เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ โดย ศาสตราจารย์ ดร. วรณพ วิยกาญจน์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย นางบุญตา คำดี นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ และ นางสาวชลิดา วัฒนาพันธุ์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน P-๗ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาส "วันครบรอบ ๕๐ ปี แห่งการสถาปนา"

 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ โดย ศาสตราจารย์ ดร. วรณพ วิยกาญจน์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย นางบุญตา คำดี นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ และ นางทิพวรรณ จันทร์ดวง เจ้าหน้าที่สำนักงาน P-๗ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาส "วันครบรอบ ๘๙ ปี แห่งการสถาปนา"

เมื่อวันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗ ศาสตราจารย์ ดร. สุชนา ชวนิชย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล และรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ ได้เข้ารับ รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้ทำชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัยระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ใน "พิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๗" ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในนามของ ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับ ศาสตราจารย์ ดร. สุชนา ชวนิชย์ ในโอกาส ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้ มา ณ โอกาสนี้

 

 

 

 

เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ศาสตราจารย์ ดร. วรณพ วิยกาญจน์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ณ โรงแรมสุโขทัย กรุงเทพฯ โดยมีหน่วยงานต่างๆ ร่วมลงนาม ได้แก่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มูลนิธิรักษ์ปะการังโดยความอุปถัมภ์ของบริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) ส่งเสริมความร่วมมือในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้เป็นแหล่งทรัพยากรท้องถิ่นที่มีคุณค่า ๒) เผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ๓) สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ ๔) สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแก่เยาวชนและประชาชน โดยสถาบันฯ เป็นหน่วยงานที่ช่วยสนับสนุนทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟู รวมถึงการดำเนินการตรวจติดตาม ประเมินความสำเร็จ ของโครงการฯ การแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในงานเดียวกันนี้ ดร. เสธ์ ทรงพลอย นักวิจัยสถาบันฯ ได้เข้าร่วมการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ แนวทางการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูปะการัง ในอนาคต

 

เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗  ศาสตราจารย์ ดร. วรณพ วิยกาญจน์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้เข้าร่วมงาน Unveiling Interceptor™ 019: the new cleanup solution in the Chao Phraya River ซึ่งเป็นงานเปิดตัวนวัตกรรมเรือดักจับขยะบนผิวน้ำด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง โดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ในการดักจับขยะแบบอัตโนมัติ เพื่อดักจับขยะในแม่น้ำเจ้าพระยา รวมทั้งเพื่อการศึกษาปัญหามลพิษจากขยะอีกด้วย โดยมี เอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้งองค์กร The Ocean Cleanup กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีโค มารีน จำกัด และ รองประธานและผู้จัดการทั่วไป บริษัท โคคา-โคล่า ประจำประเทศไทย เมียนมา และลาว ซึ่งโครงการนี้ ทางจุฬาได้มีส่วนร่วม ในการศึกษาวิจัยขยะพลาสติกในแม่น้ำเจ้าพระยาร่วมกับ The Ocean Cleanup
ขอบคุณภาพประกอบข่าวจาก : https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9670000027226

 

 

 

 

 

 

 

การบรรยายภาคทฤษฎี
การบรรยายภาคทฤษฎี
ฝึกใช้งานเครื่อง FlowCAM
ฝึกปฎิบัติใช้เครื่อง FlowCAM
ฝึกใช้งานเครื่อง FlowCAM
ฝึกใช้งานเครื่อง FlowCAM
ฝึกใช้งานเครื่อง FlowCAM
วิเคราะห์ผลที่ได้จากเครื่อง FlowCAM