เมือวันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. วรณพ วิยกาญจน์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. รสริน พลวัฒน์ และ ศาสตราจารย์ ดร. สุชนา ชวนิชย์ รองผู้อำนวยการ และ นักวิจัยและเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ได้ เข้าร่วมพิธีในโอกาส "วันครบรอบ ๑๐๗ ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" อันได้แก่

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ๒ รัชกาล

 

และ พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระสงฆ์ ณ ลานด้านหน้าหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

         
         
ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ นำโดย ดร.เสธ์ ทรงพลอย นักวิจัย AR-๕ หัวหน้าคณะทำงาน ได้จัดให้มี โครงการฝึกอบรม "ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล ระดับมัธยมศึกษา" ประจำปี ๒๕๖๗ ให้กับ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน จำนวน ๓๓ คน ณ สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลและศูนย์ฝึกนิสิต เกาะสีชัง อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี

โดยมี ผศ.ดร.นิลนาจ ชัยธนาวิสุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสถานีวิจัยฯ เกาะสีชัง กล่าวต้อนรับ และมี ดร.เสธ์ ทรงพลอย ดร.ยศวดี ฮะวังจู และนายอานุภาพ พานิชผล นักวิจัยของสถาบันฯ ร่วมบรรยายให้ความรู้และรับผิดชอบดูแลตลอดกิจกรรม พร้อมด้วย นายโกสุม ธารีสิทธิ์ และผู้ช่วยวิจัย ร่วมให้ความรู้และเป็นพี่เลี้ยงในการอบรมฯ

กิจกรรมที่สำคัญประกอบไปด้วยทั้ง ภาคบรรยายและกิจกรรมภาคสนาม อันได้แก่ การสำรวจระบบนิเวศหาดหิน หาดทราย สำรวจระบบนิเวศแนวปะการัง และสาธิตการเก็บตัวอย่างน้ำทะเล แพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ และนำตัวอย่างที่ได้มาศึกษาความหลากหลายในห้องปฎิบัติการ

สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ คณะครูและนักเรียนทั้งหมดมีความตั้งใจเรียนรู้และให้ความร่วมมือในทุกกิจกรรมเป็นอย่างดี พร้อมมีการนำเสนอผลจากการศึกษาของนักเรียน และรับมอบเกียรติบัตรจากทางสถาบันฯ เป็นที่ประทับใจ

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๗ รายวิชาสภาวะแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง นำโดย อาจารย์เอนก โสภณ อาจารประจำวิชา ได้นำนิสิตจำนวน ๕๒ คน ไป ทัศนศึกษาและทำกิจกรรมจิตอาสา ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านปลาธนาคารปู อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ คือ รับฟังการบรรยายจากผู้นำชุมชน ฝึกทำบ้านปลาและนำลงวางในแม่น้ำบางปะกงด้วยตัวเอง รวมถึง ร่วมปลูกโกงกางเป็นแนวป้องกันขยะ ที่จะเข้ามาในพื้นที่ศูนย์ฯ

ภายหลังเสร็จกิจกรรม ทั้งอาจารย์และนิสิตยังได้แวะขอพรพระเพื่อความเป็นศิริมงคล เป็นที่ประทับใจ

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. รสริน พลวัฒน์ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วย นางทิพวรรณ จันทร์ดวง เจ้าหน้าที่สำนักงาน P-๗ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาส "วันครบรอบ ๓๘ ปี แห่งการสถาปนา"

สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ ได้เข้าร่วมงาน กิจกรรม และการแข่งขัน "กีฬาภายในของบุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔๔ ประจำปี ๒๕๖๗" ในระหว่างวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ - ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ ศาสตราจารย์ ดร. วรณพ วิยกาญจน์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้ ร่วมวิ่งคบเพลิง ใน พิธีเปิด-ปิด กีฬาฯ เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗

การบรรยายภาคทฤษฎี
การบรรยายภาคทฤษฎี
ฝึกใช้งานเครื่อง FlowCAM
ฝึกปฎิบัติใช้เครื่อง FlowCAM
ฝึกใช้งานเครื่อง FlowCAM
ฝึกใช้งานเครื่อง FlowCAM
ฝึกใช้งานเครื่อง FlowCAM
วิเคราะห์ผลที่ได้จากเครื่อง FlowCAM