ในโอกาสที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มี พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๕ และประจำปี ๒๕๖๖ ให้กับบุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันพุธที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในนามของ บุคลากรสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับ ศาสตราจารย์ ดร. วรณพ วิยกาญจน์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ที่ได้ เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสายสะพาย มหาวชิรมงกุฏ ประจำปี ๒๕๖๖ ในครั้งนี้
เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. รสริน พลวัฒน์ รองผู้อำนวยการ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใน "วันครบรอบ ๕๒ ปี แห่งการสถาปนา"
ในวันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ โดย ศาสตราจารย์ ดร. วรณพ วิยกาญจน์ ผู้อำนวยการ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาส "ครบรอบ ๑๑๑ ปี แห่งการสถาปนา (๑ มิถุนายน ๒๕๖๗)"
เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ โดย ศาสตราจารย์ ดร. วรณพ วิยกาญจน์ ผู้อำนวยการ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาส "วันครบรอบ ๔๖ ปี แห่งการสถาปนา"

 

เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.ส่วนงาน) ได้จัดให้มี การบรรยายให้ความรู้ เรื่อง "กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน" ขึ้น เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่บุคลากรของสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ ในเรื่อง กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานที่สำคัญ อันได้แก่ กิจกรรม 5 ส, Chula zero waste และ Walk through survey ตามแนวทางของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม ๙๐๔ ชั้น ๙ อาคารสถาบัน ๓ และออนไลน์ผ่านระบบ Zoom meeting

ทั้งนี้ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. รสริน พลวัฒน์ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานเปิด  และมี นายสมบัติ อินทร์คง กรรมการและเลขานุการ คปอ.ส่วนงาน ในฐานะ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ประจำสถาบันฯ รับหน้าที่เป็นวิทยากร 

โดยมี ผู้บริหาร นักวิจัย เจ้าหน้าที่ ผู้ช่วยวิจัย และนิสิตฝึกงาน ของสถาบันฯ ทั้งที่ประจำที่กรุงเทพ และที่สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลและศูนย์ฝึกนิสิต เกาะสีชัง จ.ชลบุรี เข้าร่วม ประมาณ ๓๐ คน

 
ภายหลังการบรรยาย ผู้เข้าร่วมได้หารือร่วมกันเพื่อระดมความคิดในการจัดระเบียบพื้นที่ และการจัดกิจกรรม ฺBig cleaning ทั้งที่สถาบันฯ กรุงเทพฯ และที่สถานีวิจัยฯ เกาะสีชัง ทั้งนี้ เพื่อดำเนินการในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถาบันฯ ให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ต่อไป
 
 
 
การบรรยายภาคทฤษฎี
การบรรยายภาคทฤษฎี
ฝึกใช้งานเครื่อง FlowCAM
ฝึกปฎิบัติใช้เครื่อง FlowCAM
ฝึกใช้งานเครื่อง FlowCAM
ฝึกใช้งานเครื่อง FlowCAM
ฝึกใช้งานเครื่อง FlowCAM
วิเคราะห์ผลที่ได้จากเครื่อง FlowCAM