สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลและศูนย์ฝึกนิสิต เกาะสีชัง

 

สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลและศูนย์ฝึกนิสิต เกาะสีชัง ได้จัดตั้งขึ้นบนที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์ มีเนื้อที่ประมาณ ๒๒๔ ไร่ บริเวณตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรีมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสถานีวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลและสาขาอื่นที่่เกี่ยวข้องรวมถึงเป็นแหล่งบริการทางวิชาการแก่ชุมชนในบริเวณใกล้เคียง นอกจากนี้สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลยังมีภาระรับผิดชอบในงานอนุรักษ์และทำนุบำรุงโบราณสถานอันมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในบริเวณเกาะสีชังอีกด้วย

 

สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลและศูนย์ฝึกนิสิตเกาะสีชังมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการทำงานวิจัยในโครงการต่างๆ เช่น ห้องปฏิบัติการพร้อมอุปกรณ์สำหรับวาริชกรรมการเพาะเลี้ยงและเรือปฏิบัติการชายฝั่ง “เรือจุฬาวิจัย ๑” ซึ่งมีอุปกรณ์ วิทยุสื่อสาร เครื่องหาตำแหน่งบนพื้นโลก เครื่องหยั่งความลึกน้ำ และเครื่องมือสำรวจสมุทรศาสตร์เบื้องต้น งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลโดยเฉพาะสมุทรศาสตร์ชายฝั่ง คุณภาพน้ำอ่าวไทยตอนบนและงานอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะระบบนิเวศแนวปะการัง สามารถดำเนินงานได้ที่สถานีวิจัยเพื่อปรับปรุงพันธุ์สัตว์ทะเลและโภชนาการสำหรับสัตว์ทะเลที่เลี้ยง นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยด้านประมง โดยเน้นการประมงพื้นบ้านและการเพิ่มผลผลิตการประมงโดยบางส่วนเป็นการบริการวิชาการที่ สืบเนื่องจากการขยายผลจากงานวิจัยของนักวิจัยในสถาบัน