แผนที่
 
 
 
 
 
 
 
ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา >
ติดต่อและสำรองห้องพัก | แบบฟอร์มขอใช้ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา | แผนที่ | อัตราค่าห้อง |
รายการอาหาร | ภาพภายในอาคาร
 

 

สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


อาคารสถาบัน ๓ ชั้น ๙ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

โทร ๐-๒๒๑๘-๘๑๖๐ โทรสาร ๐-๒๒๕๔-๔๒๕๙

 

ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ติดต่อและสำรองห้องพักได้ที่

คุณบุญตา อินทาราม

โทรศัพท์ 02-2188160

อีเมล์ Boonta.I@chula.ac.th

   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All Rights Reserved, Copyright© 2008 Aquatic Resources Research Institute, Chulalongkorn University