แบบฟอร์มดาวน์โหลด

งานธุรการ

ลำดับที่ ชื่อแบบฟอร์ม
งานธุรการ  
 1 แบบบันทึกล่วงเวลา (Word)
2 แบบล่วงเวลาเวลา (Excel)
3 ใบสำคัญรับเงิน (Word)
4  ฟอร์มขออนุมัติยืมเงินสำรองจ่าย (pdf)
   
งานบริการ   
1 เกณฑ์การใช้และอัตราค่าใช้สถานที่ของสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ
แบบฟอร์มจองห้องพักศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา
3 แบบฟอร์มขอใช้เรือจุฬาวิจัย 1
4 แบบฟอร์มหนังสือขอไปราชการ
5 แบบฟอร์มขอใช้บ้านพักรับรอง
6 ใบยืมพัสดุสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ
7 แบบฟอร์มขอใช้รถยนต์ไปราชการ (Word) (pdf)