสุข โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 10 หมู่ 1 ต.หนองม่วงไข่ อ. หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170
19
นาง
มาตา แก้วเซ่ง โรงเรียนบ้านแหลมไทร โรงเรียนบ้านแหลมไทร อ.สิเกา จังหวังตรัง 92150

 

 

ทำเนียบรุ่น โครงการครุวิจัยปี 50-51(รุ่นที่ 2)

รายชื่อคณะครู โครงการครุวิัจัย รุ่นที่ 2

ลำดับที่
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ - สกุล
โรงเรียนต้นสังกัด
สถานที่ติดต่อ
1
นาย
เมธา  โยธาฤทธิ์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 44/3 ถ.จันทคามวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
2
นาย
เสกสรร  ศรีแสวง โรงเรียนบ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์ หมู่ 8 ต.เมืองแปง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130
3
นาง
กนกพร  วงศ์ชาลีกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงราย 345 หมู่ 2 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
4
นาย
ก้องเกียรติ  ขอบเวศน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา 21 ถ.สตูล อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
5
นาง
กุณฑรี  เพ็ชรทวีพรเดช โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 20/99 ซอยเสือใหญ่อุทิศ ถ.รัชดาภิเษกแขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร จ.กรุงเทพฯ 10900
6
น.ส.
รจนพร  คูณผล โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย  ต.สมสะอาด  อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
7
นาง
จินดณี  ยมภักดี โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ถ.ธนาลัย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
8
นาย
ประชา  วงค์ศรีดา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงราย 345 หมู่ 2 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
9
น.ส.
ปิยธันว์  เบญจเทพรัศมี โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ต.หนองล่อง อ. เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน 511120
10
นาง
พณิชนาฏ  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนบ้านม้างอน โรงเรียนบ้านม้างอน ม. 5  ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
11
น.ส.
พัชรินทร์  ชูกลิ่น โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย  โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 281 ซอยนาสร้าง 2 ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม73000
12
น.ส.
พิมพ์พร  ก้อนคำ โรงเรียนหนองโพดวิทยา โรงเรียนหนองโพดวิทยา ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 34260
13
น.ส.
มุกดา  บุตรวงค์ โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา ต.ศรีสำราญ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270
14
นาง
รัชนี  เขียวเงิน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก อเมือง จ.พิษณุโลก 65000
15
น.ส.
รัตนา  บุณรังศรี โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม กิ่ง อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
16
นาย
วัฒนสิทธิ์  ชุนโอภาส โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเชียงใหม่ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเชียงใหม่ 117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
17
น.ส.
วัลลา  แพงวงษ์ โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230 
18
น.ส.
สมพิศ เผือกสอาด โรงเรียนดอนพุดวิทยา โรงเรียนดอนพุดวิทยา 121/1 หมู 2 ต.ดอนพุด อ.ดอนพุด จ.สระบุรี  18210
19
น.ส.
สายบัว  เกตุชาติ โรงเรียนเกาะสีชัง โรงเรียนเกาะสีชัง 57 หมู่ 8 ต.ท่าเทววงษ์  อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี 20120
20
น.ส.
สุมิตรา  กันธิยะ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเชียงใหม่ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเชียงใหม่ 117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
21
นาย
อนุรักษ์  ยะมงคล
โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม
โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110


 

ทำเนียบรุ่นโครงการครุวิจัยปี 49-50 (รุ่นที่ 1)

รายชื่อคณะครู โครงการครุวิัจัย รุ่นที่ 1

ลำดับที่
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ - สกุล
โรงเรียนต้นสังกัด
สถานที่ติดต่อ
1
นางสาว
จุฑาภรณ์ แก้วเขียวงาม โรงเรียนบานท่าวังไทรสามัคคี โรงเรียนบานท่าวังไทรสามัคคี ีต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
2
นาง
ชัชฎาพร  อ่อนกล
โรงเรียนบ้านแม่อมกิ โรงเรียนบ้านแม่อมกิ หมู่ 4 ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
3
นางสาว
บัวบาน พิงคะสัน โรงเรียนบ้านแม่ป้อก โรงเรียนบ้านแม่ป้อก 82/1 หมู่ 1 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
4
นางสาว
เบญจา สุขแจ่ม โรงเรียนวัดประดู่ธรรมาธิปัตย์ โรงเรียนวัดประดู่ธรรมาธิปัตย์ 104 ถ.ประชาราษฎร์ สาย 1 บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
5
นางสาว
ปิยธันว์ เบญเทพรัศมี โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 193/88 ต.แม่เหี้ยะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
6
นาง
ฝนทอง ยะหมื่น โรงเรีนยดอยงามวิทยาคม โรงเรีนยดอยงามวิทยาคม ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย 57120
7
นาย
พนมไพร วงษ์คลองเขื่อน โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย สตูล โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย สตูล 138 ถนนฉลุง-ด่านวังประจัน ตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91140
8
นาง
พัสตราภรณ์ นพสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 135 ถ.ราชมรรคา ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
9
นาง
ไพรินทร์ พุฒตาล โรงเรียนวัดปฐมบุตรอิศราราม รัชนีแมนชั่น ซ.จรัญสนิทวงศ์ 45 อรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ
10
นางสาว
มนต์รวี บรรจงจิตต์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1 หมู่ 4 ต.นาขวัญข้าว อ.เมือง จ.ระยอง 21000
11
นางสาว
วัลภา  จีปราบนันท์ โรงเรียนบ้านปู 15 หมู่ 1 ต.ม่วงน้อย อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
12
นางสาว
สมจิต ผอมเซ่ง โรงเรียนมหาวชิราวุธ จ.สงขลา 39/1 ถ.ทะเลหลวง ซอย 15 อ.เมือง จ.สงขลา 90000
13
นาง
สาลี่ รัตนมงคล โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า  ต.บางเดื่อ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
14
นางสาว
สุขทรัพย์ สิงห์พรม โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 135 หมู่ 18 ต.ทุ่มมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
15
นาง
สุขเพ็ญ คำหอม โรงเรียนบ้านดู่ทุ่งคำบอน 35 หมูที่ 2 ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโยธร
16
นาง
จารุภัทร วงศ์จักร โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน
17
นางสาว
ทัศณีวรรณก้อน จันทร์เทศ

โรงเรียนเปรมประชา

(สายหยุด-เกษมสงคราะห์)

209 ม. 7 แขวงทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
18
นางสาว
บุญญาภรณ์ สินธุบุญ โรงเรียนบ้านวังผาง 223 หมู่ 4 ถ.เจริญราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
19
นาง
รินภัทร์ กีรติธาดากุล โรงเรียนรำเปิงวิทยา  ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
20
นาง
วรรณี วิชัยระหัด โรงเรียนบ้านบัว (รัฐราษฎร์วิทยา) ต.บ้านบัว อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
21
นางสาว
วราพิชญ์ พัฒนเศรษฐานนท์ โรงเรียนพลพิทยาคม อ.พล  จ.ขอนแก่น40120
22
นาย
วินัย พรประเสริฐผล โรงเรียนลำปางกัลยาณี  ถ.พหลโยธิน ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
23
นางสาว
สมพิศ เผือกสอาด โรงเรียนดอนพุดวิทยา 121/1 หมู่ 2 ต.ดอนพุด อ.ดอนพุด จ.สระบุรี 18210
24
นาย
สำคัญ วิชัยระหัด โรงเรียนบ้านพีพวย  ต.สระโพนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
25
นางสาว
หนึ่งนุช กาฬภักดี โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 72240
26
นางสาว
อรุณี สายวงศ์ โรงเรียนหนองถ่มวิทยา อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
27
นางสาว
อัญชัญ ธรรมสิทธิ์ โรงเรียนบ้านห้วยต้ม 18/1 หมู่ 5 ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 51130
28
นางสาว
เพ็ญนภา ต๊ะมาสี โรงเรียนวัยพัฒนาวิทยา 1/3 หมู่ 6 ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพ จ.เชียงใหม่ 50130
29
นางสาว
ศรวณีย์ ลาเต โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร ต.เขิน อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130

 

 

 

 

 

 

 


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All Rights Reserved, Copyright© 2008 Aquatic Resources Research Institute, Chulalongkorn University