กิจกรรมภาคสนามรายวิชาสีชังศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2558
 

เมื่อวันที่ 18 - 20 มีนาคม 2559 รศ.ดร.กัลยา วัฒยากร อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาสีชังศึกษา และนักวิจัยของสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำได้นำนิสิตจุฬาฯ รายวิชาสีชังศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 จำนวน 57 คน ออกปฏิบัติภาคสนาม ณ อำเภอเกาะสีชัง จ.ชลบุรี เพื่อให้นิสิตเรียนรู้และฝึกปฏิบัติในสถานที่จริง และสามารถอธิบายลักษณะของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สังคม และสภาพเศรษฐกิจ เพื่อที่จะมีส่วนช่วยในการตัดสินใจและมีความรับผิดชอบที่ดีต่อสังคม โดยใช้อำเภอเกาะสีชังเป็นกรณีศึกษาในครั้งนี้

สีชังศึกษา 2559

 
 
 
 
 
All Rights Reserved, Copyright© 2008 Aquatic Resources Research Institute, Chulalongkorn University