แผนที่
 
 
 
 
 
 
 
พิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน
 
 
 
ตามรอยพระยุคลบาทจากการเอกสหิบิเชนที่พระจุฑาธุชราชฐาน

       ตามรอยพระยุคลบาทจากการเอกสหิบิเชนที่พระจุฑาธุชราชฐาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จัดให้มีอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ ณ เกาะสีชัง หรือ “เอกสหิบิเชน” ตามที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์สิ่งของที่หาได้บนเกาะสีชัง เพื่อเป็นการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ) เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๓๔  ในการแสดงพิพิธภัณฑ์ครั้งนี้ เป็นการจัดพิพิธภัณฑ์เมล็ดพืชเพื่อปลูกขวัญกำลังใจให้เกิดความขยันหมั่นเพียรในการทำมาหากิน ซึ่งจัดแสดงเมล็ดพืชผลไม้ตามหมวดหมู่ต่างๆ ตามลักษณะการใช้ประโยชน์ นอกจากนี้พระองค์ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างสวนป่าอัษฎางค์คะวัน จัดเป็นสวนพฤกษศาสตร์แบบหนึ่ง ที่รวบรวมไม้นานาพันธุ์ไว้ อัษฎางค์คะวัน ประกอบด้วยจุลวัน มหาวันและมัชฌิมวัน พระราชทานนามตามชื่อป่าในมหาเวสสันดรชาดก

       “เอกสหิบิเชน” ชื่อ “ชลทัศนสถาน” ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดสร้างขึ้น นอกจากจะสืบสานการเอกสหิบิเชนตามรอยพระยุคลบาทของพระองค์แล้ว ยังเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับทะเล เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติบริเวณหมู่เกาะสีชังอีกด้วย

       ภายในอาคาร ชลทัศนสถาน แบ่งการนำเสนอออกเป็นโซนต่างๆ จำนวน ๑๐ โซน เน้นงานวิจัยด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ทางทะเลของสถาบันฯ โดยจะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเลบริเวณหมู่เกาะสีชัง เพื่อเป็นการให้ความรู้รวมทั้งการปลูกจิตสำนึกให้กับบุคคลทั่วไปที่ได้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมชม ชลทัศนสถาน แห่งนี้ เกี่ยวกับความจำเป็นและความสำคัญของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลในบริเวณดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ประโยชน์ การอนุรักษ์และการฟื้นฟู โดยจะต้องตั้งอยู่บนฐานความรู้ที่แท้จริงซึ่งส่วนหนึ่งจะต้องมาจากงานวิจัยที่มุ่งเน้นการสร้างปัญญานั่นเอง

โซนเทิดพระเกียรติพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว      
โซนสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ
โซน Mini theater แนะนำเกาะสีชัง
โซนระบบนิเวศหาดทราย และระบบนิเวศหาดหิน
โซนแพลงก์ตอนและความสำคัญในระบบนิเวศทางทะเล
โซนพันธุ์สัตว์น้ำ
โซน Touch tank
โซนสัตว์เศรษฐกิจ มิตรของสิ่งแวดล้อม
โซนเรื่องของปะการัง

๑๐. โซนจัดแสดงสัตว์น้ำภายนอกอาคาร


 
 
สถานที่ตั้งและเวลาทำการ

พิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน

ต. ท่าเทววงษ์   อ. เกาะสีชัง   จ. ชลบุรี

 

เปิดให้บริการ  วันอังคาร-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09:00 น. - 17:00 น.

หากสนใจเข้าชมเป็นหมู่คณะสามารถติดต่อได้ที่สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ โทร 02-2188160

 

formแบบประเมินความพึงพอใจ
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All Rights Reserved, Copyright© 2008 Aquatic Resources Research Institute, Chulalongkorn University