|| All ARRI Sites ||
 
 
 

สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั

จัดโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนเทพา:

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการตรวจติดตามสถานภาพสิ่งแวดล้อม

 

 

สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการติดตามสถานภาพสิ่งแวดล้อม ให้แก่เยาวชน อ.เทพา จ.สงขลา จำนวน ๒ รุ่น ๆ ละ ๓๐ คน ในระหว่างวันที่ ๒๓ เม.ย.-๑ พ.ค.๕๙ และวันที่ ๒-๙ พ.ค.๕๙

โดยมีวัตถุประสงค์

1. เพื่อถ่ายทอดวิธีการศึกษาการตรวจติดตามสถานภาพสิ่งแวดล้อมชายฝั่งให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และนำไปพัฒนาใช้ตามความเหมาะสมในการทำงานทั้งในด้านวิทยาศาสตร์ สังคมและชุมชนชายฝั่ง
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงความสำคัญและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับของระบบนิเวศชายฝั่งซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการประเมินสถานภาพ การอนุรักษ์ และการจัดการทรัพยากรที่ยั่งยืน
3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เพื่อระดมสมองในการสร้างเครือข่ายและแนวทางในการพัฒนาการทำงานในท้องถิ่นเกี่ยวกับการตรวจติดตามสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรชายฝั่ง

รูปแบบการฝึกอบรมจะประกอบไปด้วย การบรรยาย เพื่อเป็นการให้ความรู้พื้นฐานแก่ผู้เข้าอบรมและเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และการทำงานในเชิงสังคม รวมทั้งเข้าใจหลักการศึกษาเพื่อตรวจติดตามและประเมินสถานภาพสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง
การฝึกปฏิบัติการในภาคสนาม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ฝึกฝนทักษะในการใช้เครื่องมือและการวัดค่าปัจจัยต่างๆ ในภาคสนาม รวมทั้งการเก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิต และได้มีประสบการณ์จริงในการทำงานในภาคสนาม และรู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
การฝึกในห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ฝึกปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ ฝึกทักษะการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการและการใช้เอกสารอ้างอิง ซึ่งจะทำให้ข้อมูลที่ได้มีความน่าเชื่อถือและสามารถใช้อ้างอิงทางวิชาการได้

 

ผู้เข้าอบรม รุ่นที่ ๑

ผู้เข้าอบรม รุ่นที่ ๒

 

bacteria

การตรวจสอบเชื้อแบคทีเรียในตัวอย่างน้ำทะเล

 

FieldTrip

 

lab

การจำแนกชนิดแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ ในห้องปฎิบัติการ

Zooplankton

ออกสัมภาษณ์ชาวประมง อ.เกาะสีชัง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
All Rights Reserved, Copyright© 2008 Aquatic Resources Research Institute, Chulalongkorn University