เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. รสริน พลวัฒน์ รองผู้อำนวยการ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาส "วันครบรอบ ๙๑ ปี แห่งการสถาปนา"

 

เมื่อวันพุธที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลและศูนย์ฝึกนิสิต เกาะสีชัง โดย นางพาฝัน เกตุแก้ว ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติการ ได้เป็นตัวแทน สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ เข้าร่วมกิจกรรม "วันวิสาขาบูรณมี" ซึ่ง สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดขึ้น ภายในพระจุฑาธุชราชฐาน เพื่อย้อนรำลึกในกิจกรรมที่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเคยจัดขึ้นเมือ ๑๓๓ ปีก่อน
สำหรับกิจกรรมสำคัญ ประกอบด้วย การประกวดโคมวิสาขะ การเทศนาธรรม และการเวียนเทียนรอบพระอุโบสถวัดอัษฎางคนิมิตร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก เป็นที่ประทับใจ
เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. รสริน พลวัฒน์ รองผู้อำนวยการ และ นางสาวกนกวรรณ เกียรติเสวี เจ้าหน้าที่สำนักงาน P-๖ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาส "วันครบรอบ ๓๙ ปี แห่งการสถาปนา"

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ศาสตราจารย์ ดร. สุชนา ชวนิชย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล และรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ ได้เข้ารับมอบ รางวัลประกาศเกียรติคุณ "อาจารย์แบบอย่างสภาคณาจารย์" สาขารับใช้สังคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ ห้องรับรอง หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในนามของ คณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร. สุชนา ชวนิชย์ ในโอกาสที่ ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้ มา ณ โอกาสนี้

 

 

 

 

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ โดย ศาสตราจารย์ ดร. วรณพ วิยกาญจน์ ผู้อำนวยการ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาส "วันครบรอบ ๘๔ ปี แห่งการสถาปนา"

 

 

 

การบรรยายภาคทฤษฎี
การบรรยายภาคทฤษฎี
ฝึกใช้งานเครื่อง FlowCAM
ฝึกปฎิบัติใช้เครื่อง FlowCAM
ฝึกใช้งานเครื่อง FlowCAM
ฝึกใช้งานเครื่อง FlowCAM
ฝึกใช้งานเครื่อง FlowCAM
วิเคราะห์ผลที่ได้จากเครื่อง FlowCAM