เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.ส่วนงาน) ได้จัดให้มี การบรรยายให้ความรู้ เรื่อง "กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน" ขึ้น เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่บุคลากรของสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ ในเรื่อง กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานที่สำคัญ อันได้แก่ กิจกรรม 5 ส, Chula zero waste และ Walk through survey ตามแนวทางของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม ๙๐๔ ชั้น ๙ อาคารสถาบัน ๓ และออนไลน์ผ่านระบบ Zoom meeting

ทั้งนี้ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. รสริน พลวัฒน์ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานเปิด  และมี นายสมบัติ อินทร์คง กรรมการและเลขานุการ คปอ.ส่วนงาน ในฐานะ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ประจำสถาบันฯ รับหน้าที่เป็นวิทยากร 

โดยมี ผู้บริหาร นักวิจัย เจ้าหน้าที่ ผู้ช่วยวิจัย และนิสิตฝึกงาน ของสถาบันฯ ทั้งที่ประจำที่กรุงเทพ และที่สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลและศูนย์ฝึกนิสิต เกาะสีชัง จ.ชลบุรี เข้าร่วม ประมาณ ๓๐ คน

 
ภายหลังการบรรยาย ผู้เข้าร่วมได้หารือร่วมกันเพื่อระดมความคิดในการจัดระเบียบพื้นที่ และการจัดกิจกรรม ฺBig cleaning ทั้งที่สถาบันฯ กรุงเทพฯ และที่สถานีวิจัยฯ เกาะสีชัง ทั้งนี้ เพื่อดำเนินการในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถาบันฯ ให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ต่อไป
 
 
 
การบรรยายภาคทฤษฎี
การบรรยายภาคทฤษฎี
ฝึกใช้งานเครื่อง FlowCAM
ฝึกปฎิบัติใช้เครื่อง FlowCAM
ฝึกใช้งานเครื่อง FlowCAM
ฝึกใช้งานเครื่อง FlowCAM
ฝึกใช้งานเครื่อง FlowCAM
วิเคราะห์ผลที่ได้จากเครื่อง FlowCAM