คณะผู้บริหาร


ศาสตราจารย์ ดร. วรณพ วิยกาญจน์

ผู้อำนวยการสถาบัน

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

✉  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ศาสตราจารย์ ดร. สุชนา ชวนิชย์ 

รองผู้อำนวยการสถาบัน

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

✉  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รองศาสตราจารย์ ดร. รสริน พลวัฒน์

รองผู้อำนวยการสถาบัน

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

✉  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อ.สพ.ญ.ดร.ฐนิดา เหตระกูล

รองผู้อำนวยการสถาบัน

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

✉  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 นักวิจัย

ดร.พรเทพ พรรณรักษ์

นักวิจัย AR 4

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  +662218-8171

✉  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดร.เสธ์ ทรงพลอย

นักวิจัย AR 5

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  +662218-8170

✉  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดร.ยศวดี ฮะวังจู

นักวิจัย AR 5

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  +662218-8170

✉  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สพ.ญ. ดร.คมเคียว พิณพิมาย

นักวิจัย AR 5

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  +662218-8170

✉  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดร.ธงชัย ธิติภูรี

นักวิจัย AR 5

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  +662218-8170

✉  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดร.กิติพงศ์ อังศุจินดา 

นักวิจัย AR 5

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  +662218-8170

✉  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายเอนก โสภณ

นักวิจัยชำนาญการ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  +662218-8165

✉  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายสมบัติ อินทร์คง

นักวิจัยชำนาญการ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  +662218-8169

✉  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายอานุภาพ  พานิชผล

นักวิจัยชำนาญการ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  +662218-8164

✉  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ฝ่ายสนับสนุน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รสริน พลวัฒน์

รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
✉ :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

  นางสาวกนกวรรณ เกียรติเสวี

  เจ้าหน้าที่สำนักงาน(บริหารทั่วไป) P6

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

✉ :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

นางบุญตา คำดี

นักวิชาการพัสดุ ปฎิบัติการ


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
✉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวชลิดา วัฒนาพันธุ์

เจ้าหน้าที่สำนักงาน(การเงิน) P7

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.3
✉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวรสรินทร์ จันทร์เจริญ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน(บัญชี) P7


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
✉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางทิพวรรณ จันทร์ดวง

เจ้าหน้าที่สำนักงาน(บริหารทั่วไป) P7


✉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวเนชนกร์ จีนเอม

พนักงานทั่วไป

✉: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายโกสุม  ธารีสิทธิ์

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป P9

✉This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลและศูนย์ฝึกนิสิต เกาะสีชัง

ผศ.ดร.นิลนาจ  ชัยธนาวิสุทธิ์

หัวหน้าสถานีวิจัยฯ เกาะสีชัง

✉  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ฝ่ายธุรการ


นางพาฝัน เกตุแก้ว

ผู้ปฎิบัติงานบริหาร

✉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวนงเยาว์ แก้วปิ่นพงศ์

พนักงานสถานที่

ฝ่ายซ่อมบำรุง

นายรุ่งโรจน์ พระวิชัย

พนักงานสถานที่

นายฤทธิศักดิ์ แผ่วฉ่ำ

เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง P8

ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนาฯ

นางพัชรินทร์ ฉวนพยัคฆ์

แม่บ้าน

นางสาวเจนจิรา หอมจำปี

แม่บ้าน

   

  พิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน

 

นางสาวเพ็ญพร พักตร์จันทร์

เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7

 

นางสาววัชรี แก้วปิ่นพงศ์

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป P9

เรือจุฬาวิจัย 1

นายสมโภช ดิษฐเจริญ

นายท้ายเรือกลชายทะเล

นายเจริญ  ดีสดใส
ช่างเครื่องเรือ

 

ฝ่ายรักษาความปลอดภัย

นายคมกริช  เอี่ยมละออ

พนักงานรักษาความปลอดภัย

✉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายกิตติพรรณ  สุบรรณา

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป P9

นายธนชาติ  กลิ่นกาหลง

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป  P9

นายพิทยา โอชาอัมพวัน

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป P9