|| All ARRI Sites ||
 
 
 
 
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา / ข่าวประกันคุณภาพการศึกษา รายละเอียด รายงานประกันคุณภาพ

สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาได้แก่

การเป็นศูนย์กลางในการพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางทะเล

การเป็นแหล่งให้บริการทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางน้ำและบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยใช้ระบบประกันคุณภาพ สำหรับหน่วยงานด้านการวิจัยตามมาตรฐานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-QA 84.2) ได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 โดยอิงข้อกำหนดมาตรฐานประกันคุณภาพสำหรับงานด้านการวิจัย เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการเรียนการสอน การดำเนินการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 ของสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ โดยแบ่ง 7 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ พบว่า จุดแข็งของสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ  คือ

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย

องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม

ซึ่งผลประเมินอยู่ในระดับดีมาก เนื่องจากทุกตัวบ่งชี้ของทั้ง 2 องค์ประกอบ ได้คะแนนสูงสุดตามเกณฑ์ของ สกอ. ส่วนจุดที่ควรพัฒนาคือ

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

ผลการประเมินอยู่ในระดับดี  รวมคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพของ สกอ. มีคะแนนเฉลี่ยรวมทั้งสิ้น 4.38 ซึ่งถือว่าสถาบันฯ มีผลการดำเนินงานที่บ่งบอกถึงการมีศักยภาพในด้านต่างๆ เป็นอย่างดี และในส่วนของการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พบว่า ผลประเมินในมาตรฐานที่ 2 อยู่ในระดับดีมาก ส่วนมาตรฐานที่ 3 นั้นอยู่ในระดับต้องปรับปรุง

สำหรับการประเมินตามมุมมองการบริหารจัดการ พบว่า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเงินอยู่ในระดับดีมาก  ส่วนด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรม มีผลการประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุง ซึ่งทำให้ผลประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับดีเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ทุกมุมมอง มีคะแนนประเมินเฉลี่ย 4.38

 

การจัดทำรายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กำหนดให้มีการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่ (พ.ศ. 2557-2561) มีการดำเนินการทบทวนองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพให้มีความสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ได้กำหนดให้มีการประกันคุณภาพภายใน 3 ระดับ คือระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน

 

สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำทบทวนองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพให้มีความสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปโดยมีองค์ประกอบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 5 องค์ประกอบ ตามพันธกิจ 4 ด้าน  สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ ขอขอบคุณ คณะกรรมการระบบประกันคุณภาพ และบุคลากรประจำสำนักประกันคุณภาพ ที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำข้อมูลที่ใช้ประกอบในรายงานฉบับนี้ และหวังว่ารายงานการประเมินตนเองนี้ จะเป็นฐานข้อมูลในการอ้างอิงและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

 

โดยแต่ละตำแหน่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้

1. ผู้แทนฝ่ายบริหารด้านประกันคุณภาพ (Quality Management Representative: QMR)
หน้าที่และความรับผิดชอบ - สร้างคู่มือคุณภาพและทำหน้าที่รับผิดชอบ
  - ควบคุมและกำกับระบบคุณภาพของสถาบันฯ
2. ผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Quality Audit Program Manager: IQAPM)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 

-วางแผนดำเนินการติดตามตรวจสอบการทำงานภายในสถาบันฯ ให้เป็นไปตามระบบคุณภาพของสถาบันฯ

3. ผู้ควบคุมเอกสาร (Document Control Manager: DCM)
หน้าที่และความรับผิดชอบ  - ควบคุมเอกสารภายในระบบคุณภาพ  ซึ่งหมายถึงผลิต แจกจ่าย ปรับปรุง เรียกเก็บและทำลายเอกสารในระบบคุณภาพของสถาบัน

 

 
 
 
 
 
 
 
 
All Rights Reserved, Copyright© 2008 Aquatic Resources Research Institute, Chulalongkorn University