เมื่อวันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. รสริน พลวัฒน์ รองผู้อำนวยการ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาส "วันครบรอบ ๖๗ ปี แห่งการสถาปนา"
     สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ ได้ดำเนินการ “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันฯ เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๗” อย่างต่อเนื่อง ตามแผนงานที่วางไว้
 
๒. การสัมมนากำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศของสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ

      สำหรับกิจกรรมนี้ สถาบันฯ ได้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมจามจุรี ๒ ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้บริหาร นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ เข้าร่วม จำนวน ๑๙ คน

กล่าวเปิดการสัมมนา โดย ศาสตราจารย์ ดร. วรณพ วิยกาญจน์ ผูู้อํานวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ

       ในการดำเนินการสัมมนาฯ มีวิทยากรให้เกียรติมาเข้าร่วมและบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

    ๑) ศาสตราจารย์ ดร. วิเลิศ ภูริวัชร ผู้รักษาการอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
            ได้ร่วม พูดคุยหารือกับผู้บริหารสถาบันฯ พร้อมให้เกียรติ ปาฐกถา "อธิการบดีพบประชาคมชาวสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ" ภายใต้แนวคิด "CU POWER OF TOGETHERNESS" ต่อที่ประชุมสัมมนาฯ

 
 
 
 
 

พร้อมรับมอบของที่ระลึกจากผู้บริหารสถาบันฯ และถ่ายภาพหมู่ร่วมกับผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ

    ๒) ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร. พรอนงค์ อร่ามวิทย์ ผู้รักษาการรองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้านยุทธศาสตร์และการวิจัย 
         ได้ให้เกียรติ บรรยาย ในหัวข้อ “ทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย” พร้อมตอบข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ของผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ

 
 

  พร้อมรับมอบของที่ระลึกจากผู้บริหารสถาบันฯ และถ่ายภาพหมู่ร่วมกันกับผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ

    ๓) อาจารย์ ดร. ถิรพุทธิ์ ปิติฉัตร ผู้รักษาการผูู้ช่วยอธิการบดี ด้านพัฒนาองค์กร
           ได้ให้เกียรติ บรรยาย ในหัวข้อ  “การสร้างแรงจูงใจเพื่อประสิทธิภาพในการทํางาน” แก่ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ

 
 
 
 

   พร้อมรับมอบของที่ระลึกจากผู้บริหารสถาบันฯ และถ่ายภาพหมู่ร่วมกับผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ

    ๔) คุณชลพรรษ จรัญพงษ์ นักจิตวิทยาการปรึกษา
          ได้ให้เกียรติ บรรยาย ในหัวข้อ “The happy diversity team : หลากหลาย..ที่เหมือนกัน” พร้อมจัดกิจกรรมประกอบการบรรยาย แก่ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ

 
 
 
 

 พร้อมรับมอบของที่ระลึกจากผู้บริหารสถาบันฯ และถ่ายภาพหมู่ร่วมกับผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ

    ในนามของ ผู้บริหารสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ และ คณะผู้รับผิดชอบ "โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗" ขอขอบพระคุณทุกคนทุกฝ่าย ที่ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมสนับสนุน จนกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการฯ ประสบความสำเร็จลงด้วยดี มา ณ ที่นี้

ขอบคุณภาพ; ข่าวสารจุฬาฯ https://www.chula.ac.th/news/172635/

      ในช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๗ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ ได้จัดให้มี “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันฯ เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๗” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ ๑) พัฒนาความรูู้ความสามารถของบุคลากรทั้งกลุุ่มนักวิจัย และสายสนับสนุน ๒) แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเปิดมุมมองการทํางาน ทําวิจัย เพื่อรองรับโลกอนาคต และ ๓) ส่งเสริมความร่วมมือ ความสามัคคี และความรักในองค์กรของบุคลากรในสถาบันฯ
      กิจกรรมสำคัญของโครงการฯ ประกอบด้วย
           - การเดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับนานาชาติ 
           - การสัมมนากำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศของสถาบันฯ
 
๑. การเดินทางเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับนานาชาติ ณ Universiti Sains Malaysia เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย

      สำหรับกิจกรรมนี้ ได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยมีผู้บริหาร นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ เข้าร่วม จำนวน ๑๖ คน

 คณะผู้ร่วมเดินทาง พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง ตามกำหนดเวลาที่นัดหมายไว้

 การเดินทางระหว่างประเทศด้วยสายการบิน ส่วนการเดินทางภายในปีนัง ประเทศมาเลเซีย ด้วยรถบัสปรับอากาศ โดยใช้บริการบริษัทและไกด์นำเที่ยวที่เชี่อถื่อได้และชำนาญพื้นที่

การเดินทางด้วยเรือ เป็นช่องทางหลักในการเข้าถึงพื้นที่ของสถานที่ศึกษาดูงานต่าง ๆ ในครั้งนี้

     ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดการศึกษาดูงาน การเข้าเยี่ยมชม และการทัศนศึกษาในสถานที่สำคัญต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

   ๑) การศึกษาดูงาน ณ ่Centre for Marine and Coastal Studies (CEMACS), Universiti Sains Malaysia

ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี โดยมีการนำเสนอภาพรวม งานวิจัย และกิจกรรมที่สำคัญต่าง ๆ ภายในศูนย์ฯ นอกจากนี้ ยังได้พบกับนิสิต ๓ คน จากภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล จุฬาฯ ที่ไปฝึกงานอยู่ที่นั่น อีกด้วย

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์ทะเล: ชมการจัดแสดง และการเก็บรักษาตัวอย่างและโครงสร้างแข็งของสัตว์ทะเลต่าง ๆ

 เยี่ยมชมห้องจัดแสดงนิทรรศการในสภาพมืดสลัว: มีการนำเสนอ และจัดแสดงประกอบแสงและสี ในส่วนต่าง ๆ อย่างน่าสนใจยิ่ง

 เยี่ยมชมพื้นที่ศึกษาวิจัยการเพาะเลียงสัตว์่น้ำ: มีการทดลอง เพาะ เลี้ยง สัตว์ทะเล เช่น หอยนางรม หอยเป๋าฮื้อ กุ้งมังกร เม่นทะเล ดาวทะเล รวมถึง สาหร่ายทะเลต่าง ๆ หลากหลายชนิด

 ชมการใช้สอยพื้นที่ อาคาร ที่พัก ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในศูนย์ฯ พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน

 ภายหลังเสร็จสิ้นการศึกษาดูงานและเยี่ยมชมภายในศูนย์ฯ ได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเป็นที่ระลึก

    2) การศึกษาดูงานที่ Merbok ณ GALERI PRODUK, JERAI GEOPARK

สถานที่นี้เป็นศูนย์จัดแสดงนิทรรศการสำคัญของ JERAI GEOPARK โดยได้มีการนำเสนอและจัดแสดงนิทรรศการในส่วนต่าง ๆ ของแต่่ละอาคารไว้อย่างน่าสนใจ ทำให้ได้ความรู้ในเรื่องทรัพยากรและสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในพื้นที่อย่างหลากหลาย

    3) การศึกษาดูงาน ณ ชุมชนชาวประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของชาวประมงในพื้นที่ 

ศึกษาดูงานชุมชนชาวประมงในพื้นที่ และวิถีชีวิตชาวประมงชายฝั่ง

ชมกิจกรรมการเพาะเลี้ยสัตว์น้ำของชาวประมงในพื้นที่ โดยเฉพาะการเลี้ยงปลาและหอยนางรมในกระชัง

   4) การทัศนศึกษาศาสนสถานและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่าง ๆ ของเมืองปีนัง

เข้าทัศนศึกษาและนมัสการพระพุทธรูปและรูปเคารพต่าง ๆ ณ วัดไทย (วัดไชยมังคลราม) และวัดเมียนม่า ในเกาะปีนัง

เข้าทัศนศึกษา ณ วัด KEK LOK SI หรือเจดีย์หมื่นพระ ซึ่งว่ากันว่าเป็นวัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นอกจากนี้ ยังได้เข้าเยี่ยมชม PENANG PERANAKAN MANSION หรือ บาบ๋า-ย่าหยา ซึ่งเป็นคฤหาสน์ของคหบดีชาวเปอรานากัน ที่มีของสะสมเก่าแก่และล้ำค่าจำนวนมาก โดยเป็นสถานที่ที่ต้องห้ามพลาดของนักท่องเที่ยวที่มาเกาะปีนัง อีกด้วย

       สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี ทำให้ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย นับเป็นการเปิดมุมมองในการทํางานและการทําวิจัยครั้งสำคัญ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และผู้ร่วมเดินทางทุกคนได้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ เป็นที่ประทับใจ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ โดย ศาสตราจารย์ ดร. วรณพ วิยกาญจน์ ผู้อำนวยการ และ ศาสตราจารย์ ดร. สุชนา ชวนิชย์ รองผู้อำนวยการ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาส "วันครบรอบ ๒๘ ปี แห่งการสถาปนา"
 
เมื่อวันพุธที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. วรณพ วิยกาญจน์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร. สุชนา ชวนิชย์  รองศาสตราจารย์ ดร. รสรินทร์ พลวัฒน์ และ อ.สพ.ญ.ดร. ฐนิดา เหตระกูล รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้เข้าพบเพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวาระที่ท่านได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คนที่ ๒๓ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗
การบรรยายภาคทฤษฎี
การบรรยายภาคทฤษฎี
ฝึกใช้งานเครื่อง FlowCAM
ฝึกปฎิบัติใช้เครื่อง FlowCAM
ฝึกใช้งานเครื่อง FlowCAM
ฝึกใช้งานเครื่อง FlowCAM
ฝึกใช้งานเครื่อง FlowCAM
วิเคราะห์ผลที่ได้จากเครื่อง FlowCAM