|| All ARRI Sites ||
 
 
 
 
รายวิชาสีชังศึกษา

        

สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เปิดสอนรายวิชาสีชังศึกษา โดยการสนับสนุนของ สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในด้านสหศาสตร์ซึ่งเป็นการ บูรณาการความรู้หลากหลายศาสตร์มารวมกัน  อีกทั้งยังเป็นสาขาวิชาที่ขาดแคลน โดยมีเนื้อหาครอบคลุมสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิต  เศรษฐกิจและสังคม  ภูมิศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนเกาะสีชังได้ โดยใช้เกาะสีชังเป็นกรณีศึกษา รวมถึงการเรียนรู้ด้านการจัดการทรัพยากรชายฝั่งแบบบูรณาการ (Intergreted Costal Zone Management)   เพื่อประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืน   อีกทั้งยังสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างสภาพเศรษฐกิจและสังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเกาะสีชัง รวมทั้งยังสามารถอธิบายภาพรวมของเกาะ สีชังในเชิงสหศาสตร์ และสามารถปรับตัวและแก้ไขปัญหาได้ด้วยวิถีทางแห่งปัญญา  โดยเปิดสอนในภาคการศึกษาต้นของทุกปี และได้เริ่มเปิดสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2548 สำหรับในปีการศึกษา 2554  ได้มีการเปิดรับนิสิต ในภาคต้น และมีการออกฝึกภาคปฏิบัติ  ณ สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล และศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา อำเภอ เกาะสีชัง   จังหวัดชลบุรี 
วิชาสีชังศึกษา จึงเป็นรายวิชาที่ประมวลความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ซึ่งได้มีการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่องบริเวณหมู่เกาะสีชัง 

โดยมีนิสิต คณาจารย์และนักวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตลอดจนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  จัดได้ว่าเป็นองค์ความรู้เฉพาะถิ่นเป็นโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนสภาพสังคม เศรษฐกิจของชุมชนบนเกาะสีชัง ในปัจจุบันเกาะสีชังกำลังมีการพัฒนาในหลายด้านซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมตลอดจนวิถีชีวิตชุมชน 
การเปิดสอนรายวิชาสีชังศึกษาเป็นนโยบายของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการเปิดสอนรายวิชาเลือกในหมวด สหศาสตร์ ซึ่งเป็นการบูรณาการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อนำไปสู่การจัดการทรัพยากรชายฝั่งที่ยั่งยืน

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All Rights Reserved, Copyright© 2008 Aquatic Resources Research Institute, Chulalongkorn University