เมื่อวันพุธที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. วรณพ วิยกาญจน์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร. สุชนา ชวนิชย์  รองผู้อำนวยการ ได้เข้าพบ ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ ประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) เพื่อ อวยพรในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๗ ณ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. วรณพ วิยกาญจน์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. รสริน พลวัฒน์ ศาสตราจารย์ ดร. สุชนา ชวนิชย์ และ อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร. ฐนิดา เหตระกูล รองผู้อำนวยการ รวมถึง นักวิจัย และบุคลากรของสถาบันฯ ได้เข้าพบ ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อ รับพรในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๗ ณ สำนักงานอธิการบดี

ในระหว่างวันที่ ๓-๔ มกราคม ๒๕๖๗ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย สาขาวิชาวิจัยและประเมินทางการศึกษา และสาขาวิชานวัตกรรมทางการวัดผลการเรียนรู้ ได้นำนิสิต จำนวน ๖ คน และอาจารย์ ๔ คน เข้าศึกษาดูงาน ณ สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลและศูนย์ฝึกนิสิต เกาะสีชัง อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี โดยมี นางสาวเพ็ญพร พักตร์จันทร์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน P-๗ ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมการดำเนินงานและกิจกรรมที่สำคัญต่างๆ ของสถานีฯ เป็นที่ประทับใจ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๗ สองนักวิจัยไทยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ภศิชา ไชยแก้ว อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ และ สพ.ญ. ดร. คมเคียว พิณพิมาย นักวิจัยจากสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ ได้ ออกเดินทางเพื่อไปศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ขั้วโลก ณ ทวีปแอนตาร์กติก (ขั้วโลกใต้) 

สำหรับ โครงการวิจัยขั้วโลกตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๖ ทั้งสองนักวิจัยไทยจะได้เดินทางไปสมทบเพื่อเข้าร่วมศึกษาวิจัยกับคณะสำรวจทวีปแอนตาร์กติกจีน คณะที่ ๔๐ (40th Chinese National Antarctic Research Expedition; CHINARE 40) ของสถาบันวิจัยขัั้วโลกแห่งจีน (PRIC) ณ สถานีวิจัยเกรทวอลล์ (Great Wall Station) ทวีปแอนตาร์กติก ในระหว่างวันที่ ๗ มกราคม - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ทั้งนี้ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. สุชนา ชวนิชย์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ เดินทางไปส่งทั้งสองนักวิจัย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ

 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. รสริน พลวัฒน์ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วย นักวิจัย และบุคลากรสถาบันฯ ได้เข้าร่วม พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสขึ้นพุทธศักราชใหม่ ๒๕๖๗ ของมหาวิทยาลัย ณ บริเวณลานพระศรีมหาโพธิ์ หน้าอาคารจามจุรี ๔

ภายหลังเสร็จพิธี ได้ร่วม รับฟังโอวาทและพรปีใหม่ จาก ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภามหาวิทยาลัย และ ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี ตลอดถึง ร่วมรับประทานอาหารในโอกาสสำคัญดังกล่าวนี้อีกด้วย

การบรรยายภาคทฤษฎี
การบรรยายภาคทฤษฎี
ฝึกใช้งานเครื่อง FlowCAM
ฝึกปฎิบัติใช้เครื่อง FlowCAM
ฝึกใช้งานเครื่อง FlowCAM
ฝึกใช้งานเครื่อง FlowCAM
ฝึกใช้งานเครื่อง FlowCAM
วิเคราะห์ผลที่ได้จากเครื่อง FlowCAM