แผนที่
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล 2555

 
 

 

ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 291 คน แขกรับเชิญ 73 คน

วิทยากร 24 คน  สถาบันฯ 22 คน เจ้าหน้าที่ นิสิตและนักศึกษาช่วยงาน  17 คน รวมผู้ร่วมงานทั้งสิ้น  427 คน
การปฐกถาพิเศษ 1 เรื่อง
การอภิปรายทางวิชาการ 3 เรื่อง
การเสวนาทางวิชาการ 3 เรื่อง  การแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 2 เรื่อง การจัดการทรัพยากรทางทะเลกับชุมชน 1 เรื่อง
การประชุมระดมความคิด 2 เรื่อง
การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย 44 เรื่อง ภาคโปสเตอร์ 61 เรื่อง.

ไฟล์การนำเสนอ

ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลและนโยบาย

  • นายวุฒิชัย เจนการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รายละเอียด
  • นายไพโรจน์ ซ้ายเกลี้ยง กรมประมง รายละเอียด
  • ศูนย์ประสานงานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) รายละเอียด
  • คุณอนุสิษฐ คุณากร สภาความมั่นคงแห่งชาติ รายละเอียด
 

UNCLOS 1982, RIO+20 และ ASEAN COMMUNITY กับทะเลไทย

  • ผลของการประชุม RIO+20 ในส่วนของทะเลและมหาสมุทร รายละเอียด
  • การจัดการระบบนิเวศทางทะเลระดับภูมิภาพ ในเอเชีียตะวันออกและอ่าวเบงกอล รายละเอียด
 

ความร่วมมือในการสำรวจทางสมุทรศาสตร์ในน่านน้ำไทย รายละเอียด

 
ความร่วมมือด้านงานวิจัย ระหว่างไทย-เยอรมัน รายละเอียด  

ทะเลไทยและการเปลี่ยนแปลง

 

การแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเชิงบูรณาการ องค์ความรู้สหวิชาการ: กรณีศึกษาบ้านขุนสมุทรจีน

 

การแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเชิงบูรณาการ องค์ความรู้สหวิชาการ: กรณีศึกษาหาดพัทยา

 

การใช้ประโยชน์ การแสวงหาทรัพยากรทางทะเลในสภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลก

 

ความหลากหลายชีวภาพทางทะเล

 

 

แนวคิดจากการประชุม
เป้าหมายของการศึกษาวิทยาศาสตร์ทางทะเลควรเน้น “การบรูณาการองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสต์กับสังคมศาสตร์และการจัดการเพื่อให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลก”

  1. การศึกษาวิทยาศาสตร์ทางทะเลเพื่อความมั่นคงและมั่นคั่งของสังคมและประเทศ

                ความมั่นคง:         ด้านอาหารและพลังงาน ด้านการป้องกันภัยพิบัติ
ด้านการเป็นบ้านที่อยู่แล้วเป็นสุขของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่น สมดังที่ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ได้กล่าวถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า พระองค์ท่านทรง “ครองแผ่นดิน” ดูแลแผ่นดิน คือดิน น้ำ ลม ไฟ เหมือนเราดูแลครอบครัว เพื่อให้ชีวิตของเรามั่นคงยังยืน ดังนั้นงานด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลควรจะยังผลให้เกิด “การดูแลทะเล เหมือนดูแลครอบครัว เพื่อความยั่งยืน” ความมั่นคั่ง:         ทรัพยากรมีชีวิต อาหารจากทะเล    ทรัพยากรไม่มีชีวิต แร่ธาตุ ต่างๆ การใช้ประโยชน์ด้านอื่น ๆ เช่น เส้นทางคมนาคม

2. การศึกษาวิทยาศาสตร์ทางทะเล ที่ควรพัฒนาให้มากยิ่งขึ้น:Marine Geology    เน้น Geological archive เพื่อเป็นตัวชี้วัดของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และช่วยให้สามารถ identify การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากกระบวนการทางธรรมชาติกับกิจกรรมชองมนุษย์

Marine Chemistry/Chemical Oceanography
การสะสมของสารมลพิษในระบบนิเวศทางทะเล และมลพิษที่เกิดจากการแก้ปัญหาอย่างอื่น เช่น การปลดปล่อยสารพิษจากยางรถยนต์ที่ใช้ในการทำปะการังเทียบ หรือ เสาป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งการศึกษาเกี่ยวกับสารกัมมันตภาพรังสีในระบบนิเวศทางทะเลของไทย
Physical Oceanography   
การเคลื่อนที่ของมวลน้ำ กระแสน้ำ เช่น กระแสน้ำเลียบชายฝั่ง การเคลื่อนที่ของตะกอนการ
ประยุกต์ความรู้ทางสมุทรศาสตร์ฟิสิกส์กับอุตุนิยมวิทยา
Biodiversity       
ควรมีการศึกษา ecological and physiological  niche เพื่อหา  tolerance limit ของสิ่งมีชีวิตที่มี
ความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกการศึกษาในระดับอณูชีววิทยาเกี่ยวกับ marine genetic resources รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในระดับเซลล์ อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของโลก
Ecosystem ecology  
การวิจัยเชิงระบบ เชิงพื้นที่ เพื่อให้สามารถติดตามและประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
โลกต่อระบบนิเวศทางทะเลและผลผลิตทางทะเล และต้องมองในภาครวมตั้งแต่ระบบนิเวศบกสู่ระบบนิเวศในทะเล
การจัดการและฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล  
เน้นการแก้ปัญหาเช่น  การจัดการปะการัง, การจัดการเรื่องขยะในทะเล, eutrophication, การ
แก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ฯลฯควรมีการนำกรอบแนวคิดในการฟื้นฟูสุขภาพของระบบนิเวศ (Ecosystem Health) เพื่อให้ระบบนิเวศทางทะเลสามารถมี Ecosystem service ด้วย ไม่ใช่เน้น แต่ Ecosystem goods อย่างเดียว

3. การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการมีส่วนร่วมของชุมชน

ควรยึดหลัก “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และต้องให้ชุมชนมีส่วนร่วม ต้องฟังเสียงชุมชน
วัตถุประสงค์ในการฟื้นฟูระบบนิเวศต้องเน้นให้ชุมชนมั่นคงให้ชุมชนเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของโลกและมุ่งเน้นการสร้างชุมชนสีเขียว การจัดการในปัจจุบันต้องคำนึงถึง การจัดการเชิงอำนาจ ระบบสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาเชิงโครงสร้างระบบกฎหมายสิ่งแวดล้อม และกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะการจัดการเชิงอำนาจ ระบบสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาเชิงโครงสร้างระบบกฏหมายสิ่งแวดล้อม และกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ ฯลฯ

4. การเผยแพร่องค์ความรู้ การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

                การบูรณาการการใช้ทรัพยากร นโยบาย และยุทธศาสตร์แห่งชาติ
การนำความรู้สู่สาธารณะ ชุมชน สังคม                       

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล  2555
“การบูรณาการการศึกษาวิทยาศาสตร์ทางทะเลภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลก”
(Multi-disciplinary Marine Studies in the Changing World)

 

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล  2555 ภายใต้หัวข้อ “การบูรณาการการศึกษาวิทยาศาสตร์ทางทะเลภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลก” (Multi-disciplinary Marine Studies in the Changing World) จัดขึ้นในระหว่าง วันที่ 17-18 ตุลาคม 2555 สถานที่จัดประชุม โรงแรมตวันนา กรุงเทพมหานคร สุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร   จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 427 คน มีรายละเอียดดังนี้

  1. สถานภาพผู้เข้าร่วมประชุม ส่วนใหญ่ ประกอบด้วยนักวิจัย   อาจารย์  นักวิชาการ (นักวิชาการป่าไม้ 

ข้าราชการกรมฯ)  นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 
ตารางที่ 1   ผู้เข้าร่วมประชุม

รายการ

ร้อยละ

นิสิต/นักศึกษาปริญญาตรี  

9

นิสิต/นักศึกษาบัณฑิตศึกษา

9

นักวิจัย

56

อาจารย์

16

อื่นๆ นักวิชาการ/ข้าราชการ

11

2.ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชุม แบ่งเป็น การจัดการประชุม การประชุม และภาพร่วมการประชุม  มีรายละเอียดดังนี้
2.1 การจัดการประชุม   ความเห็นสำหรับห้องแสดงโปสเตอร์   อาหารว่างและอาหารกลางวันต่ำกว่า 50% โดยให้เหตุผลว่าห้องแสดงโปสเตอร์แคบและมืด ทำให้เข้าชมยาก สำหรับอาหารกลางวันมีไม่พอ   การจัดเลี้ยงต้อนรับได้คะแนนดีมากที่สุด การนำชมโอเชี่ยนเวิลด์เป็นอันดับรองลงไป
ตารางที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพทางด้านกายภาพและกิจกรรมการประชุม


รายการ

ร้อยละ

ดีมาก

ดี

ปานกลาง

น้อย

ควรปรับปรุง

    1.1  ห้องประชุม

8.7

56.5

23.9

6.5

4.3

    1.2  ห้องแสดงโปสเตอร์

0.0

23.9

50.0

19.6

6.5

    1.3  อาหารว่างและอาหารกลางวัน

16.3

46.5

34.9

2.3

0.0

     1.4 การจัดเลี้ยงต้อนรับ

12.5

71.9

15.6

0.0

0.0

     1.5 การนำชมโอเชี่ยนเวิลด์

0.0

61.1

38.9

0.0

0.0

     1.6 อุปกรณ์โสตและเสียง

6.5

67.4

17.4

4.3

4.3

2.2   การประชุม   การจัดแสดงนิทรรศการเสนอว่าควรปรับปรุงแต่ไม่แจ้งให้ทราบว่าควรทำอย่างไร การประกวดภาพถ่ายได้คะแนนน้อยถึง 10.3%

ในขณะที่ การนำเสนอผลงานวิจัยและโปสเตอร์ได้คะแนะน้อย ใกล้เคียงกัน   สำหรับการปาฐกถาพิเศษ   การอภิปรายฯ และการนำเสนอผลงานวิจัย

ได้คะแนนในระดับดีมากใกล้เคียงกัน
ตารางที่ 3 องค์ประกอบของการประชุม

รายการ

ร้อยละ

ดีมาก

ดี

ปานกลาง

น้อย

ควรปรับปรุง

    2.1  การปาฐกถาพิเศษ

29.5

59.1

11.4

0.0

0.0

    2.2 การอภิปรายทางวิชาการ/การเสวนา/การระดมความคิด/การบรรยายพิเศษ

27.3

56.8

15.9

0.0

0.0

    2.3 การนำเสนอผลงานวิจัย

25.0

18.8

50.0

6.3

0.0

    2.4 การนำเสนอภาคโปสเตอร์

6.7

55.6

31.1

6.7

0.0

   2.5 การประกวดภาพถ่าย

5.1

43.6

41.0

10.3

0.0

   2.6 การจัดแสดงนิทรรศการ

2.3

56.8

34.1

4.5

2.3

 

2.3 ภาพรวมการประชุม ภาพรวมในการประชุมฯได้คะแนะนอยู่ในระดับดี 59% ปานกลาง 33% และดีมาก 7.7 %
ตารางที่ 4 ความเห็นภาพรวมในการประชุม

รายการ

ร้อยละ

ดีมาก

ดี

ปานกลาง

น้อย

ควรปรับปรุง

3 ภาพรวมของการประชุมฯ

7.7

59.0

33.3

0.0

0.0

 

 

 

 

ดาวน์โหลด
ผู้จัดประชุมร่วม : Coorganizer
สมาคมวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งประเทศไทย
สภาความมั่นคงแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง
กรมประมง
กรมเชื้อเพลงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน

 

   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All Rights Reserved, Copyright© 2008 Aquatic Resources Research Institute, Chulalongkorn University