Aquatic Resources Research Institute | Chulalongkorn University
English   
|| All ARRI Sites ||
 
 
 
 

 

 

 


ข่าวกิจกรรม
> งานวิจัยและบริการวิชาการ |การเรียนการสอน |ประกันคุณภาพการศึกษา|สื่อเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต | จดหมายข่าวฯ ปี ๖๑ | รายงานประจำปี

mediaรายการถ่ายทำวีดีโอที่เกี่ยวข้องกับสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์

ข่าวสาร แวดวงงานวิจัย

เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นวันครบรอบ ๒๗ ปี วันสถาปนาสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำได้ทำบุญเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่หน่วยงาน ณ ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ เกาะสีชัง โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราภรณ์ เปี่ยมสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันพร้อมด้วยอาจารย์ ดร.วีณา เคยพุดซา อาจารย์ ดร.นิลนาจ ชัยธนาวิสุทธิ์ รองผู้อำนวยการสถาบันและบุคคลากรสถาบัน ในส่วนของหน่วยงานราชการและท้องถิ่นเข้ามาร่วมทำบุญและลงนามแสดงความยินดี นำโดย นายกิตติพงษ์ กิติคุณ นายอำเภอเกาะสีชัง นายอำเภอเกาะสีชัง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ ๒๖ เมษยายน ๒๕๖๑ ที่พิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถานเกา ะสีชัง ทางสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จัดพิธีเปิดโซนจัดแสดงสัตว์ น้ำของพิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน อย่างเป็นทางการ ซึ่งทำการปรับปรุงใหม่ภายใน โรงเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อเดิม บริเวณด้านหน้าอาคารพิพิธภั ณฑ์ชลทัศนสถานเก่า และบริเวณสถานีวิจัยเกาะสีชัง โดยมีรศ.ดร. อัจฉราพร เปี่ยมสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพ ยากรทางน้ำ พร้อมด้วย นายกิตติพงษ์ กิติคุณ นายอำเภอเกาะสีชัง พ.ต.อ. อัฐกูรณ์ สาระกูล ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเ กาะสีชัง และนายสหัส ถนอมศิริ รองนายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง ร่วมเป็นประธานตัดริบบิ้นเปิดโซนการจัดแสดงใหม่ เพื่อเป็นการให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติบริเวณหมู่เกาะสีชัง และเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวและผู้สนใจทั่วไป

 

นอกจากนี้ภายในพื้นที่ให้บริการนักท่องเที่ยวยังได้จัด ให้มีร้านกาแฟเครื่องดื่มและ ของที่ระลึกต่างๆของชาวเกาะสีชังไว้บริการอย่างครบครันอีกด้วย
อีกทั้งทางพิพิธภัณฑ์ชลทัศน สถานยังมีการจัดแสดงให้เห็น ถึงพันธุ์สัตว์น้ำที่พบบริเ วณหมู่เกาะสีชัง ได้แก่ สัตว์ทะเลเศรษฐกิจ สัตว์ที่อาศัยตามพื้นทะเล สัตว์ทะเลที่มีการเพาะเลี้ย งและปลาทะเลสวยงาม และยังมีบริเวณที่จำลองระบบ นิเวศเกาะสีชัง โดยจัดแสดงสัตว์ทะเลนานาชนิด เช่น ปลิงทะเล ดาวทะเล ดาวแสงอาทิตย์ และหอยชนิดต่าง ๆ ที่ผู้เข้าเยี่ยมชมไดเห็นของจริง เพื่อเป็นการศึกษาและปลูกฝังให้ผู้เข้าชมเกิดจินตนาการ และสร้างจิตสำนึกในการอนุรั กษ์สัตว์ทะเล ที่สำคัญยังมีการจัดแสดงการ เพาะเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อไทย สัตว์เศรษฐกิจที่สถาบันฯ ได้ทำการค้นคว้าและวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดแสดงปะการังอ่อนขอ งบริเวณเกาะสีชัง เป็นปะการังในเขตน้ำตื้นที่ พบเป็นกลุ่มแรกในบริเวณอ่าว ไทยที่ยังอยู่ในสภาพที่สมบู รณ์และยังพบปะการังชนิดที่มีลักษณะเฉพาะถิ่นคือปะการัง เดี่ยวขนาดเล็ก รูปร่างคล้ายเห็ด และยังเป็นที่สนใจในการทำวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลทั่วโลกอีกด้วย

อ่านข่าวเพิมเติมได้ที่

 

สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มีโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับ Third Institute of Oceanography, State Oceanic Administration, China”ซึ่งอยู่ในโครงการความร่วมมือทางการวิจัย The China-ASEAN Maritime Cooperation Fund Project: China-ASEAN Countries Collaboration on Marine Endangered Species Researches (MESR) เพื่อร่วมดำเนินการศึกษาวิจัยในโครงการย่อย Sub-project:  China-ASEAN Countries Collaboration on Coastal Ecosystem Monitoring, Assessment and Restoration Studiesในระบบนิเวศแนวปะการังและป่าชายเลน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำกับหน่วยงานวิจัยของต่างประเทศ, เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยของสถาบันฯ ในด้านการทำงานวิจัยร่วมกับนักวิจัยชาวต่างชาติ รวมทั้งการเพิ่มผลผลิตและผลงานทางวิชาการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ  ในระหว่างวันที่ 20-26 พ.ย. 2560 ได้ออกภาคสนามร่วมกัน เพื่อศึกษาความหลากหลายในระบบนิเวศแนวปะการังบริเวณเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี โดยทีมวิจัยสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. อัจฉราภรณ์ เปี่ยมสมบูรณ์ ผู้อำนวยการ สถาบันฯ อ. ดร. นิลนาจ ชัยธนาวิสุทธิ์ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ และนักวิจัยสถาบันฯ ดร. พรเทพ พรรณรักษ์ นายเอนก โสภณ และนายอานุภาพ พานิชผล ร่วมกับทีมนักวิจัยจาก Third Institute of Oceanography นำทีมโดย Professor Haifeng Gu , Associate Professor Xinqing Zheng, Associate Professor Jianguo Du, Assistant Professor Jianwei Wu

สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ ร่วมกับ Asia - Pacific Chemical, Biological and Environmental Engineering Society (APCBEES) จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ "2017 International Conference on Innovations in Biometrics and Biostatistics (ICIBB 2017)" และ " 2017 International Conference on Biomedical Engineering and Bioinformatics (ICBEB 2017)" ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2560 ณ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเวทีนำเสนอผลงานทางวิชาการ การพัฒนา นวัตกรรม และความก้าวหน้าด้านการวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง ตลอดถึงร่วมพบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เพื่อเป็นแนวทางการทำงานร่วมกันในอนาคตต่อไป

 

   

CU Expo2017

 

 

 

สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดงานจุฬาฯ Expo 2017 - จุฬาฯ ๑๐๐ ปี

 

   
ข่าวสารทั่วไป

 

 

   
ข่าวบริการวิชาการ  

 

ภาคสนามวิชาสีชังศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

กิจกรรมฝึกอบรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๕ จำนวน ๓๐ คน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ๑๙-๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

 

 

ติดตามข่าวเก่า  
ข่าวสารบนสื่อออนไลน์  
softcoral

สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล เกาะสีชัง | รายการรอบตัวเรา

Green Report : นักวิจัยไทย ประสบความสำเร็จเพาะพันธุ์ปะการังอ่อนในโรงเพาะได้เป็นครั้งแรก

Sichang

 

@lokbaimai
ตำนานกับเผ่าทองสัปดาห์นี้ อ.เผ่าทองจะพาไปท่องเที่ยวเกาะสีชัง เกาะที่มีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์และพระบรมราชวงศ์จักรี เที่ยวชมแบบทุกซอกทุกมุม ทั้งร้านค้าเก่าแก่ พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ โลกใบใหม่ เกาะสีชัง ตอน 2

CU100

Biodiesel


Hot News Chonburi TV Online
รอบรั่วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
งานวิจัยและบริการวิชาการ
  • รายงานคุณภาพน้ำ สถานีวิจัยฯ เกาะสีชัง จ.ชลบุรี รายละเอียด
  • ดาวน์โหลด ประมวลผลงานวิจัย การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล 2555 รายละเอียด
  • สรุปผลการประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์ทางทะเล 2555: รายละเอียด
Old_newsเอกสารเผยแพร่ 57 รายงานประจำปี ๒๕๕๒57 ๒๕๕๓ 56 ๒๕๕๔ 55 ๒๕๕๕ รายงานประจำปี 2555 ๒๕๕๖ รายงานประจำปี 2556 ๒๕๕๗ รายงานประจำปี 2556 ๒๕๕๘ รายงานประจำปี 2556
Old_newsจดหมายข่าว New จดหมายข่าวสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ (รายละเอียด) Newsletter ARRI (detail)
Old_newsติดตามข่าวย้อนหลัง news ติดตามข่าวเก่าประจำเดือน ปี 2558 news ติดตามข่าวเก่าประจำเดือน ปี๒๕๕๙ news
ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา เกาะสีชัง
ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดตั้ง ขึ้น โดย มีวัตถุประสงค์ เพื่อ บริการ และอำนวย ความสะดวก แก่คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา รวม ทั้ง หน่วยงาน และ บุคคล ทั่วไป ที่มา ทำการวิจัย การเรียน การสอน การฝึกงาน การจัด ประชุม วิชาการ ตลอด จน การ อบรม และ สัมมนา ต่าง ๆ นอกจากนี้ยัง มีห้องประชุมจำนวน ๓ ห้อง ที่มีขนาดต่าง กัน สำหรับ จัด ประชุม อบรม สัมมนา ต่างๆ พร้อม เครื่องปรับอากาศ และ อุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ ที่ทันสมัย ( LCD Projector , Visualizer, Overhead Projector, Slide) และ ยังมีห้องพัก ระดับ มาตรฐาน ทั้ง ห้องปรับอากาศคู่จำนวน  ๑๐ ห้อง  ห้องปรับอากาศ ๖ คน จำนวน ๑๐  ห้อง
dot3 ภาพภายในอาคาร

ภาพด้านหน้าอาคารศูนย์ฝึกฯ

ภาพระเบียบด้านหน้า ห้องพักบนศูนย์ฝึกฯ
ทางเดินภายในอาคาร
ห้องประชุมใหญ่ มุมมองจากด้านบน
ระเบียงด้านข้างห้องประชุมใหญ่ (จุดชมวิว)
ลานกิจกรรมเอนกประสงค์
ภาพห้องพัก
บริเวณด้านหน้าห้องพัก
ห้องพักขนาด ๖ คน
ห้องพักขนาด ๒ คน
Sichang1 Sichang2 Sichang3
ห้องประชุมขนาดใหญ (ส่ชัง ๑) ความจุ ๘๐ คน ห้องประชุมขนาดกลาง (สีชัง ๒) ความจุ ๕๐ คน ห้องประชุมขนาดเล็ก (สีชัง๓) ความจุ ๒๐ คน
     
arrowบริการ : อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และอินเตอร์เน็ตไร้สาย
 
rate อัตราค่าห้อง
food
map interior
facebook    

 

  • ค่าโดยสารประมาณ ๕๐ บาท / คน ยกเว้นเที่ยว ๒๐.๐๐ น. เก็บคนละ ๖๐ บาท/เที่ยว
  • เริ่มบริการจากศรีราชา ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐-๒๐.๐๐ น . และจากเกาะสีชัง ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐-๑๙.๐๐ น .โดยเรือออกทุกๆ ชั่วโมง
  • ค่าเรือเหมาลำ (ไป-กลับ) ตั้งแต่ ๖๐ คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน ๑๐๐ คน ราคา ๘,๐๐๐ บาท
 

ติดต่อและสำรองที่พัก คุณบุญตา คำดี

โทร ๐-๒๒๑๘-๘๑๖๐
อีเมล์ Boonta.I@chula.ac.th
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All Rights Reserved, Copyright© 2008 Aquatic Resources Research Institute, Chulalongkorn University
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All Rights Reserved, Copyright© 2008 Aquatic Resources Research Institute, Chulalongkorn University