เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ ศาสตราจารย์ ดร.วรณพ วิยกาญจน์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถาบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสรินทร์ พลวัฒน์  ศาสตราจารย์ ดร. สุชนา ชวนิชย์
...
เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ ศาสตราจารย์ ดร.วรณพ วิยกาญจน์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถาบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสรินทร์ พลวัฒน์  ศาสตราจารย์ ดร. สุชนา ชวนิชย์ และอาจารย์สัตวแพทย์หหญิง ดร.ฐนิดา เหตระกูล
...