ในช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๗ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ ได้จัดให้มี “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันฯ เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๗” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ ๑) พัฒนาความรูู้ความสามารถของบุคลากรทั้งกลุุ่มนักวิจัย และสายสนับสนุน ๒) แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเปิดมุมมองการทํางาน ทําวิจัย เพื่อรองรับโลกอนาคต และ ๓) ส่งเสริมความร่วมมือ ความสามัคคี และความรักในองค์กรของบุคลากรในสถาบันฯ
      กิจกรรมสำคัญของโครงการฯ ประกอบด้วย
           - การเดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับนานาชาติ 
           - การสัมมนากำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศของสถาบันฯ
 
๑. การเดินทางเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับนานาชาติ ณ Universiti Sains Malaysia เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย

      สำหรับกิจกรรมนี้ ได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยมีผู้บริหาร นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ เข้าร่วม จำนวน ๑๖ คน

 คณะผู้ร่วมเดินทาง พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง ตามกำหนดเวลาที่นัดหมายไว้

 การเดินทางระหว่างประเทศด้วยสายการบิน ส่วนการเดินทางภายในปีนัง ประเทศมาเลเซีย ด้วยรถบัสปรับอากาศ โดยใช้บริการบริษัทและไกด์นำเที่ยวที่เชี่อถื่อได้และชำนาญพื้นที่

การเดินทางด้วยเรือ เป็นช่องทางหลักในการเข้าถึงพื้นที่ของสถานที่ศึกษาดูงานต่าง ๆ ในครั้งนี้

     ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดการศึกษาดูงาน การเข้าเยี่ยมชม และการทัศนศึกษาในสถานที่สำคัญต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

   ๑) การศึกษาดูงาน ณ ่Centre for Marine and Coastal Studies (CEMACS), Universiti Sains Malaysia

ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี โดยมีการนำเสนอภาพรวม งานวิจัย และกิจกรรมที่สำคัญต่าง ๆ ภายในศูนย์ฯ นอกจากนี้ ยังได้พบกับนิสิต ๓ คน จากภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล จุฬาฯ ที่ไปฝึกงานอยู่ที่นั่น อีกด้วย

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์ทะเล: ชมการจัดแสดง และการเก็บรักษาตัวอย่างและโครงสร้างแข็งของสัตว์ทะเลต่าง ๆ

 เยี่ยมชมห้องจัดแสดงนิทรรศการในสภาพมืดสลัว: มีการนำเสนอ และจัดแสดงประกอบแสงและสี ในส่วนต่าง ๆ อย่างน่าสนใจยิ่ง

 เยี่ยมชมพื้นที่ศึกษาวิจัยการเพาะเลียงสัตว์่น้ำ: มีการทดลอง เพาะ เลี้ยง สัตว์ทะเล เช่น หอยนางรม หอยเป๋าฮื้อ กุ้งมังกร เม่นทะเล ดาวทะเล รวมถึง สาหร่ายทะเลต่าง ๆ หลากหลายชนิด

 ชมการใช้สอยพื้นที่ อาคาร ที่พัก ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในศูนย์ฯ พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน

 ภายหลังเสร็จสิ้นการศึกษาดูงานและเยี่ยมชมภายในศูนย์ฯ ได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเป็นที่ระลึก

    2) การศึกษาดูงานที่ Merbok ณ GALERI PRODUK, JERAI GEOPARK

สถานที่นี้เป็นศูนย์จัดแสดงนิทรรศการสำคัญของ JERAI GEOPARK โดยได้มีการนำเสนอและจัดแสดงนิทรรศการในส่วนต่าง ๆ ของแต่่ละอาคารไว้อย่างน่าสนใจ ทำให้ได้ความรู้ในเรื่องทรัพยากรและสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในพื้นที่อย่างหลากหลาย

    3) การศึกษาดูงาน ณ ชุมชนชาวประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของชาวประมงในพื้นที่ 

ศึกษาดูงานชุมชนชาวประมงในพื้นที่ และวิถีชีวิตชาวประมงชายฝั่ง

ชมกิจกรรมการเพาะเลี้ยสัตว์น้ำของชาวประมงในพื้นที่ โดยเฉพาะการเลี้ยงปลาและหอยนางรมในกระชัง

   4) การทัศนศึกษาศาสนสถานและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่าง ๆ ของเมืองปีนัง

เข้าทัศนศึกษาและนมัสการพระพุทธรูปและรูปเคารพต่าง ๆ ณ วัดไทย (วัดไชยมังคลราม) และวัดเมียนม่า ในเกาะปีนัง

เข้าทัศนศึกษา ณ วัด KEK LOK SI หรือเจดีย์หมื่นพระ ซึ่งว่ากันว่าเป็นวัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นอกจากนี้ ยังได้เข้าเยี่ยมชม PENANG PERANAKAN MANSION หรือ บาบ๋า-ย่าหยา ซึ่งเป็นคฤหาสน์ของคหบดีชาวเปอรานากัน ที่มีของสะสมเก่าแก่และล้ำค่าจำนวนมาก โดยเป็นสถานที่ที่ต้องห้ามพลาดของนักท่องเที่ยวที่มาเกาะปีนัง อีกด้วย

       สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี ทำให้ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย นับเป็นการเปิดมุมมองในการทํางานและการทําวิจัยครั้งสำคัญ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และผู้ร่วมเดินทางทุกคนได้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ เป็นที่ประทับใจ

การบรรยายภาคทฤษฎี
การบรรยายภาคทฤษฎี
ฝึกใช้งานเครื่อง FlowCAM
ฝึกปฎิบัติใช้เครื่อง FlowCAM
ฝึกใช้งานเครื่อง FlowCAM
ฝึกใช้งานเครื่อง FlowCAM
ฝึกใช้งานเครื่อง FlowCAM
วิเคราะห์ผลที่ได้จากเครื่อง FlowCAM