|| All ARRI Sites ||
 
 
 
 

โครงการฝึกงานนิสิตนักศึกษา ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

 

ที่มาของโครงการ

สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำมีพันธกิจที่สำคัญอีกประการหนึ่งในการให้บริการทางวิชาการในรูปแบบการฝึกงานแก่นิสิตนักศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านทรัพยากรทางน้ำเช่น ด้านวาริชกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ นิเวศวิทยาทางทะเล การอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล เป็นต้น โดยสถาบันฯ มีความพร้อมของสถานที่สำหรับการฝึกงานนิสิตคือ สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลและศูนย์ฝึกนิสิตเกาะสีชัง ซึ่งมีห้องปฏิบัติการ สถานที่เพาะเลี้ยง และสถานที่พัก รวมทั้งบุคลากรที่จะสามารถรองรับการฝึกงานของนิสิต-นักศึกษาได้ เพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์การทำงานทั้งในภาคสนามและในห้องปฏิบัติการ การทบทวนความรู้ทางวิชาการให้แก่นิสิต-นักศึกษา ตลอดจนเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งนิสิต-นักศึกษาสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกงานไปใช้ในการประกอบอาชีพได้จริงภายหลังที่จบการศึกษาแล้ว อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายทางวิชาการของนิสิต-นักศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้อีกด้วย
จุดเด่นที่สำคัญอีกประการหนึ่งของสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำคือ งานวิจัยทางด้านสมุทรศาสตร์ชายฝั่ง ซึ่งสถาบันฯ มีเรือสำหรับทำงานวิจัยโดยเฉพาะคือ เรือจุฬาวิจัย ๑ ซึ่งในการฝึกงานครั้งนี้คณะทำงานจะเน้นให้นิสิตได้มีโอกาสได้ทำงานภาคสนามด้านสมุทรศาสตร์ชายฝั่งโดยเรือจุฬาวิจัย ๑ ซึ่งจะเป็นโอกาสอันดีที่นิสิตจะได้มีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยด้านสมุทรศาสตร์กับเรือวิจัยจริงๆ ด้วย นอกจากนี้นิสิตที่ได้มาฝึกงานกับสถาบันฯ จะได้ฝึกงานด้านวาริชกรรมการเพาะเลี้ยงของสถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลและศูนย์ฝึกนิสิต เกาะสีชัง ด้วยเช่นกัน

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์และเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้ฝึกการปฏิบัติงานทางด้านสมุทรศาสตร์ชายฝั่ง วาริชกรรมการเพาะเลี้ยง นิเวศวิทยาทางทะเล คุณภาพน้ำทะเล การประมงชายฝั่ง และชุมชนชายฝั่ง ร่วมกับนักวิจัยของสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ  
 • เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ ความสามารถและค้นหาความสนใจที่แท้จริงของตนเองเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างอนาคตที่ดีทั้งในด้านการเรียนและการทำงาน
 • เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้มีโอกาสทำงานเป็นทีม รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตนักศึกษาจากสถาบันเดียวกันหรือต่างสถาบัน และสร้างเครือข่ายเพื่อให้ความช่วยเหลือกันในอนาคต
 
 • นิสิตนักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจศาสตร์ทางด้านสมุทรศาสตร์ชายฝั่ง วาริชกรรมการเพาะเลี้ยง นิเวศวิทยาทางทะเลและชายฝั่ง คุณภาพน้ำทะเล การประมงชายฝั่ง และชุมชนชายฝั่ง
 • นิสิตนักศึกษาสามารถเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยย่อย วางแผนการวิจัย ดำเนินการวิจัย นำเสนองานวิจัย และเขียนรายงานการวิจัยได้
 • นิสิตนักศึกษามีความรับผิดชอบ รู้จักการปฏิบัติตามระเบียบ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่จะทำงานเป็นทีมและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

 


คณะที่ปรึกษา

 • รศ.ดร.อัจฉราภรณ์ เปี่ยมสมบูรณ์          ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ
 • ผศ.ดร.วีณา เคยพุดซา                       รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ
 • ดร.นิลนาจ ชัยธนาวิสุทธิ์                     ที่ปรึกษา
 • ดร.สมภพ รุ่งสุภา                              ที่ปรึกษา
 • ดร.พรเทพ พรรณรักษ์                                                    หัวหน้าคณะทำงาน
 • นายเอนก  โสภณ                                                          คณะทำงาน
 • นายอานุภาพ พานิชผล                                                   คณะทำงาน
 • ดร.เสธ์ ทรงพลอย                                                          คณะทำงาน
 • นางสาวเพ็ญพร พักตร์เพ็ญ                                              คณะทำงาน
 • นายสุนทร เทพมูล                                                         คณะทำงาน

 


นิสิตนักศึกษาในสาขาการประมง วาริชศาสตร์ เทคโนโลยีทางทะเล เทคโนโลยีการประมง วาริชกรรม ชีววิทยา สัตวแพทยศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง จากมหาวิทยาลัยต่างๆ  จำนวน ๒๔ คน

 

ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ           กันยายน ๒๕๖๑ ถึง สิงหาคม ๒๕๖๒

 

ระยะเวลาการฝึกงาน            วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ – วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

 

สถานที่ฝึกงาน

สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลและศูนย์ฝึกนิสิตเกาะสีชัง ต.ท่าเทววงษ์ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038 216198  โทรสาร 038 216350

 

กำหนดการฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ถึง ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

 

วันที่ฝึก

วัน-เดือน-ปี

กิจกรรม*

08.30 – 12.00 น.**

13.00 – 16.00 น.

0

จ. 20 พ.ค. 62
(หยุดชดเชยวัน
วิสาขบูชา)

นักศึกษาเดินทางถึงเกาะสีชัง ลงทะเบียน รับกุญแจจาก รปภ. และเข้าที่พัก (ทั้งวัน)

1

อ. 21 พ.ค. 62

นักศึกษารายงานตัว ณ ตึกอำนวยการ

หัวหน้าคณะทำงานฝึกงานพบนักศึกษาฝึกงาน

ปฐมนิเทศชี้แจงรายละเอียดการฝึกงาน
(ห้อง Common Room) (พรเทพ)

แนะนำสถานีวิจัยฯ เกาะสีชัง (พรเทพ)

- การบรรยายเรื่อง ประวัติความเป็นมาของเกาะสีชัง (เอนก/พรเทพ)
- นำชมสถานที่และห้องปฏิบัติการ (เอนก/พรเทพ)
- ชมพระจุฑาธุชราชฐานและสักการะพระบรมรูป ร.5 (เอนก/พรเทพ)

2

พ. 22 พ.ค. 61

- การบรรยาย เรื่องนิเวศวิทยาชายฝั่ง แพลงก์ตอน และสัตว์หน้าดิน (พรเทพ)
- การฝึกปฏิบัติการเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนและสัตว์หน้าดิน (พรเทพ)

- การบรรยายเรื่อง แบคทีเรียในระบบนิเวศทางทะเล (ผศ.ดร.วีณา)

3

พฤ. 23 พ.ค. 61

การบรรยายเรื่อง การวิเคราะห์คุณภาพน้ำและตะกอนดิน (พรเทพ) 

ฝึกปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำ  การปรับเทียบเครื่องมือ การวัด การทำความสะอาด และเก็บรักษา ข้อควรระวัง (พรเทพ)

4

ศ. 24 พ.ค. 61

การบรรยาย เรื่อง ระบบนิเวศแนวปะการังและแนวทางอนุรักษ์ (อานุภาพ)

ฝึกปฎิบัติการ ดำน้ำเบื้องต้นบริเวณ
หาดท่าวัง (อานุภาพ และคณะ) วันละ 7 คน

5

ส. 25 พ.ค. 61

การบรรยาย เรื่อง การฟื้นฟูปะการังที่เกาะสีชัง
(อานุภาพ)

ฝึกปฎิบัติการ ดำน้ำเบื้องต้นบริเวณ
หาดท่าวัง (อานุภาพ และคณะ) วันละ 7 คน

6

อา. 26 พ.ค. 61

พัก

7

จ. 27 พ.ค. 61

การบรรยาย เรื่อง การเพาะเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ ปลากะพงขาว และสาหร่ายทะเล (เอนก)

ฝึกปฎิบัติการ ดำน้ำเบื้องต้นบริเวณ
หาดท่าวัง (อานุภาพ และคณะ) วันละ 7 คน

8

อ. 28 พ.ค. 61

การบรรยาย เรื่อง ปลาทะเล (ดร.เสธ์) 

การบรรยาย เรื่อง การดูแลสัตว์น้ำในพิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน (เพ็ญพร) 

9

พ. 29 พ.ค. 61

การบรรยาย เรื่อง การอนุบาลและการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ (สุนทร/พรเทพ) 

การบรรยาย เรื่อง ระเบียบวิธีวิจัย และการจัดทำข้อเสนอโครงการ (เอนก/พรเทพ)

10

พฤ. 30 พ.ค. 61

ชี้แจงและฝึกจัดทำข้อเสนอโครงการย่อย
โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม (พรเทพ และทีมวิทยากร)
กลุ่ม 1 แพลงก์ตอนพืช
กลุ่ม 2 แพลงก์ตอนสัตว์ 
กลุ่ม 3 สัตว์ทะเลหน้าดิน

ชี้แจงการเตรียมตัวออกเก็บตัวอย่างภาคสนามและจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการออกภาคสนาม

11

ศ. 31 พ.ค. 61

เก็บตัวอย่างรอบเกาะสีชัง โดยเรือจุฬาวิจัย 1 (อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

12

ส. 1 มิ.ย. 61

จัดการตัวอย่างที่ได้จากการออกภาคสนาม และวิเคราะห์ตัวอย่างบางส่วนที่ได้จากการออกเก็บตัวอย่างภาคสนาม

เตรียมหัวข้อโครงการวิจัยย่อย

13

อา. 2 มิ.ย. 61

พัก

 

 

 

14

จ. 3 มิ.ย. 61

ฝึกงานประจำ
กลุ่ม A การอนุบาลและการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ/สาหร่าย
กลุ่ม B การอนุบาลและการเลี้ยงปะการัง/ปะการังอ่อน
กลุ่ม C พิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน

นำเสนอหัวข้อโครงการวิจัยย่อย

15

อ. 4 มิ.ย. 61

ฝึกงานประจำ
กลุ่ม A การอนุบาลและการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ/สาหร่าย
กลุ่ม B การอนุบาลและการเลี้ยงปะการัง/ปะการังอ่อน
กลุ่ม C พิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน

ปฏิบัติงานวิจัยย่อย/
แก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัยย่อย

16

พ. 5 มิ.ย. 61

ฝึกงานประจำ
กลุ่ม A การอนุบาลและการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ/สาหร่าย
กลุ่ม B การอนุบาลและการเลี้ยงปะการัง/ปะการังอ่อน
กลุ่ม C พิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน

ปฏิบัติงานวิจัยย่อย

17

 พฤ. 6 มิ.ย. 61

ฝึกงานประจำ
กลุ่ม A การอนุบาลและการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ/สาหร่าย
กลุ่ม B การอนุบาลและการเลี้ยงปะการัง/ปะการังอ่อน
กลุ่ม C พิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน

ปฏิบัติงานวิจัยย่อย

18

ศ. 7 มิ.ย. 61

ฝึกงานประจำ
กลุ่ม A การอนุบาลและการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ/สาหร่าย
กลุ่ม B การอนุบาลและการเลี้ยงปะการัง/ปะการังอ่อน
กลุ่ม C พิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน

นำเสนอรายงานความก้าวหน้า

19

ส. 8 มิ.ย. 61

ฝึกงานประจำ
กลุ่ม A การอนุบาลและการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ/สาหร่าย
กลุ่ม B การอนุบาลและการเลี้ยงปะการัง/ปะการังอ่อน
กลุ่ม C พิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน

ปฏิบัติงานวิจัยย่อย

20

อา. 9 มิ.ย. 61

พัก

21

จ. 10 มิ.ย. 61

ฝึกงานประจำ
กลุ่ม B การอนุบาลและการเลี้ยงปะการัง/ปะการังอ่อน
กลุ่ม C พิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน
กลุ่ม A การอนุบาลและการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ/สาหร่าย

ปฏิบัติงานวิจัยย่อย

22

อ. 11 มิ.ย. 61

ฝึกงานประจำ
กลุ่ม B การอนุบาลและการเลี้ยงปะการัง/ปะการังอ่อน
กลุ่ม C พิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน
กลุ่ม A การอนุบาลและการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ/สาหร่าย

ปฏิบัติงานวิจัยย่อย

23

 พ. 12 มิ.ย. 61

ฝึกงานประจำ
กลุ่ม B การอนุบาลและการเลี้ยงปะการัง/ปะการังอ่อน
กลุ่ม C พิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน
กลุ่ม A การอนุบาลและการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ/สาหร่าย

ปฏิบัติงานวิจัยย่อย

24

พฤ. 13 มิ.ย. 61

ฝึกงานประจำ
กลุ่ม B การอนุบาลและการเลี้ยงปะการัง/ปะการังอ่อน
กลุ่ม C พิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน
กลุ่ม A การอนุบาลและการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ/สาหร่าย

ปฏิบัติงานวิจัยย่อย

25

 ศ. 14 มิ.ย. 61

ฝึกงานประจำ
กลุ่ม B การอนุบาลและการเลี้ยงปะการัง/ปะการังอ่อน
กลุ่ม C พิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน
กลุ่ม A การอนุบาลและการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ/สาหร่าย

นำเสนอรายงานความก้าวหน้า

26

 ส. 15 มิ.ย. 61

ฝึกงานประจำ
กลุ่ม B การอนุบาลและการเลี้ยงปะการัง/ปะการังอ่อน
กลุ่ม C พิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน
กลุ่ม A การอนุบาลและการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ/สาหร่าย

ปฏิบัติงานวิจัยย่อย

27

 อา. 16 มิ.ย. 61

พัก

28

 จ. 17 มิ.ย. 61

ฝึกงานประจำ
กลุ่ม C พิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน
กลุ่ม A การอนุบาลและการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ/สาหร่าย
กลุ่ม B การอนุบาลและการเลี้ยงปะการัง/ปะการังอ่อน

ปฏิบัติงานวิจัยย่อย

29

 อ. 18 มิ.ย. 61

ฝึกงานประจำ
กลุ่ม C พิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน
กลุ่ม A การอนุบาลและการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ/สาหร่าย
กลุ่ม B การอนุบาลและการเลี้ยงปะการัง/ปะการังอ่อน

ปฏิบัติงานวิจัยย่อย

30

  พ. 19 มิ.ย. 61

ฝึกงานประจำ
กลุ่ม C พิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน
กลุ่ม A การอนุบาลและการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ/สาหร่าย
กลุ่ม B การอนุบาลและการเลี้ยงปะการัง/ปะการังอ่อน

ปฏิบัติงานวิจัยย่อย

31

พฤ. 20 มิ.ย. 61

ฝึกงานประจำ
กลุ่ม C พิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน
กลุ่ม A การอนุบาลและการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ/สาหร่าย
กลุ่ม B การอนุบาลและการเลี้ยงปะการัง/ปะการังอ่อน

ปฏิบัติงานวิจัยย่อย

32

 ศ. 21 มิ.ย. 61

ฝึกงานประจำ
กลุ่ม C พิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน
กลุ่ม A การอนุบาลและการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ/สาหร่าย
กลุ่ม B การอนุบาลและการเลี้ยงปะการัง/ปะการังอ่อน

นำเสนอรายงานความก้าวหน้า

33

ส. 22 มิ.ย. 61

ฝึกงานประจำ
กลุ่ม C พิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน
กลุ่ม A การอนุบาลและการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ/สาหร่าย
กลุ่ม B การอนุบาลและการเลี้ยงปะการัง/ปะการังอ่อน

ปฏิบัติงานวิจัยย่อย

34

อา. 23 มิ.ย. 61

พัก

35

จ. 24 มิ.ย. 61

ฝึกงานประจำ
กลุ่ม A การอนุบาลและการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ/สาหร่าย
กลุ่ม B การอนุบาลและการเลี้ยงปะการัง/ปะการังอ่อนกลุ่ม C พิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน

ปฏิบัติงานวิจัยย่อย

 

 

 

 

 

36

 อ. 25 มิ.ย. 61

ฝึกงานประจำ
กลุ่ม A การอนุบาลและการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ/สาหร่าย
กลุ่ม B การอนุบาลและการเลี้ยงปะการัง/ปะการังอ่อนกลุ่ม C พิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน

ปฏิบัติงานวิจัยย่อย

37

พ. 26 มิ.ย. 61

ฝึกงานประจำ
กลุ่ม A การอนุบาลและการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ/สาหร่าย
กลุ่ม B การอนุบาลและการเลี้ยงปะการัง/ปะการังอ่อนกลุ่ม C พิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน

ปฏิบัติงานวิจัยย่อย

38

พฤ. 27 มิ.ย. 61

ฝึกงานประจำ
กลุ่ม A การอนุบาลและการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ/สาหร่าย
กลุ่ม B การอนุบาลและการเลี้ยงปะการัง/ปะการังอ่อนกลุ่ม C พิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน

ปฏิบัติงานวิจัยย่อย

39

ศ. 28 มิ.ย. 61

ฝึกงานประจำ
กลุ่ม A การอนุบาลและการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ/สาหร่าย
กลุ่ม B การอนุบาลและการเลี้ยงปะการัง/ปะการังอ่อนกลุ่ม C พิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน

นำเสนอรายงานความก้าวหน้า

40

ส. 29 มิ.ย. 61

ฝึกงานประจำ
กลุ่ม A การอนุบาลและการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ/สาหร่าย
กลุ่ม B การอนุบาลและการเลี้ยงปะการัง/ปะการังอ่อนกลุ่ม C พิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน

ปฏิบัติงานวิจัยย่อย

41

อา. 30 มิ.ย. 61

พัก

42

จ. 1 ก.ค. 61

ฝึกงานประจำ
กลุ่ม B การอนุบาลและการเลี้ยงปะการัง/ปะการังอ่อนกลุ่ม C พิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน
กลุ่ม A การอนุบาลและการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ/สาหร่าย

ปฏิบัติงานวิจัยย่อย

43

อ. 2 ก.ค. 61

ฝึกงานประจำ
กลุ่ม B การอนุบาลและการเลี้ยงปะการัง/ปะการังอ่อนกลุ่ม C พิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน
กลุ่ม A การอนุบาลและการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ/สาหร่าย

ปฏิบัติงานวิจัยย่อย

44

พ. 3 ก.ค. 61

ฝึกงานประจำ
กลุ่ม B การอนุบาลและการเลี้ยงปะการัง/ปะการังอ่อนกลุ่ม C พิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน
กลุ่ม A การอนุบาลและการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ/สาหร่าย

ปฏิบัติงานวิจัยย่อย

45

พฤ. 4 ก.ค. 61

ฝึกงานประจำ
กลุ่ม B การอนุบาลและการเลี้ยงปะการัง/ปะการังอ่อนกลุ่ม C พิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน
กลุ่ม A การอนุบาลและการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ/สาหร่าย

ปฏิบัติงานวิจัยย่อย

46

ศ. 5 ก.ค. 61

ฝึกงานประจำ
กลุ่ม B การอนุบาลและการเลี้ยงปะการัง/ปะการังอ่อนกลุ่ม C พิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน
กลุ่ม A การอนุบาลและการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ/สาหร่าย

นำเสนอรายงานความก้าวหน้า

47

ส. 6 ก.ค. 61

ฝึกงานประจำ
กลุ่ม B การอนุบาลและการเลี้ยงปะการัง/ปะการังอ่อนกลุ่ม C พิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน
กลุ่ม A การอนุบาลและการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ/สาหร่าย

ปฏิบัติงานวิจัยย่อย

48

อา. 7 ก.ค. 61

พัก

49

จ. 8 ก.ค. 61

ฝึกงานประจำ
กลุ่ม C พิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน
กลุ่ม A การอนุบาลและการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ/สาหร่าย
กลุ่ม B การอนุบาลและการเลี้ยงปะการัง/ปะการังอ่อน

ปฏิบัติงานวิจัยย่อย

50

อ. 9 ก.ค. 61

ฝึกงานประจำ
กลุ่ม C พิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน
กลุ่ม A การอนุบาลและการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ/สาหร่าย
กลุ่ม B การอนุบาลและการเลี้ยงปะการัง/ปะการังอ่อน

ปฏิบัติงานวิจัยย่อย

51

พ. 10 ก.ค. 61

ฝึกงานประจำ
กลุ่ม C พิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน
กลุ่ม A การอนุบาลและการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ/สาหร่าย
กลุ่ม B การอนุบาลและการเลี้ยงปะการัง/ปะการังอ่อน

ปฏิบัติงานวิจัยย่อย

52

พฤ. 11 ก.ค. 61

ฝึกงานประจำ
กลุ่ม C พิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน
กลุ่ม A การอนุบาลและการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ/สาหร่าย
กลุ่ม B การอนุบาลและการเลี้ยงปะการัง/ปะการังอ่อน

ปฏิบัติงานวิจัยย่อย

53

ศ. 12 ก.ค. 61

ฝึกงานประจำ
กลุ่ม C พิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน
กลุ่ม A การอนุบาลและการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ/สาหร่าย
กลุ่ม B การอนุบาลและการเลี้ยงปะการัง/ปะการังอ่อน

นำเสนอรายงานความก้าวหน้า

54

ส. 13 ก.ค. 61

ฝึกงานประจำ
กลุ่ม C พิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน
กลุ่ม A การอนุบาลและการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ/สาหร่าย
กลุ่ม B การอนุบาลและการเลี้ยงปะการัง/ปะการังอ่อน

ปฏิบัติงานวิจัยย่อย

55

อา. 14 ก.ค. 61

พัก

56

จ. 15 ก.ค. 61

ฝึกงานประจำ
กลุ่ม A การอนุบาลและการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ/สาหร่าย
กลุ่ม B การอนุบาลและการเลี้ยงปะการัง/ปะการังอ่อนกลุ่ม C พิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน

ปฏิบัติงานวิจัยย่อย

57

อ. 16 ก.ค. 61

วันอาสาฬหบูชา

58

พ. 17 ก.ค. 61

วันเข้าพรรษา (กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาเกาะสีชัง)

59

พฤ. 18 ก.ค. 61

นำเสนอร่างรายงานฉบับสมบูรณ์

แก้ไขรายงานฉบับสมบูรณ์

60

ศ. 19 ก.ค. 61

ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และมอบเกียรติบัตร

นิสิตนักศึกษาเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ            *  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
** การฝึกปฎิบัติงานประจำในช่วงเช้า ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3 มิ.ย. 61 เป็นต้นไป จะเริ่มเวลา 8.00-14.00 น.

 
 1. นิสิตนักศึกษาต้องมีเวลาการฝึกงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
 2. นิสิตนักศึกษาต้องไม่ประพฤติผิดระเบียบในการฝึกงานของสถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลและศูนย์ฝึกนิสิตเกาะสีชัง
 3. นิสิตนักศึกษาต้องไม่หมดสภาพการเป็นนิสิตนักศึกษาในช่วงเวลาที่ฝึกงาน
 

ผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบัน www.arri.chula.ac.th เท่านั้น

 
 

จัดส่งเอกสารทางเมล์ถึง Porntep.Pu@chula.ac.th โดยสำเนา ถึง Anek.S@chula.ac.th, Arnupap.Pa@chula.ac.th

 
 
 
 
 
 
 
 
 
All Rights Reserved, Copyright© 2008 Aquatic Resources Research Institute, Chulalongkorn University