|| All ARRI Sites ||
 
 
 
 


CU100BiodieselCU_Engagement

สไตล์ไทย ตอน เที่ยวชมพระราชวังเก่า และศสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ เกาะสีชัง [11.06.60] softcoralSichang@lokbaimai

title5title1Abalonetitle6title3

 

 

 

 

 

 

   
   
   
 
 

 

ข่าวเด่นประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐

 

สถาบันภาษา จุฬาฯ จัดอบรมโครงการสีชังยั่งยืน "การพ้ฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสือสารสำหรับอาชีพต่างๆ ผ่านการท่องเที่ยว ระยะที่ ๓"

 

เมื่อวันที่ ๒๗-๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ สถาบันภาษา จุฬาฯ จัดอบรมโครงการสีชังยั่งยืน "การพ้ฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสือสารสำหรับอาชีพต่างๆ ผ่านการท่องเที่ยว ระยะที่ ๓" แก่ผู้ประกอบอาชีพต่างๆ จำนวน ๓๐ คน ได้แก่ ผู้ประกอบการรถสามล้อรับจ้าง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภอ.เกาะสีชัง อาสาสมัครท่องเที่ยว ผู้ประกอบการที่พัก ร้านอาหาร และประชาชนทั่วไป ณ ศูนย์ฝึกอบรมสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

 
EngCamp EngCamp
อาสาสมัครท่องเที่ยว (โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว) จนท.ตำรวจ สภอ.เกาะสีชัง
EngCamp EngCamp
ประชาชนทั่วไปและเจ้าหน้าที่สถาบันฯ เจ้าหน้าที่สถาบันฯ
EngCamp EngCamp
คณะวิทยากรจากสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำกิจกรรม
กิจกรรมละลายพฤติกรรม แบ่งกลุ่ม
แยกห้องทำกิจกรรม วิทยากรสอนบทสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ
รับเกียรติบัตร รับเกียรติบัตร
รับเกียรติบัตร รับเกียรติบัตร
รับเกียรติบัตร รับเกียรติบัตร
ถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึก
 
   
   
 นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา  และคณะ เยี่ยมชมสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ  

 

เมื่อวันที่  ๑๗ มิถุนายน  ๒๕๖๐   นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา  และคณะ ได้แก่ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว  ผู้อำนวยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  ผู้อำนวยการภูมิภาคตะวันออก  ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สำนักงานพัทยา  และหน่วยงานต่างๆ บนเกาะสีชัง ได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่บริเวณเกาะสีชัง  ในการควบคุมดูแลของสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ    โดย รองอธิการบดี   ศาสตราจารย์ นายแพทย์นรินทร์  หิรัญสุทธิกุล ผู้แทนอธิการบดี  รองศาสตราจารย์  ดร. วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ   และคุณกรรชิต  จิตระทาน   และบรรยายแนะสถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล  เกาะสีชังและประวัติพระจุฑาธุชราชฐาน 
หลังจากนั้นชุมชนและหน่วยงานบนเกาะสีชังได้ร่วมกันแนะนำตัวให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวบนเกาะสีชังแล้ว ได้ร่วมกันเปิดนิทรรศการภาพวาด “สีชังรำลึก ๒๕๖๐”   เยี่ยมชมงานวิจัยการเพาะเลี้ยงปะการังอ่อน  การเพาะเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อแบบครบวงจร  การเลี้ยงกุ้งมังกร และการฟื้นฟูปะการัง    แล้วร่วมกันปล่อยหอยเป๋าฮื้อจากการเพาะเลี้ยงบริเวณหน้าเรียนเขียว   ก่อนเยี่ยมชมพระจุฑาธุชราชฐาน   และรับประทานอาหารกลางวัน จนเวลา   ๑๔.๓๐ น.  จึงเดินทางกลับ

สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งจาก รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร มาเยี่ยมชมกิจกรรมของสถาบันฯ ในครั้งนี้    ทั้งโครงการวิจัยหอยเป๋าฮื้อ และปะการัง โครงการจุฬาสร้างสรรค์สีชังยั่งยืน CU Community Engagement เพื่อการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพที่เกาะสีชัง ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   ทุกโครงการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ซึ่งทาง ททท. จะนำไปบรรจุในแผนสนับสนุนดำเนินการ และจะเชื่อมโยงกับสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำต่อไป

 

open-mind public-hearing
ประชุมรับฟังข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเกาะสีชัง
ประชุมรับฟังข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเกาะสีชัง
Biodiesel
เปิดนิทรรศการ รูปวาด  สีชังรำลึก ๒๕๖๐ ไบโอดีเซล
coral Abalone
การเพาะเลี้ยงปะการังอ่อน การเพาะเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ
Lobster coral-restoration
การเลี้ยงกุ้งมังกร
การฟื้นฟูปะการัง
Abalone-release  
ปล่อยหอยเป๋าฮื้อ
 
 
 

ข่าวเด่นประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ news

CUCommunityEngagement

Visaka

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓:๐๐ น. ผู้ช่วยอธิการบดี (ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. กฤษ อังคนาพร) ได้ให้เกียรติเปิดการนำเสนอโครงการ CU Community Engagement ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ (รองศาสตราจารย์ ดร. วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกุล) กล่าวให้การต้อนรับ โดยมีการนำเสนอโครงการ จำนวน ๘ โครงการได้แก่ ๑.)โครงการ การส่งเสริมความรูู้เชิงนิเวศของพืชเพื่อการท่องเที่ยวบนเกาะสีชัง โดย ผศ.ดร.รสรินทร พลวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์ ๒.) โครงการ มหัศจรรย์พรรณไม้บนเกาะสีชังเพื่อเยาวชน โดย อ.ดร..อรุณรัตน์ คิดอยู่ คณะวิทยาศาสตร์ ๓. โครงการ การพัฒนาแนวทางการผลิตอาหารทะเลสดและการแปรรูปที่เกาะสีชังเพื่อเพิ่มคุณภาพและความปลอดภัยของผลิต โดย รศ.ดร.ชื่นจิต ประกิตชัยวัฒนาพลวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์ ๔. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลท่องเที่ยวเกาะสีชัง โดย ผศ.ดร.สมใจ บุญศิริ คณะวิทยาศาสตร์ ๕.) โครงการ การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนชาวเกาะสีชัง ผ่านทางการสนับสนุน การสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดย ศ.โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ คณะอักษรศาสตร์ ๖. โครงการศูนย์การเรียนรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการขยายพันธุ์ปะการังอ่อน (*Soft corals) เพื่อการฟื้นฟูแนวปะการังบริเวณเกาะสีชัง จ.ชลบุรี โดย ดร.นิลนาจ ชัยธนาวิสุทธิ์ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ ๗.)โครงการ การฟื้นฟูปะการังเกาะสีชังและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยดร.สมภพ รุ่งสุภา ๘. โครงการ คู่มือการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพที่เกาะสีชัง สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ ๖๐ คน และในเวลา ๑๙:๐๐ น. ผู้เข้าร่วมประชุมได้เข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขะบูรณมี ณ พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน เกาะสีชัง
 
 

 

 

 
 

softcoral

คลิ๊กเพื่อชมคลิ๊ปวิดีโอ

 

"ปะการังอ่อน" หรือ Soft coral มีลักษณะตรงข้ามกับปะการังแข็ง Hard coral คือไม่มีโครงสร้างหินปูน ในประเทศไทยพบมี ๑๙ ชนิด
ทั้งในน้ำตื้นและน้ำลึก ในทะเลฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน ลักษณะเด่นของปะการังอ่อน จะมีสีสันสวยงาม จนบางครั้งเรียกกันว่า ปะการังเจ็ดสี
แต่น่าเสียดายที่ปะการังอ่อนลดจำนวนลงมาก จากภัยคุกคาม ทั้งจากนักท่องเที่ยว, นักดำน้ำ, กลุ่มคนผู้ฉกฉวยโอกาส, การประมง และภัยธรรมชาติ
นักวิจัยจากสถาบันทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงร่วมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ศึกษาทำฟาร์มเพาะและเลี้ยงปะการังอ่อนในบ่อขึ้น
ด้วยการขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำปะการังอ่อนจากทะเล มาเพาะเลี้ยง จนประสบความสำเร็จในการเพาะพันธุ์ปะการังอ่อนแบบอาศัยเพศในสภาพโรงเพาะฟักเป็นครั้งแรก
โดยใช้เวลาเพียง ๑ ปีในการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ จนพัฒนาวางไข่ในบ่อเลี้ยง และอนุบาลต่อจนพบว่ามีอัตราการอยู่รอดได้ ไม่เพียงแค่นี้ ยังวิจัยขยายพันธุ์ปะการังอ่อนชนิดนิ้วมือ
และหนังดอกเห็ดแบบไม่มีเพศ ในลักษณะปักชำ จนได้กล้าอ่อน โดยใช้พ่อแม่พันธุ์น้อยที่สุดแต่ได้ลูกมากที่สุด

ในประเทศไทย มีน้อยมากที่จะมีการวิจัยปะการังอ่อน ส่วนมากจะมุ่งขยายพันธุ์ปะการังแข็ง ซึ่งความสำเร็จครั้งนี้ เตรียมใช้เป็นต้นแบบฟื้นฟูแนวปะการังที่เสื่อมโทรม
ในลักษณะกองหินแนวปะการังอ่อน เพื่อใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลแห่งใหม่ โดยจะเริ่มนำลงทะเลที่จังหวัดชลบุรีเป็นแห่งแรก ปะการังไม่ว่าชนิดอ่อน หรือแข็ง
จัดเป็นสัตว์ป่าสงวน และอยู่ในบัญชีอนุสัญญาไซเตส ที่ห้ามซื้อขายครอบครอง โดยเฉพาะการนำปะการังมาใช้ในเชิงพาณิชย์ แต่หากจะนำผลวิจัยนี้ไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์
ตามแผนที่ต้องการนำมาขายเพื่อลดการลักลอบนำปะการังอ่อนมาใช้ประดับตู้ปลาสวยงาม ก็ต้องขออนุญาตอย่างถูกต้องต่อไป โดยเตรียมนำไมโครชิพมาใช้ป้องกันการสวมลักลอบ

 

ที่มา ; Green Report ช่องเจ็ดสี

 

คณะอาจารย์และนิสิตมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน ๖๐ คน ปฏิบัติการสนาม : สีชังศึกษา เรียนรู้ระบบนิเวศวิทยาและสมุทรศาสตร์ชายฝั่ง

 

Dusit
คณะอาจารย์และนิสิตมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน ๖๐ คน ปฏิบัติการสนาม : สีชังศึกษา เรียนรู้ระบบนิเวศวิทยาและสมุทรศาสตร์ชายฝั่ง
ดำน้ำปลูกปะการัง ฟื้นฟูระบบนิเวศ และอนุรักษ์หอยเป๋าฮื้อ ให้คงอยู่คู่ท้องทะเลไทย ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ ณ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ เกาะสีชัง
 
 
ข่าวเด่นประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐ news

 

งานจุฬาฯ Expo 2017 - จุฬาฯ ๑๐๐ ปี นวัตกรรม คิดทำเพื่อสังคม"

 

CU Expo2017

 

 

เมื่อวันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศาลาพระเกี้ยว สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดงานจุฬาฯ Expo 2017 - จุฬาฯ ๑๐๐ ปี
นวัตกรรม คิดทำเพื่อสังคม" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยมี ศ.กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ นายกสภา มหาวิทยาลัย ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี
รศ.ดร.บุญไชย สถิตมั่น ในธรรม ผศ.ดร.ปมทอง มาลากลุ ณ อยธุยา รองอธิการบดีผู้บริหารมหาวทิยาลัย และนายชนม์ฯปีติ พรรุ่งโรจน์ ประธานจัดงานจุฬาฯ Expo 2017
ระดับนิสิต เฝ้าฯ รับเสด็จ นายกฤตเมธ เปรมนิยา นายกสโมสรนิสิตจุฬาฯ ทูลเกล้าฯ ในส่วนของสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกุล ผู้อำนวยการสถาบันฯ ดร.พรเทพ พรรณรักษ์ นายสมบัติ อินทร์คง นักวิจัยของสถาบันฯ ได้ร่วมถวายงาน ระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหัวข้อการจัดนิทรรศการของสถาบั นฯ (ข่าวจาก จุฬาสัมพันธ์ ฉบับ จุฬาวิชาการ)
 

สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำครบรอบ ๒๖ ปี

 

Aniversary2017

ทำบุญสถาบัน๑

ทำบุญ/

26

water

 

เมือวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ ผู้บริหารจากสถาบันวิจัยต่าง ๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มาร่วมแสดงความยินดีที่สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำครบรอบ ๒๖ ปี ในปี ๒๕๖๐ และในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ ได้จัดให้มีการทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงานขึ้นที่ ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี โดยมีบุคคลากรของสถาบันฯ และตัวแทนจากหน่วยงานราชการใน อ.เกาะสีชัง เข้าร่วมทำบุญตักบาตรโดยพร้อมเพรียงกัน
 
ภาคสนามวิชาสีชังศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

SichangStudy

 

 

รศ.ดร.กัลยา วัฒยากร และนักวิจัยประจำสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ นำนิสิตรายวิชาสีชังศึกษาจำนวน ๕๘ คน ออกฝึกภาคสนาม ภาคปลายปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๗-๙ เมษายน ๒๕๖๐ ณ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี เพื่อให้นิสิตสามารถบูรณาการความรู้ทางด้านวิชาเศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม มีการฝึกปฏิบัติในสถานที่จริงโดยใช้เกาะสีชังเป็นกรณีศึกษา

 

โครงการอบรมและระดมความคิดเห็นจากประชาชนบนเกาะสีชัง เรื่อง "อาหารปลอดภัย"

GroupPhoto

SayNo

 

สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำได้จัดอบรมและระดมความคิดเห็นจากประชาชนบนเกาะสีชัง เรื่อง "อาหารปลอดภัย" ส่วนหนึ่งในโครงการจิตอาสาทำความดีตามรอยพ่อ: ต้นแบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารปลอดภัย ขึ้นเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ฝึกอบรมสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี โดยมี รศ.ดร.วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูลผู้อำนวยการสถาบัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และนักวิจัย ร่วมกับผู้ประกอบการ ผู้นำชุมชนและตัวแทนหน่วยงานเข้าร่วมประมาณ ๔๐ คน จากโครงการภายใต้การสนับสนุนของแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) ในหัวข้อเรื่อง "โครงการสำรวจสถานการณ์พฤติกรรมการใช้น้ำมันทอดซ้ำและแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี " ในปี ๒๕๕๗ ได้ข้อสรุปว่า ควรนำน้ำมันทอดซ้ำไปใช้ประโยชน์อื่นๆ เช่น การผลิตไบโอดีเซลเพื่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของคนในชุมชนและนักท่องเที่ยว นอกจากเรื่องนี้แล้ว คนในชุมชนเริ่มสนใจและเกิดความตระหนักถึงความสะอาดและความปลอดภัยในการบริโภคอาหารทะเลที่มีมากบนเกาะด้วย คือ กุ้ง ปู ปลา และ หมึก ซึ่งเป็นอาหารบริโภคของทั้งคนในชุมชนและนักท่องเที่ยวเป็นพื้นฐานหลัก จึงมีแนวคิดที่จะขยายการตรวจสอบการปนเปื้อนจากสารพิษที่อาจเกิดขึ้นจากน้ำทะเลรอบเกาะสีชัง ซึ่งในปัจจุบันที่เรือขนส่งสารต่างๆและอาจมีการแพร่กระจายลงสู่ทะเลและไปมีผลต่อการปนเปื้อนสารพิษสิ่งมีชีวิตในทะเลดังกล่าว และอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค
 

ข่าวเด่นประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ news

 

ตักบาตรวันสถาปนาจุฬาครบ ๑๐๐ ปี

 

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ รศ.ดร.วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกุล และบุคคลากร ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันครบรอบ ๑๐๐ ปี วันสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐
 
สถาบันฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและบำเพ็ญกุศล สตมวารฯ ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ตักบาตร100วันตักบาตร100วัน

เมื่อวันศุกร์ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ นำโดย รศ.ดร.ปราโมทย์ โศจิศุภร รองผู้อานวย การฝายบริหาร ได้เข้าร่วม พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๘๙ รูป
และพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวารนับแต่วันสวรรคตถวายแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ณ บริเวณเสาธง หน้าหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา ทัศนศึกษา ณ สถานีวิจัยฯ เกาะสีชัง

SaintLouis3SaintLouis2
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้จัดกิจกรรม "ทัศนสีชังศึกษา" โดยนานักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๔ - ๕ เข้าเยี่ยมชมและทำกิจกรรม ณ สถานีวิจัย เกาะสีชัง จ.ชลบุรี อันได้แก่ กิจกรรมพ่อ-แม่อุปถัมป์ปะการังและหอยเป๋าฮื้อพันธุ์ไทย กระบวนการเพาะเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อพันธุ์ไทย พร้อมดูงานการวิจัยและการอนุรักษ์ปะการัง
ทั้งนี้ โดยมี ดร.สมภพรุ่งสุภา รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้า ฝ่ายวางแผนและสถานีวิจัย พร้อมทีมงานให้การต้อนรับ บรรยายให้ความรู้ และนำทีมทำกิจกรรม โดยมีนักเรียนเข้าร่วม จานวน ๔๖ คน ครู ๓ คน และเจ้าหน้าที่บริษัท ๒ คน

 

 

 

OFOC2015

 

เปิดตัวโครงการ “จุฬาฯ สร้างสรรค์ สีชังยั่งยืน” ประจำปี ๒๕๕๘ ณ อ. เกาะสีชัง จ.ชลบุรี

CULI

มาเรียนภาษาอังกฤษกันเถอะ
บริการวิชาการ

 

กิจกรรมฝึกอบรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

 

 

ภาคสนามรายวิชา “เปิดโลกใต้ทะเลไทย” ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ ณ เกาะสีชัง

 
ติดตามข่าวที่น่าสนใจอื่นๆ ที่นี่ติดตามข่าวอื่น ๆ

งานวิจัยและบริการวิชาการ

 

  • รายงานคุณภาพน้ำ สถานีวิจัยฯ เกาะสีชัง จ.ชลบุรี รายละเอียด
  • ดาวน์โหลด ประมวลผลงานวิจัย การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล 2555 รายละเอียด
  • สรุปผลการประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์ทางทะเล 2555: รายละเอียด
 
bulletเอกสารเผยแพร่ รายงานประจำปี ๒๕๕๒57 ๒๕๕๓ 56 ๒๕๕๔ 55 ๒๕๕๕ รายงานประจำปี 2555 ๒๕๕๖ รายงานประจำปี 2556 ๒๕๕๗ รายงานประจำปี 2556 ๒๕๕๘ รายงานประจำปี 2556
bullet จดหมายข่าว New จดหมายข่าวสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ (รายละเอียด)Newsletter ARRI (detail)
Old_newsติดตามข่าวย้อนหลัง news ติดตามข่าวเก่าประจำเดือน ปี 2558 news ติดตามข่าวเก่าประจำเดือน ปี๒๕๕๙ news
 
ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา เกาะสีชัง

ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ บริการ และอำนวยความสะดวกแก่คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา รวมทั้งหน่วยงาน และบุคคลทั่วไปที่มาทำการวิจัย การเรียนการสอน การฝึกงาน การจัดประชุมวิชาการ ตลอดจนการอบรมและสัมมนาต่าง ๆ นอกจากนี้ยัง มีห้องประชุมจำนวน ๓ ห้องที่มีขนาดต่างกันสำหรับจัดประชุม อบรม สัมมนา ต่างๆ พร้อมเครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย ( LCD Projector , Visualizer, Overhead Projector, Slide)

และยังมีห้องพักระดับมาตรฐาน ทั้งห้องปรับอากาศคู่จำนวน  ๑๐ ห้อง  ห้องปรับอากาศ ๖ คน จำนวน ๑๐  ห้อง

dot3 ภาพภายในอาคาร
ภาพด้านหน้าอาคารศูนย์ฝึกฯ

ภาพระเบียบด้านหน้า ห้องพักบนศูนย์ฝึกฯ

ทางเดินภายในอาคาร

ห้องประชุมใหญ่ มุมมองจากด้านบน

ระเบียงด้านข้างห้องประชุมใหญ่ (จุดชมวิว)

ลานกิจกรรมเอนกประสงค์

ภาพห้องพัก
บริเวณด้านหน้าห้องพัก

ห้องพักขนาด ๖ คน

ห้องพักขนาด ๒ คน

dot3ภาพห้องประชุม

Sichang1
Sichang2
Sichang3
ห้องประชุมขนาดใหญ (ส่ชัง ๑) ความจุ ๘๐ คน
ห้องประชุมขนาดกลาง (สีชัง ๒) ความจุ ๕๐ คน
ห้องประชุมขนาดเล็ก (สีชัง๓) ความจุ ๒๐ คน
arrowบริการ : อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และอินเตอร์เน็ตไร้สาย
arrowรายละเอียดสำหรับผู้สนใจติดต่อขอใช้บริการศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา
 

ติดต่อและสำรองห้องพัก

rate

อัตราค่าห้อง

แบบฟอร์มขอใช้ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา

food

รายการอาหาร,เมนูเด็ด: หอยเป๋าฮื้อ

map

แผนที่ไปท่าเรือท่าจรินทร์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

interior

ภาพภายในอาคาร

facebook

ติดตามทางเฟจบุ๊ค

   
       
 
วิธีการเดินทางวิธีการเดินทาง
  • ค่าโดยสารประมาณ ๕๐ บาท / คน ยกเว้นเที่ยว ๒๐.๐๐ น. เก็บคนละ ๖๐ บาท/เที่ยว
  • เริ่มบริการจากศรีราชา ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐-๒๐.๐๐ น . และจากเกาะสีชัง ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐-๑๙.๐๐ น .โดยเรือออกทุกๆ ชั่วโมง
  • ค่าเรือเหมาลำ (ไป-กลับ) ตั้งแต่ ๖๐ ขึ้นไปแต่ไม่เกิน ๑๐๐ คน ราคา ๘,๐๐๐ บาท
 
ติดต่อและสำรองห้องพักได้ที่ : คุณบุญชนะ ชมถนอม
โทรศัพท์ ๐๘-๕๐๘๗-๐๓๗๘ หรือ ๐-๓๘๒๑-๖๑๙๘ โทรสาร ๐-๓๘๒๑-๖๓๕๐
E-mail: Boonchana.C@chula.ac.th, Boonchanac@hotmail.com
 
 
 
 
 
 
 
All Rights Reserved, Copyright© 2008 Aquatic Resources Research Institute, Chulalongkorn University