วันที่ 23 มกราคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร. วรณพ วิยกาญจน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ
นำคณะผู้บริหารสถาบันฯ ศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ ผศ.ดร. รสริน พลวัฒน์ และอาจารย์ สพ.ญ.ดร.ฐนิดา เหตระกูล

...
 
 เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ศาสตราจารย์ ดร. วรณพ วิยกาญจน์  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
...