เมื่อวันพุธที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ โดย นายเอนก โสภณ นักวิจัยชำนาญการ พร้อมด้วย นางทิพวรรณ จันทร์ดวง เจ้าหน้าที่สำนักงาน P๗ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาส "วันครบรอบ ๑๐๗ ปี แห่งการสถาปนา"

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. รสริน พลวัฒน์ รองผู้อำนวยการ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาส "วันครบรอบ ๓๕ ปี แห่งการสถาปนา"

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. วรณพ วิยกาญจน์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร. สุชนา ชวนิชย์ และ อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร. ฐนิดา เหตระกูล รองผู้อำนวยการ รวมถึง นักวิจัย และบุคลากรของสถาบันฯ ได้เข้าพบ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภามหาวิทยาลัย เพื่อ รับพรในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๗ ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ โดย ศาสตราจารย์ ดร. วรณพ วิยกาญจน์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย นางทิพวรรณ จันทร์ดวง เจ้าหน้าที่สำนักงาน P๗ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาส "วันครบรอบ ๕๗ ปี แห่งการสถาปนา"

ในระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. รสริน พลวัฒน์ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วย นักวิจัยและบุคลากรสถาบันฯ นำทีมโดย ดร. ธงชัย ฐิติภูรี นักวิจัย AR-๕ ได้เข้าร่วม จัดแสดงนิทรรศการ ในหัวข้อเรื่อง "หอยงวงช้าง สัตว์โบราณที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน" ภายในงาน The Night Museum Festival "Night Museum @ Chula" ณ บริเวณลานอะตอม ภายในคณะวิทยาศาสตร์ มีผู้สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการจำนวนมาก เป็นที่ประทับใจ

 

การบรรยายภาคทฤษฎี
การบรรยายภาคทฤษฎี
ฝึกใช้งานเครื่อง FlowCAM
ฝึกปฎิบัติใช้เครื่อง FlowCAM
ฝึกใช้งานเครื่อง FlowCAM
ฝึกใช้งานเครื่อง FlowCAM
ฝึกใช้งานเครื่อง FlowCAM
วิเคราะห์ผลที่ได้จากเครื่อง FlowCAM