แผนที่
 
 
 
 
 
 

 

:ข่าวกิจกรรม > งานวิจัยและบริการวิชาการ |การเรียนการสอน |ประกันคุณภาพการศึกษา |สื่อเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต | จดหมายข่าวฯ ๖๐ | รายงานประจำปี

รายการถ่ายทำวีดีโอที่เกี่ยวข้องกับสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์

title1 title6title3title5

 
ข่าวเด่นประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐ news
SichangStudy
รศ.ดร.กัลยา วัฒยากร และนักวิจัยประจำสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ นำนิสิตรายวิชาสีชังศึกษาจำนวน ๕๘ คน ออกฝึกภาคสนาม ภาคปลายปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๗-๙ เมษายน ๒๕๖๐ ณ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี เพื่อให้นิสิตสามารถบูรณาการความรู้ทางด้านวิชาเศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม มีการฝึกปฏิบัติในสถานที่จริงโดยใช้เกาะสีชังเป็นกรณีศึกษา
 
 

GroupPhoto

SayNo

สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำได้จัดอบรมและระดมความคิดเห็นจากประชาชนบนเกาะสีชัง เรื่อง "อาหารปลอดภัย" ส่วนหนึ่งในโครงการจิตอาสาทำความดีตามรอยพ่อ: ต้นแบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารปลอดภัย ขึ้นเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ฝึกอบรมสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี โดยมี รศ.ดร.วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูลผู้อำนวยการสถาบัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และนักวิจัย ร่วมกับผู้ประกอบการ ผู้นำชุมชนและตัวแทนหน่วยงานเข้าร่วมประมาณ ๔๐ คน จากโครงการภายใต้การสนับสนุนของแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) ในหัวข้อเรื่อง "โครงการสำรวจสถานการณ์พฤติกรรมการใช้น้ำมันทอดซ้ำและแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี " ในปี ๒๕๕๗ ได้ข้อสรุปว่า ควรนำน้ำมันทอดซ้ำไปใช้ประโยชน์อื่นๆ เช่น การผลิตไบโอดีเซลเพื่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของคนในชุมชนและนักท่องเที่ยว นอกจากเรื่องนี้แล้ว คนในชุมชนเริ่มสนใจและเกิดความตระหนักถึงความสะอาดและความปลอดภัยในการบริโภคอาหารทะเลที่มีมากบนเกาะด้วย คือ กุ้ง ปู ปลา และ หมึก ซึ่งเป็นอาหารบริโภคของทั้งคนในชุมชนและนักท่องเที่ยวเป็นพื้นฐานหลัก จึงมีแนวคิดที่จะขยายการตรวจสอบการปนเปื้อนจากสารพิษที่อาจเกิดขึ้นจากน้ำทะเลรอบเกาะสีชัง ซึ่งในปัจจุบันที่เรือขนส่งสารต่างๆและอาจมีการแพร่กระจายลงสู่ทะเลและไปมีผลต่อการปนเปื้อนสารพิษสิ่งมีชีวิตในทะเลดังกล่าว และอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค

 

ข่าวเด่นประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ news
ตักบาตรวันสถาปนาจุฬาครบ ๑๐๐ ปี
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ รศ.ดร.วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกุล และบุคคลากร ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันครบรอบ ๑๐๐ ปี วันสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐
 
ข่าวเด่นประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐
 

ตักบาตร100วันตักบาตร100วัน

สถาบันฯ เข้าร่วมพิธีทาบุญตักบาตรและบาเพ็ญกุศล สตมวารฯ ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันศุกร์ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ นำโดย รศ.ดร.ปราโมทย์ โศจิศุภร รองผู้อานวย การฝายบริหาร ได้เข้าร่วม พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๘๙ รูป และพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวารนับแต่วันสวรรคตถวายแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ณ บริเวณเสาธง หน้าหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 
SaintLouis2

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรามาทัศนศึกษา ณ สถานีวิจัยฯ เกาะสีชัง

 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้จัดกิจกรรม "ทัศนสีชังศึกษา" โดยนานักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๔ - ๕ เข้าเยี่ยมชมและทำกิจกรรม ณ สถานีวิจัย เกาะสีชัง จ.ชลบุรี อันได้แก่ กิจกรรมพ่อ-แม่อุปถัมป์ปะการังและหอยเป๋าฮื้อพันธุ์ไทย กระบวนการเพาะเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อพันธุ์ไทย พร้อมดูงานการวิจัยและการอนุรักษ์ปะการัง
ทั้งนี้ โดยมี ดร.สมภพรุ่งสุภา รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้า ฝ่ายวางแผนและสถานีวิจัย พร้อมทีมงานให้การต้อนรับ บรรยายให้ความรู้ และนำทีมทำกิจกรรม โดยมีนักเรียนเข้าร่วม จานวน ๔๖ คน ครู ๓ คน และเจ้าหน้าที่บริษัท ๒ คน

 
ข่าวเด่นประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ news
Nan

สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ นำโดย รศ.ดร.วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้จัดกิจกรรม ”การสัมมนาบุคลากรสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้า ประจำปี ๒๕๕๙” ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาฯ ต.ผาสิงห์ อ.เมือง และศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ จ.น่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและสนับสนุนการทางานร่วมกันของบุคลากร โดยมีกิจกรรมสาคัญ คือ ๑) การสัมมนาโดยผู้อำนวยการฯ เพื่อถ่ายทอดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานสถาบันฯ ไปยังบุคลากรทุกระดับ ๒) การเยี่ยมชมศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ฯ และศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ และ ๓) การทัศนศึกษาในสถานที่สาคัญของจังหวัดน่าน อาทิ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมชุมชนวัดหนองบัว วัดพระธาตุแช่แห้ง วัดภูมินทร์ เฮือนรถถีบ อุทยานแห่งชาติขุนสถาน ฯลฯ ผลการสัมมนาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ

 

ข่าวเด่นประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย รศ.ดร. วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้นำเจ้าหน้าที่สถาบันฯ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 

Rama5

 

รศ.ดร.วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันถวายพวงมาลาและถวายบังคมเพื่อเป็นการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และได้ร่วมกับข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนบนเกาะสีชัง ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่ทะเลเพื่อการอนุรักษ์และถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ พระจุฑาธุชราชฐาน อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี อ่านเพิ่มเติม

 

ข่าวเด่นประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙

Rabies1

 

สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับคณะสัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการเกาะสีชัง : เกาะปลอดพิษสุนัขบ้า ปีที่ ๒ เพื่อรณรงค์ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และควบคุมประชากรสัตว์เลี้ยงบนเกาะสีชัง ครั้งที่ ๑ ปีที่ ๒ ได้จัดให้มีกิจกรรมทำหมันสุนัขและแมวในวันที่ ๒๘ และ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ณ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ โดยคณาจารย์และสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ่านเพิ่มเติม

 

แห่เทียน

 

สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลและศูนย์ฝึกนิสิต เกาะสีชัง และพิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน ร่วมแห่เทียนพรรษาพระราชทาน ๒๕๕๙ ในนาม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดยหัวหน้าสถานีวิจัยฯ เกาะสีชัง และเจ้าหน้าที่ของทั้งสองหน่วยงาน

ข่าวเด่นประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ news

water_sampler

 

กิจกรรมฝึกงานนิสิตภาคฤดูร้อนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลและศูนย์ฝึกนิสิต เกาะสีชัง นำนิสิตฝึกงานจำนวน ๒๔ คน จาก ๕ มหาวิทยาลัยได้แก่ ๑. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒. มหาวิทยาลัยบูรพา ๓. มหาวิทยาลัยศิลปากร ๔. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ออกภาคสนามทางทะเลเพื่อเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ สัตว์หน้าดิน และคุณภาพน้ำ รอบเกาะสีชัง เพื่อเป็นการฝึกทักษะในการทำงานจริงในภาคสนาม อ่านเพิ่มเติม

ข่าวเด่นประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙

lamp

สถาบันฯ ร่วมส่งโคมไฟประกวดในกิจกรรมย้อนรอยสมัยรัชกาลที่ ๕ ในวันวิสาขบูชา “วิสาขะบุรณมี” โดยได้รับรางวัลโคมไฟสวยงามสร้างสรรค์ และชมการแสดงทางวัฒนธรรม ร่วมฟังธรรมเทศนา เวียนเทียนรอบพระอุโบสถวัดอัษฎางคนิมิตร ในวันศุกร์ที่ ๒๐ พ.ค. ๒๕๕๙ ณ พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน เกาะสีชัง จ.ชลบุรี

 

ข่าวเด่นประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๙

April

 

“ทำบุญ ครบรอบ ๒๕ ปี แห่งการสถาปนา สถาบันฯ”

๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ เกาะสีชัง

สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนเทพา:

 

ข่าวเด่นประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๙

news ข่าวเด่นประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
 
 

news ติดตามข่าวเก่าประจำเดือน ปี 2558 news

 

โครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการ :

 

OFOC2015

เปิดตัวโครงการ “จุฬาฯ สร้างสรรค์ สีชังยั่งยืน” ประจำปี ๒๕๕๘ ณ อ. เกาะสีชัง จ.ชลบุรี

 

CULI

 

มาเรียนภาษาอังกฤษกันเถอะ

 

 

บริการวิชาการ

 

 

งานวิจัยและบริการวิชาการ

  • ประมวลรายวิชา การจัดการระบบการเพาะเลี้ยง 2 ภาคต้น ปีการศึกษา 2558 ติดตามข่าวอื่น ๆ
  • รายงานคุณภาพน้ำ สถานีวิจัยฯ เกาะสีชัง จ.ชลบุรี รายละเอียด
  • ประกาศผลการ ประกวด "บทความ" ในหัวข้อ "ความประทับใจ ณ เกาะสีชัง" และการประกวดภาพถ่าย ในรายวิชาสีชังศึกษา รายละเอียด
  • ดาวน์โหลด ประมวลผลงานวิจัย การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล 2555 รายละเอียด
  • สรุปผลการประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์ทางทะเล 2555: รายละเอียด
bulletเอกสารเผยแพร่
รายงานประจำปี ๒๕๕๒57 ๒๕๕๓ 56 ๒๕๕๔ 55 ๒๕๕๕ รายงานประจำปี 2555 ๒๕๕๖ รายงานประจำปี 2556 ๒๕๕๗ รายงานประจำปี 2556 ๒๕๕๘ รายงานประจำปี 2556
bullet จดหมายข่าว
New จดหมายข่าวสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ (รายละเอียด)

Newsletter ARRI (detail)

Old_newsติดตามข่าวย้อนหลัง
 

ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา เกาะสีชัง

 

ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ บริการ และอำนวยความสะดวกแก่คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา รวมทั้งหน่วยงาน และบุคคลทั่วไปที่มาทำการวิจัย การเรียนการสอน การฝึกงาน การจัดประชุมวิชาการ ตลอดจนการอบรมและสัมมนาต่าง ๆ นอกจากนี้ยัง มีห้องประชุมจำนวน ๓ ห้องที่มีขนาดต่างกันสำหรับจัดประชุม อบรม สัมมนา ต่างๆ พร้อมเครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย ( LCD Projector , Visualizer, Overhead Projector, Slide)

และยังมีห้องพักระดับมาตรฐาน ทั้งห้องปรับอากาศคู่จำนวน  ๑๐ ห้อง  ห้องปรับอากาศ ๖ คน จำนวน ๑๐  ห้อง

ภาพด้านหน้าอาคารศูนย์ฝึกฯ

ภาพระเบียบด้านหน้า ห้องพักบนศูนย์ฝึกฯ

ทางเดินภายในอาคาร

ห้องประชุมใหญ่ มุมมองจากด้านบน

ระเบียงด้านข้างห้องประชุมใหญ่ (จุดชมวิว)

ลานกิจกรรมเอนกประสงค์

 
ภาพห้องพัก
บริเวณด้านหน้าห้องพัก

ห้องพักขนาด ๖ คน

ห้องพักขนาด ๒ คน

ภาพห้องประชุม
Sichang1
Sichang2
Sichang3
ห้องประชุมขนาดใหญ (ส่ชัง ๑) ความจุ ๘๐ คน
ห้องประชุมขนาดกลาง (สีชัง ๒) ความจุ ๕๐ คน
ห้องประชุมขนาดเล็ก (สีชัง๓) ความจุ ๒๐ คน
arrowบริการ : อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และอินเตอร์เน็ตไร้สาย
arrowรายละเอียดสำหรับผู้สนใจติดต่อขอใช้บริการศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการเดินทางวิธีการเดินทาง

ติดต่อและสำรองห้องพักได้ที่ : คุณบุญชนะ ชมถนอม

โทรศัพท์ ๐๘-๕๐๘๗-๐๓๗๘ หรือ ๐-๓๘๒๑-๖๑๙๘ โทรสาร ๐-๓๘๒๑-๖๓๕๐
 
 
E-mail: Boonchana.C@chula.ac.th, Boonchanac@hotmail.com
 
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All Rights Reserved, Copyright© 2008 Aquatic Resources Research Institute, Chulalongkorn University