|| All ARRI Sites ||
 
 
 
 
เพรียงทราย หรือไส้เดือนทะเล


กรอบงานวิจัยเกี่ยวกับเพรียงทราย

  • การคัดเลือกสายพันธุ์
  • การผลิตอาหารสำเร็จรูป
  • การสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
  • การถ่ายทอดเทคโนโลยี (คู่มือการเพาะเลี้ยงเพรียงทราย)
  • ฟาร์มสาธิตการผลิตเพรียงทรายเชิงอุตสาหกรรม

โครงการวิจัย

  • โครงการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบการผลิตพ่อแม่พันธุ์เพรียงทรายปลอดเชื้อ
  • โครงการเสริมสร้างงานวิจัยพัฒนาเพรียงทรายสู่การใช้ประโยชน์เชิงอุตสาหกรรม

การใช้ประโยชน์จากเพรียงทรายและผลิตภัณฑ์

  • เพรียงทรายมีชีวิต: เป็นอาหารสำหรับกุ้งทะเล เป็นอาหารปลาสวยงาม เป็นเหยื่อตกปลา
  • เพรียงทรายแห้ง:เป็นอาหารสัตว์น้ำวัยอ่อน เป็นส่วนผสมอาหารสำเร็จรูป

ระบบการเลี้ยงเพรียงทรายปลอดเชื้อ

คุณค่าอาหารของเพรียงทราย

หนอนทะเลแห้งคืนรูป

ฤทธิ์ของสารสกัดจากแม่เพรียงทราย

ต้นทุนการเลี้ยงเพรียงทราย

 
 
 
 
 
 
 
 
All Rights Reserved, Copyright© 2008 Aquatic Resources Research Institute, Chulalongkorn University