แผนที่
 
 
 
 
 
 
ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา >
ติดต่อและสำรองห้องพัก | แบบฟอร์มขอใช้ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา | แผนที่ | อัตราค่าห้อง |
รายการอาหาร | ภาพภายในอาคาร
 

สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารสถาบัน ๓ ชั้น ๙ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

โทร ๐-๒๒๑๘-๘๑๖๐ โทรสาร ๐-๒๒๕๔-๔๒๕๙

ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ติดต่อและสำรองห้องพักได้ที่

บุญชนะ ชมถนอม
โทรศัพท์ : ๐๘-๔๐๘๗-๐๓๗๘
โทรสาร: ๐-๓๘๒๑-๖๓๕๐
E-mail: Boonchana.C@chula.ac.th

 

 

 

   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All Rights Reserved, Copyright© 2008 Aquatic Resources Research Institute, Chulalongkorn University