แผนที่
 
 
 
 
 
 
 

ข่าวประกันคุณภาพการศึกษา

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)

รายงานประกันคุณภาพ

 • รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 รายละเอียด SAR57
 • รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 รายละเอียด
 • รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 รายละเอียด
 • รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 รายละเอียด
 • รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 รายละเอียด
 • รายงานประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2555 รายละเอียด
 • รายงานประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2554 รายละเอียด
 • รายงานประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2553 รายละเอียด
 • รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2553 รายละเอียด
 • รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2552 รายละเอียด

รายงานการสรุปการประชุม

 • การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ รายละเอียด
 • การประกันคุณภาพสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ รายละเอียด

การประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแบบ 360 องศา

 • รายงานแบบสำรวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน รายละเอียด
 • ผลการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน รายละเอียด
 • สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน รายละเอียด

การสร้างองค์ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคคลากรสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ

 • รายงานผลการสรุปแบบประเมินความพอใจ รายละเอียด
 • ตารางสรุปผลประเมินการสร้างองค์ความรู้ด้านการประกันุคณภาพการศึกษาแก่บุคลากรสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำรายละเอียด
 • ภาคผนวก รายละเอียด
 • รายงานสรุป การประชุมชี้แจงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันฯ 2554 รายละเอียด

แผนกลยุทธ์ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ


แผนกลยุทธ์ ปี 2556 - 2558

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

home

   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All Rights Reserved, Copyright© 2008 Aquatic Resources Research Institute, Chulalongkorn University