|| All ARRI Sites ||
 
 
 
 

 

:ข่าวกิจกรรม > งานวิจัยและบริการวิชาการ |การเรียนการสอน |ประกันคุณภาพการศึกษา |ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
news ข่าวเด่นประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ news

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ จัดโครงการ “หลักสูตรนานาชาติระยะสั้น SEE Thailand with CU” ภาคสนามที่เกาะสีชัง

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ จัดโครงการ “หลักสูตรนานาชาติระยะสั้น SEE Thailand with CU” ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ เกาะสีชัง และเกาะแสมสาร จ.ชลบุรี เพื่อให้นิสิตจุฬาฯ และนักศึกษาต่างชาติได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ในหัวข้อเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ทางทะเลร่วมกัน รวมทั้งได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนด้านภาษา วัฒนธรรม และสังคม โดยมีดร.พรเทพ พรรณรักษ์ ให้การต้อนรับในส่วนของการเยี่ยมชมสถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลและศูนย์ฝึกนิสิต เกาะสีชัง พิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน และกิจกรรมปลูกปะการัง วันที่ ๑๘-๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘
SeeThailandSeeThailandSeeThailandSeeThailand

เทศบาลตำบลเกาะสีชัง นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่สหสัมพันธ์ (บ้านน้ำอู๋) ต. เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน

เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ นายยุทธ ธนะเศรษ ปลัดเทศบาลตำบลเกาะสีชังนำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่สหสัมพันธ์ (บ้านน้ำอู๋) ต. เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน ๕๐ คน เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน โดยมี ดร.สมภพ รุ่งสุภา หัวหน้าสถานีวิจัยฯ และเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน ให้การต้อนรับเลี้ยงขนม เครื่องดื่มแก่คณะครูและนักเรียน โดยเด็กๆ นักเรียนให้ความสนใจในการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ และสัตว์ทะเลที่จัดแสดง

PaiChildrenPaiChildrenPaiChildren

ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสัมมนาเรื่อง "Food Technology" ระหว่าง TUMSAT และ CU ณ ศูนย์ฝึกอบรมสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ

เมื่อวันที่ ๑๖-๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ รศ.ดร.สายวรุฬ ชัยวานิชศิริ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำอาจารย์และนิสิตมา จำนวน ๓๐ คน มาสัมมนาเรื่อง "Food Technology" ระหว่าง TUMSAT และ CU ณ ศูนย์ฝึกอบรมสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี และเยี่ยมชมสถานีวิจัยฯ เกาะสีชัง พิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน กิจกรรมปลูกปะการัง โดยมีหัวหน้าสถานีวิจัยฯ เกาะสีชัง ดร.สมภพ รุ่งสุภา และดร.พรเทพ พรรณรักษ์ ผู้ช่วยหัวหน้าสถานีวิจัยฯ เกาะสีชัง ให้การต้อนรับ

foodtechnology

การประชุมสัมมนาในโครงการ "โครงการวิจัยเครื่อข่าย ๑ ช่วย ๙ "

เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ศาสตราจารย์นายแพทย์นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล ผู้ช่วยอธิการบดี กำกับดูแลงานสำนักบริหารยุทธศาสตร์และการงบประมาณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาในโครงการ "โครงการวิจัยเครื่อข่าย ๑ ช่วย ๙ " โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ สถานศึกษาเครือข่าย ๑ ช่วย ๙ เข้าร่วมและนำเสนอความคืบหน้าการดำเนินโครงการวิจัยเครือข่ายและแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการครั้งนี้ด้วย พร้อมนี้ยังได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ ดร.มงคล เตชะกำพุ รองอธิการบดีที่กำกับด้านวิจัย บรรยายหัวข้อ "ทำวิจัยง่ายนิดเดียว" ให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา หลังจากนั้นยังได้ร่วมกันทำกิจกรรมปลูกปะการังเพื่อการอนุรักษ์บริเวณพื้นที่ชายหาดในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน โดยมี รศ.ดร.วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ กล่าวให้ต้อนรับและพาเยี่ยมชมกิจการของทางสถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรีในครั้งนี้ด้วย

MongkolNarin1Narin2

สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมโครงการเปิดโลกมรดกทะเลไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๕ ที่กองบิน ๗ สุราษฎร์ธานี

เมื่อเวลา ๑๐.๓๐ น. วันที่ ๒ มี.ค. ๕๘ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการ เปิดโลกมรดกทะเลไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้ง ๕ ณ หอประชุมธูปะเตมีย์ กองบิน ๗ อำเภอพุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘ ก.พ. ถึงวันที่ ๘ มี.ค. ๕๘ โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ จากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ประกอบด้วย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนภาคปกติทั่วภูมิภาคของประเทศไทย เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๔๕ โรงเรียน จาก ๓๕ จังหวัด จำนวน ๒๘๕ คน โดยมีปตท.สผ. เป็นผู้ให้ทุนสนับสนุนการจัดงาน 

camp1camp2camp3
ข่าวเด่นประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณหาดสมิหลา ถนนชลาทัศน์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา (ส่วนคุณภาพน้ำทะเล ตะกอนดิน และนิเวศวิทยาทางทะเล)

ดร สมภพ รุ่งสุภา นักวิจัยสถาบันฯ เข้าร่วมนำเสนอผลโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณหาดสมิหลา ถนนชลาทัศน์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา (ส่วนคุณภาพน้ำทะเล ตะกอนดิน และนิเวศวิทยาทางทะเล) วันที่ ๒๗ ก.พ. ๒๕๕๘ ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช แอนด์ โฮเต็ล รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดย กรมเจ้าท่า ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ) มีผู้เข้าร่วมประมาณ ๒๐๐ คน กล่าวเปิดการเปิดการประชุมโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

ดูงานการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล จากน้ำมันพืชที่ผ่านการทอดอาหารทะเล บริษัท ศิริคุณ ซีฟูด จำกัด จ.สมุทรสาคร

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ และ รองนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลเกาะสีชัง  และนักวิจัยในโครงการผลิตไบโอดีเซลชุมชนเกาะสีชังจากน้ำมันใช้แล้ว ซึ่งได้รับการสนับสนุนในชุดโครงการ One Functional-unit One Community ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงพื้นที่ศึกษาดูงานและติดต่ออุปกรณ์และการฝึกอบรมเพื่อผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชที่ผ่านการใช้แล้ว ณ บริษัท ศิริคุณ ซีฟูดจำกัด จังหวัดสมุทรสาคร ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

 
โครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการ:
การสำรวจสถานการณ์การใช้น้ามันทอดซ้าและแนวทางการจัดการ กรณีพื้นที่เกาะสีชัง

เมื่อวันพุธที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ และสถาบันวิจัยสังคมได้ร่วมจัดการประชุมเพื่อนำเสนอผลการสำรวจสถานการณ์การใช้น้ำมันทอดซ้ำและการรับฟังความคิดเห็นของผู้บริโภคและผู้ประกอบการในพื้นที่เกาะสีชัง ณ ห้องประชุมสีชัง ๑ ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี ในการประชุมฯ มี รศ.ดร.วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ เป็นประธาน โดยได้รับเกียรติจาก ภก.วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ อุดรธานี บรรยายให้ความรู้ถึงอันตรายของการใช้น้ำมันทอดซ้า โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นักวิจัยจากทั้ง ๒ สถาบัน ตัวแทนจากอำเภอ เทศบาล โรงพยาบาล โรงเรียน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขทั้ง ๗ หมู่บ้าน ตลอดถึงผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆ ในเกาะสีชัง รวมทั้งสิ้น ๓๕ คน ในการนี้ ทางโครงการฯ ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี โดยได้รับข้อมูล ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มากมาย นอกจากนี้คณะนักวิจัยยังได้ร่วมทากิจกรรมเพื่อรณรงค์ลดการใช้น้ามันทอดซ้ำและแก้ปัญหาน้ำมันเสื่อมสภาพของผู้ประกอบการและผู้บริโภคในพื้นที่อีกด้วย

oil
oil2
oil3
การประชุมโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ ภาวะมลพิษ กรณีการขนส่งสินค้าบริเวณเกาะสีชัง

เมื่อวันอังคารที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ ได้จัดประชุม "โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและภาวะมลพิษ กรณีการขนส่งสินค้าบริเวณเกาะสีชัง”ในการศึกษาเพื่อประเมินศักยภาพและผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการเป็นเขตขนส่งสินค้าระดับภูมิภาคเพื่อรองรับการขยายตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ณ ห้องประชุมสีชัง ๑ ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา สถานีวิจัยฯ เกาะสีชัง อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี สำหรับการประชุมฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและภาวะมลพิษจากการขนส่งสินค้าทางทะเลบริเวณเกาะสีชัง ทั้งนี้ โดยได้เชิญ นายดำรงค์ เภตรา นายกเทศมนตรีตาบลเกาะสีชัง และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตลอดถึงผู้นำท้องถิ่น ชุมชน และผู้ประกอบการด้านการขนส่งสินค้าทางทะเลในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น ๓๕ คน ผลการประชุมฯ มีความเรียบร้อยดี เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ

กิจกรรมบริการวิชาการ

กิจกรรมฝึกอบรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

  สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล แก่คณะครูและนักเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมปีที่ ๕ จากโรงเรียนมัธยมจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จำนวน ๓๐ คน ในระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลและศูนย์ฝึกนิสิต เกาะสีชัง
ในการฝึกอบรมครั้งนี้ประกอบด้วย ๑. การบรรยายให้ความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเล โดยดร.สมภพ รุ่งสุภา ระบบนิเวศวิทยาทางทะเล โดยดร.พรเทพ พรรณรักษ์ ระบบนิเวศหาดหิน หาดทราย โดยนางสาวณิชยา ประดิษฐ์ทรัพย์ การประมง การเพาะเลี้ยง และสาหร่าย โดยนายเอนก โสภณ ระบบนิเวศแนวปะการัง โดยนายอานุภาพ พานิชผล และ ๒. การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติโดยได้นำคณะครูและนักเรียนสำรวจระบบนิเวศหาดหิน หาดทราย บริเวณหาดถ้ำพัง และดำน้ำสำรวจระบบนิเวศแนวปะการัง ณ เกาะค้างคาว
คณะครูและนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางสถาบันฯ จัดให้ด้วยความสนใจ ซักถามในข้อสงสัยเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ความรู้ที่ได้จากปฏิบัติในสถานที่จริงซึ่งหาไม่ได้จากห้องเรียน และนำความรู้ที่ได้ไปปรับประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียนต่อไป

 

กิจกรรมฝึกอบรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนมัธยมชุมแพศึกษา จังหวัดขอนแก่น

          สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล แก่คณะครูและนักเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมปีที่ ๔ และมัธยมปีที่ ๕ จากโรงเรียนมัธยมชุมแพศึกษา จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๖๓ คน ในระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลและศูนย์ฝึกนิสิต เกาะสีชัง
ในการฝึกอบรมครั้งนี้ประกอบด้วย ๑. การบรรยายให้ความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเล โดยดร.สมภพ รุ่งสุภา ระบบนิเวศวิทยาทางทะเล โดยดร.พรเทพ พรรณรักษ์ ระบบนิเวศแนวปะการัง โดยนายอานุภาพ พานิชผล และ ๒. การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติโดยได้นำคณะครูและนักเรียนสำรวจระบบนิเวศหาดหินด้านหน้าสถานีวิจัยฯ
คณะครูและนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางสถาบันฯ จัดให้ด้วยความสนใจ ซักถามในข้อสงสัยเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ความรู้ที่ได้จากปฏิบัติในสถานที่จริงซึ่งหาไม่ได้จากห้องเรียน และนำความรู้ที่ได้ไปปรับประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียนต่อไป

chumpae1
Chumpae3
Chumpae2
เยี่ยมชมพระจุฑาธุชราชฐาน พระราชวังฤดูร้อน ณ เกาะสีชัง พิธีเปิดโดย ดร.สมภพ รุ่งสุภา หัวหน้าสถานีวิจัยฯ กิจกรรมสำรวจ เก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์
Plankton
Night1
Night3
ศึกษาตัวอย่างแพลงก์ตอนภายใต้กล้องจุลทรรศน์
กิจกรรมสำรวจสัตว์ทะเลตอนกลางคืน ดูหอยเป๋าฮื้อออกหากิน (ไนท์ซาฟารี)
กิจกรรมสำรวจสัตว์ทะเลตอนกลางคืน สำรวจหาดหิน (ไนท์ซาฟารี)
Coraltransplant
Coraltransplant3
Coraltrasplant2
กิจกรรมปลูกปะการัง
ลงมือทำด้วยตัวเอง
ผลงาน
Chollatassathan1
Chollatassathan2
Chollatassathan3
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ เกาะสีชัง
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน บ่อสัมผัสสัตว์ทะเล
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน บ่อจัดแสดงสัตว์น้ำภายนอก
Certificate
souvenir
closing
มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าอบรม
รับมอบของที่ระลึกจากโรงเรียน
พิธีปิด โดยดร.สมภพ รุ่งสุภาพ
ภาคสนามรายวิชา “เปิดโลกใต้ทะเลไทย” ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ ณ เกาะสีชัง
เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ โดย อ.ดร.นิลนาจ ชัยธนาวิสุทธิ์ อาจารย์ประจาวิชา ได้จัดกิจกรรมการออกปฏิบัติการภาคสนามทางทะเล รายวิชา “เปิดโลกใต้ทะเลไทย (Open Underwater World Thailand” ภาคเรียนที่ ๑ ปีการ ศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการดาน้าศึกษาแนวปะการังในพื้นที่หมู่เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
สาหรับรายวิชาฯ ดังกล่าว มุ่งเน้นให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจถึงความหมายและความสาคัญของปะการัง ระบบนิเวศแนวปะการัง แนวปะการังในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อแนวปะการัง การใช้ประโยชน์จากแนวปะการัง มาตรการอนุรักษ์แนวปะการัง ตลอดถึงแนวทางการฟื้นฟูแนวปะการังในประเทศไทย โดยมีนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมฯ จานวน ๓๐ คน และนักศึกษาพี่เลี้ยง ๖ คน
underwater1
underwater3
อ.ดร.นิลนาจ ชัยธนาวิสุทธิ์ อาจารย์ประจำวิชา
วางแผนการออกทำกิจกรรมในทะเล

กิจกรรมดำน้ำ สำรวจปะการัง

งานวิจัยและบริการวิชาการ

  • รายงานคุณภาพน้ำ สถานีวิจัยฯ เกาะสีชัง จ.ชลบุรี รายละเอียด
  • ประกาศผลการ ประกวด "บทความ" ในหัวข้อ "ความประทับใจ ณ เกาะสีชัง" และการประกวดภาพถ่าย ในรายวิชาสีชังศึกษา รายละเอียด
  • ดาวน์โหลด ประมวลผลงานวิจัย การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล รายละเอียด
  • สรุปผลการประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์ทางทะเล ๒๕๕๕: รายละเอียด
 
เอกสารเผยแพร่

รายงานประจำปี

จดหมายข่าว

 
 
 

ติดตามข่าวย้อนหลัง

 
หน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะและการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อไทย

 

ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา เกาะสีชัง

 

ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ บริการ และอำนวยความสะดวกแก่คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา รวมทั้งหน่วยงาน และบุคคลทั่วไปที่มาทำการวิจัย การเรียนการสอน การฝึกงาน การจัดประชุมวิชาการ ตลอดจนการอบรมและสัมมนาต่าง ๆ นอกจากนี้ยัง มีห้องประชุมจำนวน ๓ ห้องที่มีขนาดต่างกันสำหรับจัดประชุม อบรม สัมมนา ต่างๆ พร้อมเครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย (LCD Projector, Visualizer, Overhead Projector, Slide)

และยังมีห้องพักระดับมาตรฐาน ทั้งห้องปรับอากาศ ๒ คน จำนวน ๑๐ ห้อง  ห้องปรับอากาศ ๖ คน จำนวน ๑๐ ห้อง

 

ภาพด้านหน้าอาคารศูนย์ฝึกฯ

ภาพระเบียบด้านหน้า ห้องพักบนศูนย์ฝึกฯ

ทางเดินภายในอาคาร

ห้องประชุมใหญ่ มุมมองจากด้านบน

ระเบียงด้านข้างห้องประชุมใหญ่ (จุดชมวิว)

ลานกิจกรรมเอนกประสงค์

 
ภาพห้องพัก
บริเวณด้านหน้าห้องพัก

ห้องพักขนาด ๖ คน

ห้องพักขนาด ๒ คน

ภาพห้องประชุม
รองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ 80-100 คน
รองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ 50 คน
รองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ 15 คน
ห้องประชุมขนาดใหญ (สีชัง ๑)
ห้องประชุมขนาดกลาง (สีชัง ๒)
ห้องประชุมขนาดเล็ก (สีชัง ๓)
บริการ : อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และอินเตอร์เน็ตไร้สาย

 

วิธีการเดินทางวิธีการเดินทาง

  • สามารถโดยสารทางเรือจากฝั่งศรีราชาข้ามไปเกาะสีชังได้ทุกวันโดยขึ้นที่ท่าเรือเกาะลอย อำเภอศรีราชา

  • ค่าโดยสารประมาณ ๕๐ บาท / คน ยกเว้นเที่ยว ๒๐.๐๐ น. เก็บคนละ ๖๐ บาท/เที่ยว

  • เริ่มบริการจากศรีราชา ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ – ๒๐.๐๐ น . และจากเกาะสีชัง ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ – ๑๙.๐๐ น .โดยเรือออกทุกๆ ชั่วโมง

  • ค่าเรือเหมาลำ (ไป-กลับ) ไม่เกิน ๖๐ คน ราคา ๕,๕๐๐ บาท

  • ค่าเรือเหมาลำ (ไป-กลับ) ตั้งแต่ ๖๐ ขึ้นไปแต่ไม่เกิน ๑๐๐ คน ราคา ๘,๐๐๐ บาท

ติดต่อและสำรองห้องพักได้ที่ : คุณบุญชนะ ชมถนอม

โทรศัพท์ ๐๘-๕๐๘๗-๐๒๗๘ หรือ ๐-๓๘๒๑-๖๔๔๗ โทรสาร ๐-๓๘๒๑-๖๓๕๐

e-mail: Boonchana.c@chula.ac.th, Boonchanac@hotmail.com

 
 
 
 
 
 
 
 
All Rights Reserved, Copyright© 2008 Aquatic Resources Research Institute, Chulalongkorn University