แผนที่
 
 
 
 
 
 
m
ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา >
ติดต่อและสำรองห้องพัก | แบบฟอร์มขอใช้ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา | แผนที่ | อัตราค่าห้อง |
รายการอาหาร |เมนูเด็ดเป๋าฮื้อ |ภาพภายในอาคาร | แฟ้มสะสมผลงานศูนย์ฝึกอบรมฯ |
   
ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา
 

     

ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริการ และอำนวยความสะดวกแก่คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา รวมทั้งหน่วยงาน และบุคคลทั่วไปที่มาทำการวิจัย การเรียนการสอน การฝึกงาน การจัดประชุมวิชาการ ตลอดจนการอบรมและสัมมนาต่าง ๆ

ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนามีห้องประชุมรวม ๓ ห้องที่มีขนาดต่างกันสำหรับจัดประชุม อบรม สัมมนา ต่างๆ พร้อมเครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย (LCD Projector, Visualizer, Overhead Projector, Slide) อินเตอร์เน็ตไร้สาย และ ห้องพักระดับมาตรฐาน ทั้งห้องแอร์ ๒ คน จำนวน  ๑๐ ห้อง  ห้องแอร์ ๖ คน จำนวน ๑๐  ห้อง

 
 
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All Rights Reserved, Copyright© 2008 Aquatic Resources Research Institute, Chulalongkorn University