แผนที่
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประกวด "บทความ" ในหัวข้อ "ความประทับใจ ณ เกาะสีชัง" จากกิจกรรมออกภาคสนามของนิสิตรายวิชาสีชังศึกษา เทอมปลาย ปีการศึกษา 2556
ในการประกวดมีนิสิตให้ความสนใจส่งบทความเข้าร่วมทั้งหมด 34 บทความ ซึ่งคณะกรรมได้ทำการตัดสินจำนวน 3 รางวัลดังนี้

รางวัลชนะเลิศ
ผู้ได้รับรางวัล: นางสาวธันยพร จงจิตต์พิสมัย รหัสนิสิต 5533276223 คณะวิทยาศาสตร์
ได้รับสิทธิพิเศษเข้าพักห้อง 6 เตียง เป็นเวลา 1 คืน (มูลค่า 2,200 บาท)
บทความบทความ
รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1
ผู้ได้รับรางวัล: นาย ธีรวุฒิ วิวัฒรางกูล  รหัสนิสิต  5635133630 คณะแพทย์ศาสตร์
ได้รับสิทธิพิเศษเข้าพักห้อง 2 เตียง เป็นเวลา 1 คืน (มูลค่า 1,000 บาท)
บทความ บทความ
รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2
ผู้ได้รับรางวัล: นางสาวลักษิกา นุชอุดม  รหัสนิสิต 5341053724 คณะรัฐศาสตร์
ได้รับ thumb drive จำนวน 1 อัน

บทความ
บทความ
 
ผลการประกวด ภาพถ่าย มีนิสิตให้ความสนใจส่งภาพมาทั้งหมด 62 ภาพ ซึ่งคณะกรรมได้ทำการตัดสิน จำนวน 3 รางวัลดังนี้
รางวัลชนะเลิศ
ผู้ได้รับรางวัล: นายภากร มัทนพจนารถ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ได้รับสิทธิพิเศษเข้าพักห้อง 6 เตียง เป็นเวลา 1 คืน (มูลค่า 2,200 บาท)
 
รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1
ผู้ได้รับรางวัล: นายคณาธิป ภัทรชลิต คณะสหเวชศาสตร์
ได้รับสิทธิพิเศษเข้าพักห้อง 2 เตียง เป็นเวลา 1 คืน (มูลค่า 1,000 บาท)
 
รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2
ผู้ได้รับรางวัล: นายสหัสวรรษ อัจฉริยฉัตรา คณะเศรษฐศาสตร์
ได้รับ thumb drive จำนวน 1 อัน

.

 

 

 

   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All Rights Reserved, Copyright© 2008 Aquatic Resources Research Institute, Chulalongkorn University