|| All ARRI Sites ||
 
 
 

 

:ข่าวกิจกรรม > งานวิจัยและบริการวิชาการ |การเรียนการสอน |ประกันคุณภาพการศึกษา |ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | จดหมายข่าวสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ ๕๕-๕๘ (รายละเอียด)

   
news ข่าวเด่นประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘  
eng
 
 

ข่าวเด่นประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๘

ข่าวเด่นประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๘

ใบเหลืองอียู

สรุปข่าว:การประชุมวิชาการเรื่องวิกฤต“ใบเหลือง”อียู ผลกระทบต่อประมงไทย (จาก จุฬาสัมพันธ์)

 

 

 

 

 

EU

 

การประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่องวิกฤต“ใบเหลือง”อียู: ผลกระทบต่อประมงไทย วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘
 

ข่าวเด่นประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘

 
   

ข่าวเด่นประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘

PosterAward

 

Chula Paree Hut

เกียรติภูมิจุฬาฯ ประจำวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาฯ ได้รับรางวัล BEST POSTER AWARD ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการความร่วมมือเพื่อยกระดับการนำหอยเป๋าฮื้อเป็นเมนูสัญลักษณ์
ประจำอำเภอเกาะสีชัง ระหว่าง สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ ปารี ฮัท รีสอร์ท

news ติดตามข่าวเก่าประจำเดือน ปี 2558 news

 

โครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการ:

 
 
   

บริการวิชาการ

 
 

งานวิจัยและบริการวิชาการ

  • รายงานคุณภาพน้ำ สถานีวิจัยฯ เกาะสีชัง จ.ชลบุรี รายละเอียด
  • ประกาศผลการ ประกวด "บทความ" ในหัวข้อ "ความประทับใจ ณ เกาะสีชัง" และการประกวดภาพถ่าย ในรายวิชาสีชังศึกษา รายละเอียด
  • ดาวน์โหลด ประมวลผลงานวิจัย การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล 2555 รายละเอียด
  • สรุปผลการประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์ทางทะเล 2555: รายละเอียด
bulletเอกสารเผยแพร่
รายงานประจำปี ๒๕๕๒57 ๒๕๕๓ 56 ๒๕๕๔ 55 ๒๕๕๕ รายงานประจำปี 2555 ๒๕๕๖ รายงานประจำปี 2556 ๒๕๕๗ รายงานประจำปี 2556
bullet จดหมายข่าว
New จดหมายข่าวสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ ๕๕-๕๘ (รายละเอียด)

Newsletter ARRI (detail)

Old_newsติดตามข่าวย้อนหลัง
 

ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา เกาะสีชัง

 

ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ บริการ และอำนวยความสะดวกแก่คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา รวมทั้งหน่วยงาน และบุคคลทั่วไปที่มาทำการวิจัย การเรียนการสอน การฝึกงาน การจัดประชุมวิชาการ ตลอดจนการอบรมและสัมมนาต่าง ๆ นอกจากนี้ยัง มีห้องประชุมจำนวน ๓ ห้องที่มีขนาดต่างกันสำหรับจัดประชุม อบรม สัมมนา ต่างๆ พร้อมเครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย ( LCD Projector , Visualizer, Overhead Projector, Slide)

และยังมีห้องพักระดับมาตรฐาน ทั้งห้องปรับอากาศคู่จำนวน  ๑๐ ห้อง  ห้องปรับอากาศ ๖ คน จำนวน ๑๐  ห้อง

ภาพด้านหน้าอาคารศูนย์ฝึกฯ

ภาพระเบียบด้านหน้า ห้องพักบนศูนย์ฝึกฯ

ทางเดินภายในอาคาร

ห้องประชุมใหญ่ มุมมองจากด้านบน

ระเบียงด้านข้างห้องประชุมใหญ่ (จุดชมวิว)

ลานกิจกรรมเอนกประสงค์

 
ภาพห้องพัก
บริเวณด้านหน้าห้องพัก

ห้องพักขนาด ๖ คน

ห้องพักขนาด ๒ คน

ภาพห้องประชุม
รองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ 80-100 คน
รองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ 50 คน
รองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ 15 คน
ห้องประชุมขนาดใหญ (สีชัง ๑) ความจุ ๘๐ คน
ห้องประชุมขนาดกลาง (สีชัง ๒) ความจุ ๕๐ คน
ห้องประชุมขนาดเล็ก (สีชัง๓) ความจุ ๒๐ คน
arrowบริการ : อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และอินเตอร์เน็ตไร้สาย
arrowรายละเอียดสำหรับผู้สนใจติดต่อขอใช้บริการศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการเดินทางวิธีการเดินทาง

  • สามารถโดยสารทางเรือจากฝั่งศรีราชาข้ามไปเกาะสีชังได้ทุกวันโดยขึ้นที่ท่าเรือเกาะลอย อำเภอศรีราชา
  • ค่าโดยสารประมาณ ๕๐ บาท / คน ยกเว้นเที่ยว ๒๐.๐๐ น. เก็บคนละ ๖๐ บาท/เที่ยว
  • เริ่มบริการจากศรีราชา ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐-๒๐.๐๐ น . และจากเกาะสีชัง ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐-๑๙.๐๐ น .โดยเรือออกทุกๆ ชั่วโมง
  • ค่าเรือเหมาลำ (ไป-กลับ) ไม่เกิน ๖๐ คน ราคา ๕,๕๐๐ บาท
  • ค่าเรือเหมาลำ (ไป-กลับ) ตั้งแต่ ๖๐ ขึ้นไปแต่ไม่เกิน ๑๐๐ คน ราคา ๘,๐๐๐ บาท

ติดต่อและสำรองห้องพักได้ที่ : คุณบุญชนะ ชมถนอม

โทรศัพท์ ๐๘-๕๐๘๗-๐๓๗๘ หรือ ๐-๓๘๒๑-๖๑๙๘ โทรสาร ๐-๓๘๒๑-๖๓๕๐
E-mail: Boonchana.C@chula.ac.th, Boonchanac@hotmail.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All Rights Reserved, Copyright© 2008 Aquatic Resources Research Institute, Chulalongkorn University