พันธกิจ
สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำจัดตั้งขึ้นเป็นองค์กรในการพิจารณากำหนดแนวทางการวิจัยด้านทรัพยากรทางน้ำ ประสานงานและเป็นสถานศึกษาค้นคว้าวิจัย บริการวิชาการและพัฒนาในด้านอนุรักษ์ทรัพยากรทางน้ำ วาริชกรรมการเพาะเลี้ยง สมุทรศาสตร์ชายฝั่ง เทคโนโลยีชีวภาพทางน้ำ การประมงและวิทยาศาสตร์ทางทะเล เพื่อนำไปสู่การจัดการทรัพยากรทางน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

 

นโยบาย
สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำมีนโยบายในการประสานงานวิจัยกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อขยายผลจากการวิจัยไปสู่การปฏิบัติในด้านการใช้ การจัดการและการเพิ่มผลผลิต ทรัพยากรทางน้ำ สถาบันมีนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและการเรียนการสอน ให้แก่ คณาจารย์และ นักวิจัยสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางน้ำ ให้บริการด้านการสอนการฝึกอบรมแก่นิสิต ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน ทิศทางการวิจัย ของสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำมุ่งเน้นความสมดุลย์ระหว่างงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์ ในด้านการจัดการทรัพยากรทางน้ำทั้งในแง่ของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและ มีความยั่งยืน การขยายผลจากงานวิจัยเหล่านี้เพื่อใช้เป็นรากฐานให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่สังคมของ ผู้สร้างเทคโนโลยีไว้ใช้เองทางด้านทรัพยากรทางน้ำ

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นองค์กรในการพิจารณากำหนดแนวทางการวิจัยในด้านทรัพยากรทางน้ำ และเป็นแกนนำในการวิจัยและประสานงานด้านนี้
  2. เพื่อเป็นสถานศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางน้ำ วาริชกรรมการเพาะเลี้ยง สมุทรศาสตร์ชายฝั่ง เทคโนโลยีชีวภาพทางน้ำ และการประมงที่นำไปสู่การจัดการทรัพยากรทางน้ำที่มีประสิทธิภาพ
  3. เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลและสารนิเทศทรัพยากรทางน้ำ
  4. เพื่อเป็นหน่วยปฏิบัติการตรวจเฝ้าระวังมลพิษทางน้ำและสมุทรศาสตร์ชายฝั่ง
  5. เพื่อให้บริการทางวิชาการซึ่งเป็นการขยายผลจากการวิจัยในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรทางน้ำวาริชกรรม การเพาะเลี้ยง  สมุทรศาสตร์ชายฝั่ง เทคโนโลยีชีวภาพทางน้ำ และการประมง
  6. เพื่อเป็นศูนย์ฝึกนิสิตและปฏิบัติงานวิจัยของนิสิตในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ทรัพยากรทางน้ำ
  7. เพื่อให้การสนับสนุนและร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับทรัพยากรทางน้ำแก่หน่วยงานในกระทรวง ทบวง กรมอื่นๆ ในภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน