แผนที่
 
 
 
 
 
 

 

:ข่าวกิจกรรม > งานวิจัยและบริการวิชาการ |การเรียนการสอน |ประกันคุณภาพการศึกษา |สื่อเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต | จดหมายข่าวฯ ๖๐ | รายงานประจำปี

รายการถ่ายทำวีดีโอที่เกี่ยวข้องกับสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์

Sichangsoftcoral @lokbaimai title5title1title6title3

 
ข่าวเด่นประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ news
สภานิสิต จุฬาฯ จัดประชุมสัมมนาปลายปี สภานิสิต ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนาสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี และได้เยี่ยมชมการเพาะเลี้ยงหอยเป๋าฮของสถาบันฯ โดยมีคุณสุนทร เทพมูล เจ้าหน้าที่งานเพาะเลี้ยงบรรยายให้ความรู้แก่คณะนิสิต

วันที่ ๒๓-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สภานิสิต จุฬาฯ มาจัดประชุมสัมมนาปลายปี สภานิสิต ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนาสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
 
นำเสนอโครงการ CU Community Engagement ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

CUCommunityEngagement

Visaka

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓:๐๐ น. ผู้ช่วยอธิการบดี (ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. กฤษ อังคนาพร) ได้ให้เกียรติเปิดการนำเสนอโครงการ CU Community Engagement ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ณ ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ (รองศาสตราจารย์ ดร. วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกุล) กล่าวให้การต้อนรับ
โดยมีการนำเสนอโครงการ จำนวน ๘ โครงการได้แก่ ๑.)โครงการ การส่งเสริมความรูู้เชิงนิเวศของพืชเพื่อการท่องเที่ยวบนเกาะสีชัง โดย ผศ.ดร.รสรินทร พลวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์
๒.) โครงการ มหัศจรรย์พรรณไม้บนเกาะสีชังเพื่อเยาวชน โดย อ.ดร..อรุณรัตน์ คิดอยู่ คณะวิทยาศาสตร์ ๓. โครงการ การพัฒนาแนวทางการผลิตอาหารทะเลสดและการแปรรูปที่เกาะสีชัง
เพื่อเพิ่มคุณภาพและความปลอดภัยของผลิต โดย รศ.ดร.ชื่นจิต ประกิตชัยวัฒนาพลวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์ ๔. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลท่องเที่ยวเกาะสีชัง โดย ผศ.ดร.สมใจ บุญศิริ คณะวิทยาศาสตร์
๕.) โครงการ การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนชาวเกาะสีชัง ผ่านทางการสนับสนุน การสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดย ศ.โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ คณะอักษรศาสตร์
๖. โครงการศูนย์การเรียนรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการขยายพันธุ์ปะการังอ่อน (*Soft corals) เพื่อการฟื้นฟูแนวปะการังบริเวณเกาะสีชัง จ.ชลบุรี โดย ดร.นิลนาจ ชัยธนาวิสุทธิ์ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ
๗.)โครงการ การฟื้นฟูปะการังเกาะสีชังและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยดร.สมภพ รุ่งสุภา ๘. โครงการ คู่มือการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพที่เกาะสีชัง สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ ๖๐ คน และในเวลา ๑๙:๐๐ น. ผู้เข้าร่วมประชุมได้เข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขะบูรณมี ณ พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน เกาะสีชัง
 
 

ข่าวเด่นประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐ news

 

CU Expo2017
เมื่อวันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศาลาพระเกี้ยว สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดงานจุฬาฯ Expo 2017 - จุฬาฯ ๑๐๐ ปี
นวัตกรรม คิดทำเพื่อสังคม" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยมี ศ.กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ นายกสภา มหาวิทยาลัย ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี
รศ.ดร.บุญไชย สถิตมั่น ในธรรม ผศ.ดร.ปมทอง มาลากลุ ณ อยธุยา รองอธิการบดีผู้บริหารมหาวทิยาลัย และนายชนม์ฯปีติ พรรุ่งโรจน์ ประธานจัดงานจุฬาฯ Expo 2017
ระดับนิสิต เฝ้าฯ รับเสด็จ นายกฤตเมธ เปรมนิยา นายกสโมสรนิสิตจุฬาฯ ทูลเกล้าฯ ในส่วนของสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกุล ผู้อำนวยการสถาบันฯ ดร.พรเทพ พรรณรักษ์ นายสมบัติ อินทร์คง นักวิจัยของสถาบันฯ ได้ร่วมถวายงาน ระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหัวข้อการจัดนิทรรศการของสถาบั นฯ (ข่าวจาก จุฬาสัมพันธ์ ฉบับ จุฬาวิชาการ)
 
Sichang

EP.153 ตอน เกาะสีชัง อัพโหลดเมื่อ 12:30 น. 6 พ.ค. 2560

 

เปิดตำนานกับเผ่าทองสัปดาห์นี้  อ.เผ่าทองจะพาไปท่องเที่ยวเกาะสีชัง..เกาะที่มีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์และพระบรมราชวงศ์จักรี เที่ยวชมแบบทุกซอกทุกมุม
ทั้งร้านค้าเก่าแก่ พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ งมหอย ตลาดปลา
ห้ามพลาดนะครับ สนุกสนานแน่นอน เปิดตำนานกับเผ่าทอง ทาง PPTV HD 36 ที่นี่ที่เดียว

 
softcoral

คลิ๊กเพื่อชมคลิ๊ปวิดีโอ

"ปะการังอ่อน" หรือ Soft coral มีลักษณะตรงข้ามกับปะการังแข็ง Hard coral คือไม่มีโครงสร้างหินปูน ในประเทศไทยพบมี 19 ชนิด
ทั้งในน้ำตื้นและน้ำลึก ในทะเลฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน ลักษณะเด่นของปะการังอ่อน จะมีสีสันสวยงาม จนบางครั้งเรียกกันว่า ปะการังเจ็ดสี
แต่น่าเสียดายที่ปะการังอ่อนลดจำนวนลงมาก จากภัยคุกคาม ทั้งจากนักท่องเที่ยว, นักดำน้ำ, กลุ่มคนผู้ฉกฉวยโอกาส, การประมง และภัยธรรมชาติ
นักวิจัยจากสถาบันทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงร่วมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ศึกษาทำฟาร์มเพาะและเลี้ยงปะการังอ่อนในบ่อขึ้น
ด้วยการขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำปะการังอ่อนจากทะเล มาเพาะเลี้ยง จนประสบความสำเร็จในการเพาะพันธุ์ปะการังอ่อนแบบอาศัยเพศในสภาพโรงเพาะฟักเป็นครั้งแรก
โดยใช้เวลาเพียง 1 ปีในการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ จนพัฒนาวางไข่ในบ่อเลี้ยง และอนุบาลต่อจนพบว่ามีอัตราการอยู่รอดได้ ไม่เพียงแค่นี้ ยังวิจัยขยายพันธุ์ปะการังอ่อนชนิดนิ้วมือ
และหนังดอกเห็ดแบบไม่มีเพศ ในลักษณะปักชำ จนได้กล้าอ่อน โดยใช้พ่อแม่พันธุ์น้อยที่สุดแต่ได้ลูกมากที่สุด

ในประเทศไทย มีน้อยมากที่จะมีการวิจัยปะการังอ่อน ส่วนมากจะมุ่งขยายพันธุ์ปะการังแข็ง ซึ่งความสำเร็จครั้งนี้ เตรียมใช้เป็นต้นแบบฟื้นฟูแนวปะการังที่เสื่อมโทรม
ในลักษณะกองหินแนวปะการังอ่อน เพื่อใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลแห่งใหม่ โดยจะเริ่มนำลงทะเลที่จังหวัดชลบุรีเป็นแห่งแรก ปะการังไม่ว่าชนิดอ่อน หรือแข็ง
จัดเป็นสัตว์ป่าสงวน และอยู่ในบัญชีอนุสัญญาไซเตส ที่ห้ามซื้อขายครอบครอง โดยเฉพาะการนำปะการังมาใช้ในเชิงพาณิชย์ แต่หากจะนำผลวิจัยนี้ไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์
ตามแผนที่ต้องการนำมาขายเพื่อลดการลักลอบนำปะการังอ่อนมาใช้ประดับตู้ปลาสวยงาม ก็ต้องขออนุญาตอย่างถูกต้องต่อไป โดยเตรียมนำไมโครชิพมาใช้ป้องกันการสวมลักลอบ

 

ที่มา ; Green Report ช่องเจ็ดสี

 
Dusit
 
คณะอาจารย์และนิสิตมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน ๖๐ คน ปฏิบัติการสนาม : สีชังศึกษา เรียนรู้ระบบนิเวศวิทยาและสมุทรศาสตร์ชายฝั่ง
ดำน้ำปลูกปะการัง ฟื้นฟูระบบนิเวศ และอนุรักษ์หอยเป๋าฮื้อ ให้คงอยู่คู่ท้องทะเลไทย ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ ณ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ เกาะสีชัง
 
Aniversary2017

ทำบุญสถาบัน๑

ทำบุญ/

เมือวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ ผู้บริหารจากสถาบันวิจัยต่าง ๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มาร่วมแสดงความยินดีที่สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำครบรอบ ๒๖ ปี ในปี ๒๕๖๐ และในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ ได้จัดให้มีการทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงานขึ้นที่ ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี โดยมีบุคคลากรของสถาบันฯ และตัวแทนจากหน่วยงานราชการใน อ.เกาะสีชัง เข้าร่วมทำบุญตักบาตรโดยพร้อมเพรียงกัน

 

 

ภาคสนามวิชาสีชังศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

SichangStudy
รศ.ดร.กัลยา วัฒยากร และนักวิจัยประจำสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ นำนิสิตรายวิชาสีชังศึกษาจำนวน ๕๘ คน ออกฝึกภาคสนาม ภาคปลายปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๗-๙ เมษายน ๒๕๖๐ ณ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี เพื่อให้นิสิตสามารถบูรณาการความรู้ทางด้านวิชาเศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม มีการฝึกปฏิบัติในสถานที่จริงโดยใช้เกาะสีชังเป็นกรณีศึกษา
 

 

โครงการอบรมและระดมความคิดเห็นจากประชาชนบนเกาะสีชัง เรื่อง "อาหารปลอดภัย"

GroupPhoto

SayNo

สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำได้จัดอบรมและระดมความคิดเห็นจากประชาชนบนเกาะสีชัง เรื่อง "อาหารปลอดภัย" ส่วนหนึ่งในโครงการจิตอาสาทำความดีตามรอยพ่อ: ต้นแบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารปลอดภัย ขึ้นเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ฝึกอบรมสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี โดยมี รศ.ดร.วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูลผู้อำนวยการสถาบัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และนักวิจัย ร่วมกับผู้ประกอบการ ผู้นำชุมชนและตัวแทนหน่วยงานเข้าร่วมประมาณ ๔๐ คน จากโครงการภายใต้การสนับสนุนของแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) ในหัวข้อเรื่อง "โครงการสำรวจสถานการณ์พฤติกรรมการใช้น้ำมันทอดซ้ำและแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี " ในปี ๒๕๕๗ ได้ข้อสรุปว่า ควรนำน้ำมันทอดซ้ำไปใช้ประโยชน์อื่นๆ เช่น การผลิตไบโอดีเซลเพื่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของคนในชุมชนและนักท่องเที่ยว นอกจากเรื่องนี้แล้ว คนในชุมชนเริ่มสนใจและเกิดความตระหนักถึงความสะอาดและความปลอดภัยในการบริโภคอาหารทะเลที่มีมากบนเกาะด้วย คือ กุ้ง ปู ปลา และ หมึก ซึ่งเป็นอาหารบริโภคของทั้งคนในชุมชนและนักท่องเที่ยวเป็นพื้นฐานหลัก จึงมีแนวคิดที่จะขยายการตรวจสอบการปนเปื้อนจากสารพิษที่อาจเกิดขึ้นจากน้ำทะเลรอบเกาะสีชัง ซึ่งในปัจจุบันที่เรือขนส่งสารต่างๆและอาจมีการแพร่กระจายลงสู่ทะเลและไปมีผลต่อการปนเปื้อนสารพิษสิ่งมีชีวิตในทะเลดังกล่าว และอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค

 

ข่าวเด่นประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ news
ตักบาตรวันสถาปนาจุฬาครบ ๑๐๐ ปี
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ รศ.ดร.วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกุล และบุคคลากร ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันครบรอบ ๑๐๐ ปี วันสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐
 
ข่าวเด่นประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐
 

ตักบาตร100วันตักบาตร100วัน

สถาบันฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและบำเพ็ญกุศล สตมวารฯ ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันศุกร์ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ นำโดย รศ.ดร.ปราโมทย์ โศจิศุภร รองผู้อานวย การฝายบริหาร ได้เข้าร่วม พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๘๙ รูป
และพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวารนับแต่วันสวรรคตถวายแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ณ บริเวณเสาธง หน้าหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 
SaintLouis2

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรามาทัศนศึกษา ณ สถานีวิจัยฯ เกาะสีชัง

 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้จัดกิจกรรม "ทัศนสีชังศึกษา" โดยนานักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๔ - ๕ เข้าเยี่ยมชมและทำกิจกรรม ณ สถานีวิจัย เกาะสีชัง จ.ชลบุรี อันได้แก่ กิจกรรมพ่อ-แม่อุปถัมป์ปะการังและหอยเป๋าฮื้อพันธุ์ไทย กระบวนการเพาะเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อพันธุ์ไทย พร้อมดูงานการวิจัยและการอนุรักษ์ปะการัง
ทั้งนี้ โดยมี ดร.สมภพรุ่งสุภา รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้า ฝ่ายวางแผนและสถานีวิจัย พร้อมทีมงานให้การต้อนรับ บรรยายให้ความรู้ และนำทีมทำกิจกรรม โดยมีนักเรียนเข้าร่วม จานวน ๔๖ คน ครู ๓ คน และเจ้าหน้าที่บริษัท ๒ คน

 
โครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการ :

OFOC2015

 

 
เปิดตัวโครงการ “จุฬาฯ สร้างสรรค์ สีชังยั่งยืน” ประจำปี ๒๕๕๘ ณ อ. เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
CULI
มาเรียนภาษาอังกฤษกันเถอะ
 

 

 

บริการวิชาการ

 

 

งานวิจัยและบริการวิชาการ

 
  • ประมวลรายวิชา การจัดการระบบการเพาะเลี้ยง 2 ภาคต้น ปีการศึกษา 2558 ติดตามข่าวอื่น ๆ
  • รายงานคุณภาพน้ำ สถานีวิจัยฯ เกาะสีชัง จ.ชลบุรี รายละเอียด
  • ประกาศผลการ ประกวด "บทความ" ในหัวข้อ "ความประทับใจ ณ เกาะสีชัง" และการประกวดภาพถ่าย ในรายวิชาสีชังศึกษา รายละเอียด
  • ดาวน์โหลด ประมวลผลงานวิจัย การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล 2555 รายละเอียด
  • สรุปผลการประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์ทางทะเล 2555: รายละเอียด
bulletเอกสารเผยแพร่
รายงานประจำปี ๒๕๕๒57 ๒๕๕๓ 56 ๒๕๕๔ 55 ๒๕๕๕ รายงานประจำปี 2555 ๒๕๕๖ รายงานประจำปี 2556 ๒๕๕๗ รายงานประจำปี 2556 ๒๕๕๘ รายงานประจำปี 2556
bullet จดหมายข่าว
New จดหมายข่าวสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ (รายละเอียด)Newsletter ARRI (detail)

 

Old_newsติดตามข่าวย้อนหลัง news ติดตามข่าวเก่าประจำเดือน ปี 2558 news ติดตามข่าวเก่าประจำเดือน ปี๒๕๕๙ news
 

ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา เกาะสีชัง

 

ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา เกาะสีชัง

ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ บริการ และอำนวยความสะดวกแก่คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา รวมทั้งหน่วยงาน และบุคคลทั่วไปที่มาทำการวิจัย การเรียนการสอน การฝึกงาน การจัดประชุมวิชาการ ตลอดจนการอบรมและสัมมนาต่าง ๆ นอกจากนี้ยัง มีห้องประชุมจำนวน ๓ ห้องที่มีขนาดต่างกันสำหรับจัดประชุม อบรม สัมมนา ต่างๆ พร้อมเครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย ( LCD Projector , Visualizer, Overhead Projector, Slide)

และยังมีห้องพักระดับมาตรฐาน ทั้งห้องปรับอากาศคู่จำนวน  ๑๐ ห้อง  ห้องปรับอากาศ ๖ คน จำนวน ๑๐  ห้อง

ภาพด้านหน้าอาคารศูนย์ฝึกฯ

ภาพระเบียบด้านหน้า ห้องพักบนศูนย์ฝึกฯ

ทางเดินภายในอาคาร

ห้องประชุมใหญ่ มุมมองจากด้านบน

ระเบียงด้านข้างห้องประชุมใหญ่ (จุดชมวิว)

ลานกิจกรรมเอนกประสงค์

 
ภาพห้องพัก
บริเวณด้านหน้าห้องพัก

ห้องพักขนาด ๖ คน

ห้องพักขนาด ๒ คน

dot3ภาพห้องประชุม
Sichang1
Sichang2
Sichang3
ห้องประชุมขนาดใหญ (ส่ชัง ๑) ความจุ ๘๐ คน
ห้องประชุมขนาดกลาง (สีชัง ๒) ความจุ ๕๐ คน
ห้องประชุมขนาดเล็ก (สีชัง๓) ความจุ ๒๐ คน
arrowบริการ : อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และอินเตอร์เน็ตไร้สาย
arrowรายละเอียดสำหรับผู้สนใจติดต่อขอใช้บริการศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการเดินทางวิธีการเดินทาง

ติดต่อและสำรองห้องพักได้ที่ : คุณบุญชนะ ชมถนอม

โทรศัพท์ ๐๘-๕๐๘๗-๐๓๗๘ หรือ ๐-๓๘๒๑-๖๑๙๘ โทรสาร ๐-๓๘๒๑-๖๓๕๐
 
 
E-mail: Boonchana.C@chula.ac.th, Boonchanac@hotmail.com
 
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All Rights Reserved, Copyright© 2008 Aquatic Resources Research Institute, Chulalongkorn University