แผนที่
 
 
 
 
 
 
 
พิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน
 
๒. โซนสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ
 
 
 

        สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีรากฐานการจัดตั้งโดยเริ่มมาจากการเป็นสถานีทดลองและศูนย์ฝึกนิสิตของภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงปัญหาการลดลงของปริมาณและคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล รวมทั้งการขาดแคลนสถานีวิจัยและศูนย์ฝึกนิสิต อันเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาและวิจัยระดับอุดมศึกษา จึงได้มีการจัดตั้ง “โครงการสถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลและศูนย์ฝึกนิสิต เกาะสีชัง” ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ต่อมาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรทางน้ำและบทบาทที่เพิ่มขึ้นทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ จึงได้กำหนดนโยบายการวิจัยทางด้านนี้เพิ่มมากขึ้นและได้กลายเป็นภารกิจหลักของสถานีวิจัยฯ เกาะสีชัง ที่ควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาของภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ ต่อมาการวิจัยด้านทรัพยากรทางน้ำมีความสำคัญในการแก้ปัญหาความเสื่อมโทรมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในระดับชาติ มหาวิทยาลัยจึงได้ปรับสถานภาพของสถานีวิจัยวิทยาศาสตร์และศูนย์ฝึกนิสิต เกาะสีชัง เป็น “สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ” โดยมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้นและประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๓๔

 
เลือกโซนภายในพิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน
 

โซนเทิดพระเกียรติพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว      
โซนสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ
โซน Mini theater แนะนำเกาะสีชัง
โซนระบบนิเวศหาดทราย และระบบนิเวศหาดหิน
โซนแพลงก์ตอนและความสำคัญในระบบนิเวศทางทะเล
โซนพันธุ์สัตว์น้ำ
โซน Touch tank
โซนสัตว์เศรษฐกิจ มิตรของสิ่งแวดล้อม
โซนเรื่องของปะการัง

 
 
สถานที่ตั้งและเวลาทำการ

พิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน

ต. ท่าเทววงษ์   อ. เกาะสีชัง   จ. ชลบุรี

 

เปิดให้บริการ  วันอังคาร-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09:00 น. - 17:00 น.

หากสนใจเข้าชมเป็นหมู่คณะสามารถติดต่อได้ที่สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ โทร 02-2188160

 

 
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All Rights Reserved, Copyright© 2008 Aquatic Resources Research Institute, Chulalongkorn University