เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ โดย ศาสตราจารย์ ดร. วรณพ วิยกาญจน์ ผู้อำนวยการ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาส "วันครบรอบ ๔๑ ปี แห่งการสถาปนา"

เมื่อวันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ โดย ศาสตราจารย์ ดร. สุชนา ชวนิชย์ รองผู้อำนวยการ ได้ร่วมกับ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จัดให้มี การสัมมนาวิชาการ "Thai Scientist & Antarctic Journey" ณ ห้อง ๓๐๙ อาคารคลุ้ม วัชโรบล

สำหรับวัตถุประสงค์ของการสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อให้ ๒ นักวิจัยไทยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. ภศิชา ไชยแก้ว อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ และ สัตวแพทย์หญิง ดร. คมเคียว พิณพิมาย นักวิจัยจากสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ ได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากการเดินทางไปศึกษาวิจัย ณ ทวีปแอนตาร์กติก (ขั้วโลกใต้) ระหว่างวันที่ ๗ มกราคม - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา เป็นที่ประทับใจ

เมื่อวันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. วรณพ วิยกาญจน์ ผู้อำนวยการ และ ศาสตราจารย์ ดร. สุชนา ชวนิชย์ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วย นักวิจัย และบุคลากรของสถาบันฯ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาส "วันครบรอบ ๓๘ ปี แห่งการสถาปนา"

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ศาสตราจารย์ ดร. สุชนา ชวนิชย์ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้เข้ารับมอบ "เครื่องอิสริยาภรณ์ ปาล์ม อคาเดมิค ชั้นอัศวิน จากรัฐบาลฝรั่งเศส" เพื่อเชิดชูเกียรติการทำงานอันยอดเยี่ยมในฐานะนักวิจัยไทยที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศฝรั่งเศสและประเทศไทยในสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการวิจัยขั้วโลก รวมถึงการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศฝรั่งเศสในการทำกิจกรรมและการประชุมในรูปแบบต่าง ๆ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ถนนเจริญกรุง กรุงเทพฯ

ในนามของ ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับ ศาสตราจารย์ ดร. สุชนา ชวนิชย์ มา ณ โอกาสนี้

 

 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. วรณพ วิยกาญจน์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. รสริน พลวัฒน์ และ ศาสตราจารย์ ดร. สุชนา ชวนิชย์ รองผู้อำนวยการ รวมถึง นักวิจัย และเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ได้เข้าร่วม กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และ ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาส วันครบรอบ ๑๐๗ ปี แห่งการสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การบรรยายภาคทฤษฎี
การบรรยายภาคทฤษฎี
ฝึกใช้งานเครื่อง FlowCAM
ฝึกปฎิบัติใช้เครื่อง FlowCAM
ฝึกใช้งานเครื่อง FlowCAM
ฝึกใช้งานเครื่อง FlowCAM
ฝึกใช้งานเครื่อง FlowCAM
วิเคราะห์ผลที่ได้จากเครื่อง FlowCAM