เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. วรณพ วิยกาญจน์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. รสริน พลวัฒน์ ศาสตราจารย์ ดร. สุชนา ชวนิชย์ และ อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร. ฐนิดา เหตระกูล รองผู้อำนวยการ รวมถึง นักวิจัย และเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ได้จัดให้มี "พิธีทำบุญเลี้ยงพระในวาระครบรอบ ๓๓ ปี การสถาปนาสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ" ณ ห้องประชุมสีชัง ๒ อาคารฝึกอบรมและสัมมนา สถานีวิจัยฯ เกาะสีชัง อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี ทั้งนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลของบุคลากรสถาบันฯ สถานีวิจัยฯ เกาะสีชัง และแขกที่เข้าร่วมงาน

เมื่อวันพุธที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.ส่วนงาน) ได้จัดให้มี "โครงการอบรมมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ ประจำปี ๒๕๖๗" ขึ้น ณ ห้องประชุมสีชัง ๑ อาคารฝึกอบรมและสัมมนา เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี เพื่อ ๑) ให้ความรู้ความเข้าใจ ในเรื่อง มาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ๒) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยที่สำคัญ และ ๓) สร้างความตระหนักรู้และเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันและรักษาความปลอดภัย ทั้งในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันของบุคลากรสถาบันฯ ตามแนวทางของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยมีผู้บริหาร นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ทั้งที่ประจำที่กรุงเทพฯ และที่สถานีวิจัยฯ เกาะสีชัง เข้าร่วม จำนวน ๓๖ คน

ในเบื้องต้น ดร.ขวัญนภัส สรโชติ หัวหน้ากลุ่มภารกิจพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศปอส.) ได้ให้เกียรติ บรรยายให้ความรู้ ในเรื่อง "มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" แก่ผู้เข้าร่วมอบรมฯ ผ่านระบบ Zoon online

ระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน - ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วย ดร.เสธ์ ทรงพลอย และนายอานุภาพ พานิชผล นักวิจัย และ เจ้าหน้าที่สถาบันฯ ได้ให้การต้อนรับ คณะครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน ๒๖ คน ที่เข้า ศึกษาดูงาน ใน "โครงการ ดิจิทัลและวิทยาศาสตร์เพื่อศึกษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น" ณ สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลและศูนย์ฝึกนิสิต เกาะสีชัง อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี

สำหรับกิจกรรมที่สำคัญ ศาสตราจารย์ ดร. สุชนา ชวนิชย์ ได้บรรยายให้ความรู้ ในเรื่อง ปะการัง การเพาะเลี้ยง และการอนุรักษ์ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนรักษ์ทะเล และ ดร.เสธ์ ทรงพลอย ได้ให้การบรรยาย ในเรื่อง ระบบนิเวศชายฝั่ง แก่คณะผู้เข้าศึกษาดุูงาน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. วรณพ วิยกาญจน์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. รสริน พลวัฒน์ ศาสตราจารย์ ดร. สุชนา ชวนิชย์ และ อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร. ฐนิดา เหตระกูล รองผู้อำนวยการ ตลอดถึง นักวิจัยและเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ได้จัดให้มี "งานทำบุญครบรอบ ๓๓ ปี แห่งการสถาปนาสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ" ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรของสถาบันฯ

เบื้องต้นได้ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารและผู้แทนของส่วนงานภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตลอดถึง ผู้ที่เคารพนับถือต่างๆ ที่เดินทาง มาร่วมอวยพรและแสดงความยินดีกับทางสถาบันฯ ณ โถงด้านหน้าสถาบันฯ ชั้น ๙ อาคารสถาบัน ๓

หลังจากนั้นได้จัดให้มี "พิธีทำบุญและถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป" และรับประทานอาหารร่วมกัน ณ ห้องประชุม ๙๐๔

นอกจากนั้น ในวันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ คณะผู้บริหาร นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ได้พร้อมกัน ร่วมกราบถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ๒ รัชกาล ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ 

ในนามของ ผู้บริหาร นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ ขอกราบขอบพระคุณ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารและผู้แทนส่วนงาน ตลอดถึง ผู้ที่เคารพนับถือต่างๆ ที่มาร่วมอวยพรและแสดงความยินดีกับทางสถาบันฯ เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ โดย ศาสตราจารย์ ดร. วรณพ วิยกาญจน์ ผู้อำนวยการ พร้อมเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาส "วันครบรอบ ๓๓ ปี แห่งการสถาปนา"

การบรรยายภาคทฤษฎี
การบรรยายภาคทฤษฎี
ฝึกใช้งานเครื่อง FlowCAM
ฝึกปฎิบัติใช้เครื่อง FlowCAM
ฝึกใช้งานเครื่อง FlowCAM
ฝึกใช้งานเครื่อง FlowCAM
ฝึกใช้งานเครื่อง FlowCAM
วิเคราะห์ผลที่ได้จากเครื่อง FlowCAM