|| All ARRI Sites ||
 
 
 

กิจกรรมฝึกงานนิสิตภาคฤดูร้อนประจำปีการศึกษา 2558

ออกเก็บตัวอย่างทางทะเล รอบเกาะสีชัง

 

กิจกรรมฝึกงานนิสิตภาคฤดูร้อนประจำปีการศึกษา 2558 ณ สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลและศูนย์ฝึกนิสิต เกาะสีชัง นำนิสิตฝึกงานจำนวน 24 คน จาก 5 มหาวิทยาลัยได้แก่ 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2. มหาวิทยาลัยบูรพา 3. มหาวิทยาลัยศิลปากร 4. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ออกภาคสนามทางทะเลเพื่อเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ สัตว์หน้าดิน และคุณภาพน้ำ รอบเกาะสีชัง เพื่อเป็นการฝึกทักษะในการทำงานจริงในภาคสนาม

 

เก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนสัตว์

 

phyto_plankton

เก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืช

benthos

ร่อนตัวอย่างสัตว์หน้าดิน

Lunch

พักรับประทานอาหารเที่ยง ณ อ่าวถ้ำพัง
 
All Rights Reserved, Copyright© 2008 Aquatic Resources Research Institute, Chulalongkorn University