|| All ARRI Sites ||
 
 
 
 

 

:ข่าวกิจกรรม > งานวิจัยและบริการวิชาการ |การเรียนการสอน |ประกันคุณภาพการศึกษา |ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ประกาศ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ news

news ข่าวเด่นประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ news

เกียรติภูมิจุฬาฯ ประจำวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
"ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาฯ ได้รับรางวัล BEST POSTER AWARD"

PosterAward รศ.ดร.วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล   สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาฯ ได้รับรางวัล BEST POSTER AWARD จากการนำเสนอโปสเตอร์หัวข้อเรื่อง Kinetics of anaerobic microbial assemblages from acid sulfate soil for methane formation.  ในการประชุม  The organizers of the 4th International Conference on Research Frontiers in Chalcogen Cycle Science & Technology.  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ เมืองเดลฟท์ ประเทศเนเธอร์แลนด์

ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)  โครงการความร่วมมือเพื่อยกระดับการนำหอยเป๋าฮื้อเป็นเมนูสัญลักษณ์
ประจำอำเภอเกาะสีชัง ระหว่าง สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ ปารี ฮัท รีสอร์ท

 

          เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘  ณ ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี  รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)  โครงการความร่วมมือเพื่อยกระดับการนำหอยเป๋าฮื้อเป็นเมนูสัญลักษณ์ประจำอำเภอเกาะสีชัง ระหว่าง สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ ปารี ฮัท รีสอร์ท อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี โดยมี นางสาวพรรษพร หงศ์ลดารมภ์ เจ้าของกิจการปารี ฮัท รีสอร์ท เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้  สาระสำคัญของ MOU คือ

๑. เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างสถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล เกาะสีชัง กับ ปารี ฮัท รีสอร์ท ในการพัฒนาเมนูหอยเป๋าฮื้อไทย

๒. เพื่อให้ ปารี ฮัท รีสอร์ท ได้คิดค้น พัฒนา และเผยแพร่ ๗ เมนูมหัศจรรย์หอยเป๋าฮื้อไทย พร้อมผลักดันให้เป็นเอกลักษณ์ ๗ อาหารจานเลิศประจำอำเภอเกาะสีชัง

๓. เพื่อให้สถานีวิจัยฯ ได้พัฒนาการเพาะเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อให้มีขนาด สีสัน รสชาติ และจำนวนตรงตามการนำไปประกอบอาหารใน ๗ เมนูมหัศจรรย์หอยเป๋าฮื้อไทย อย่างต่อเนื่อง ตามกระบวนการวิจัย

โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศาสตราจารย์ ดร.เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ  ร่วมลงนามเป็นพยาน

ข่าวเด่นประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๘

เปิดตัวโครงการ “จุฬาฯ สร้างสรรค์ สีชังยั่งยืน” ประจ้าปี ๒๕๕๘ ณ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ ได้จัดให้มีการประชุมชี้แจงโครงการ “จุฬาฯ สร้างสรรค์ สีชังยั่งยืน” เป็นโครงการ ภายใต้โครงการ OFOC (One Functional Unit One Community) ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ณ ห้อง ประชุมสีชัง ๑ ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี ใน ก า ร ป ร ะ ชุม ฯ มี ผู้ แ ท น หน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ละโครงการ เข้าร่วมนำเสนอโครงการอย่างพร้อม เ พ รี ย ง โดยมีผู้น าท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และผู้สนใจในเกาะสีชัง เข้าร่วม รับฟัง พร้อมให้ความคิดเห็น แ ล ะ ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ที่ เ ป็ น ประโยชน์แก่ทาง โครงการฯ อย่าง หลากหลาย โดยเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัย ทรัพยากรทางน้ า สถาบันวิจัยสังคม สถาบันภาษา คณะ สัตวแพทยศาสตร์ และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ได้ร่วมกันดำเนินงานโดยมีความ มุ่งหวังให้เกิดแนวทางการพัฒนาเกาะสีชังไปสู่ความยั่งยืน ทั้งนี้ในปีงบประมาณดังกล่าว มี โครงการที่จัดดำเนินการ ทั้งสิ้น ๗ โครงการ งบประมาณรวม ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย
๑. โครงการผลิตไบโอดีเซลชุมชนเกาะสีชังจากน้ำมันใช้แล้ว ๒. โครงการต้นแบบการเลี้ยงปลากะพงขาวด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์สำหรับชุมชนเกาะสีชัง
๓. โครงการประวัติศาสตร์ร่วมสร้างสีชังยั่งยืน ๔. โครงการจักรยานเพื่อชีวิตและการท่องเที่ยว ๕. โครงการสีชังยั่งยืน: การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารสำหรับอาชีพต่างๆ ผ่านการท่องเที่ยว ๖. โครงการ เกาะสีชัง: เกาะปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ๗. โครงการ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนากิจกรรม สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายเหตุ: โครงการที่ ๑ และ ๒ ดำเนินการโดย สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ

ผู้แทนจากหน่วยงานภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ ๒๔ ปี สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ

ผู้แทนจากหน่วยงานภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ ครบรอบปีที่ ๒๔ ในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘ และร่วมมอบเงินเพื่อนำไปจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการใช้งานที่ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา เกาะสีชัง ให้แก่สถาบันฯ ในโอกาสนี้ด้วย

สถาปนา

"กลยุทธ์การเสริมสร้างสมรรถนะในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการเชิงสร้างสรรค์"
และการเสวนา " ๑ บท ความร่วมมือ จุฬา - ปารีฮัท เพื่อสีชังยั่งยืน"

เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ ผศ.ดร.โชคชัย สุเวชวัฒนกูล อาจารย์ประจำสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง "กลยุทธ์การเสริมสร้างสมรรถนะในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการเชิงสร้างสรรค์" ได้นำผู้ประกอบการ จำนวน ๖๐ คน ศึกษาดูงานกิจกรรมและระบบฟาร์มเพาะเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อของทางสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ โดยมี ศ.ดร.เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ ให้การต้อนรับและนำชมระบบฟาร์ม นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการเสวนา " ๑ บท ความร่วมมือ จุฬา - ปารีฮัท เพื่อสีชังยั่งยืน" ณ ห้องประชุมสีชัง ๑ ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ โดยมีคุณพรรษพร หงศ์ลดารมภ์์ ผู้จัดการปารีฮัทรีสอร์ท และ รศ.ดร.วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้ด้วย

ข่าวเด่นประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ จัดโครงการ “หลักสูตรนานาชาติระยะสั้น SEE Thailand with CU” ภาคสนามที่เกาะสีชัง

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ จัดโครงการ “หลักสูตรนานาชาติระยะสั้น SEE Thailand with CU” ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ เกาะสีชัง และเกาะแสมสาร จ.ชลบุรี เพื่อให้นิสิตจุฬาฯ และนักศึกษาต่างชาติได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ในหัวข้อเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ทางทะเลร่วมกัน รวมทั้งได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนด้านภาษา วัฒนธรรม และสังคม โดยมีดร.พรเทพ พรรณรักษ์ ให้การต้อนรับในส่วนของการเยี่ยมชมสถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลและศูนย์ฝึกนิสิต เกาะสีชัง พิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน และกิจกรรมปลูกปะการัง วันที่ ๑๘-๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘
SeeThailandSeeThailandSeeThailandSeeThailand

เทศบาลตำบลเกาะสีชัง นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่สหสัมพันธ์ (บ้านน้ำอู๋) ต. เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน

เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ นายยุทธ ธนะเศรษ ปลัดเทศบาลตำบลเกาะสีชังนำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่สหสัมพันธ์ (บ้านน้ำอู๋) ต. เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน ๕๐ คน เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน โดยมี ดร.สมภพ รุ่งสุภา หัวหน้าสถานีวิจัยฯ และเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน ให้การต้อนรับเลี้ยงขนม เครื่องดื่มแก่คณะครูและนักเรียน โดยเด็กๆ นักเรียนให้ความสนใจในการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ และสัตว์ทะเลที่จัดแสดง

PaiChildrenPaiChildrenPaiChildren

ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสัมมนาเรื่อง "Food Technology" ระหว่าง TUMSAT และ CU ณ ศูนย์ฝึกอบรมสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ

เมื่อวันที่ ๑๖-๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ รศ.ดร.สายวรุฬ ชัยวานิชศิริ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำอาจารย์และนิสิตมา จำนวน ๓๐ คน มาสัมมนาเรื่อง "Food Technology" ระหว่าง TUMSAT และ CU ณ ศูนย์ฝึกอบรมสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี และเยี่ยมชมสถานีวิจัยฯ เกาะสีชัง พิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน กิจกรรมปลูกปะการัง โดยมีหัวหน้าสถานีวิจัยฯ เกาะสีชัง ดร.สมภพ รุ่งสุภา และดร.พรเทพ พรรณรักษ์ ผู้ช่วยหัวหน้าสถานีวิจัยฯ เกาะสีชัง ให้การต้อนรับ

foodtechnology

การประชุมสัมมนาในโครงการ "โครงการวิจัยเครื่อข่าย ๑ ช่วย ๙ "

เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ศาสตราจารย์นายแพทย์นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล ผู้ช่วยอธิการบดี กำกับดูแลงานสำนักบริหารยุทธศาสตร์และการงบประมาณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาในโครงการ "โครงการวิจัยเครื่อข่าย ๑ ช่วย ๙ " โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ สถานศึกษาเครือข่าย ๑ ช่วย ๙ เข้าร่วมและนำเสนอความคืบหน้าการดำเนินโครงการวิจัยเครือข่ายและแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการครั้งนี้ด้วย พร้อมนี้ยังได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ ดร.มงคล เตชะกำพุ รองอธิการบดีที่กำกับด้านวิจัย บรรยายหัวข้อ "ทำวิจัยง่ายนิดเดียว" ให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา หลังจากนั้นยังได้ร่วมกันทำกิจกรรมปลูกปะการังเพื่อการอนุรักษ์บริเวณพื้นที่ชายหาดในเขตพระจุฑาธุขราชฐาน โดยมี รศ.ดร.วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ กล่าวให้ต้อนรับและพาเยี่ยมชมกิจการของทางสถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรีในครั้งนี้ด้วย

MongkolNarin1Narin2

สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมโครงการเปิดโลกมรดกทะเลไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๕ ที่กองบิน ๗ สุราษฎร์ธานี

เมื่อเวลา ๑๐.๓๐ น. วันที่ ๒ มี.ค. ๕๘ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการ เปิดโลกมรดกทะเลไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้ง ๕ ณ หอประชุมธูปะเตมีย์ กองบิน ๗ อำเภอพุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘ ก.พ. ถึงวันที่ ๘ มี.ค. ๕๘ โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ จากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ประกอบด้วย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนภาคปกติทั่วภูมิภาคของประเทศไทย เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๔๕ โรงเรียน จาก ๓๕ จังหวัด จำนวน ๒๘๕ คน โดยมีปตท.สผ. เป็นผู้ให้ทุนสนับสนุนการจัดงาน 

camp1camp2camp3
 
โครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการ:
การสำรวจสถานการณ์การใช้น้ามันทอดซ้าและแนวทางการจัดการ กรณีพื้นที่เกาะสีชัง

เมื่อวันพุธที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ และสถาบันวิจัยสังคมได้ร่วมจัดการประชุมเพื่อนำเสนอผลการสำรวจสถานการณ์การใช้น้ำมันทอดซ้ำและการรับฟังความคิดเห็นของผู้บริโภคและผู้ประกอบการในพื้นที่เกาะสีชัง ณ ห้องประชุมสีชัง ๑ ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี ในการประชุมฯ มี รศ.ดร.วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ เป็นประธาน โดยได้รับเกียรติจาก ภก.วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ อุดรธานี บรรยายให้ความรู้ถึงอันตรายของการใช้น้ำมันทอดซ้า โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นักวิจัยจากทั้ง ๒ สถาบัน ตัวแทนจากอำเภอ เทศบาล โรงพยาบาล โรงเรียน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขทั้ง ๗ หมู่บ้าน ตลอดถึงผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆ ในเกาะสีชัง รวมทั้งสิ้น ๓๕ คน ในการนี้ ทางโครงการฯ ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี โดยได้รับข้อมูล ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มากมาย นอกจากนี้คณะนักวิจัยยังได้ร่วมทากิจกรรมเพื่อรณรงค์ลดการใช้น้ามันทอดซ้ำและแก้ปัญหาน้ำมันเสื่อมสภาพของผู้ประกอบการและผู้บริโภคในพื้นที่อีกด้วย

oil
oil2
oil3
การประชุมโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ ภาวะมลพิษ กรณีการขนส่งสินค้าบริเวณเกาะสีชัง

เมื่อวันอังคารที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ ได้จัดประชุม "โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและภาวะมลพิษ กรณีการขนส่งสินค้าบริเวณเกาะสีชัง”ในการศึกษาเพื่อประเมินศักยภาพและผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการเป็นเขตขนส่งสินค้าระดับภูมิภาคเพื่อรองรับการขยายตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ณ ห้องประชุมสีชัง ๑ ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา สถานีวิจัยฯ เกาะสีชัง อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี สำหรับการประชุมฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและภาวะมลพิษจากการขนส่งสินค้าทางทะเลบริเวณเกาะสีชัง ทั้งนี้ โดยได้เชิญ นายดำรงค์ เภตรา นายกเทศมนตรีตาบลเกาะสีชัง และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตลอดถึงผู้นำท้องถิ่น ชุมชน และผู้ประกอบการด้านการขนส่งสินค้าทางทะเลในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น ๓๕ คน ผลการประชุมฯ มีความเรียบร้อยดี เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ

กิจกรรมบริการวิชาการ

กิจกรรมฝึกอบรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

  สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล แก่คณะครูและนักเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมปีที่ ๕ จากโรงเรียนมัธยมจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จำนวน ๓๐ คน ในระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลและศูนย์ฝึกนิสิต เกาะสีชัง
ในการฝึกอบรมครั้งนี้ประกอบด้วย ๑. การบรรยายให้ความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเล โดยดร.สมภพ รุ่งสุภา ระบบนิเวศวิทยาทางทะเล โดยดร.พรเทพ พรรณรักษ์ ระบบนิเวศหาดหิน หาดทราย โดยนางสาวณิชยา ประดิษฐ์ทรัพย์ การประมง การเพาะเลี้ยง และสาหร่าย โดยนายเอนก โสภณ ระบบนิเวศแนวปะการัง โดยนายอานุภาพ พานิชผล และ ๒. การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติโดยได้นำคณะครูและนักเรียนสำรวจระบบนิเวศหาดหิน หาดทราย บริเวณหาดถ้ำพัง และดำน้ำสำรวจระบบนิเวศแนวปะการัง ณ เกาะค้างคาว
คณะครูและนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางสถาบันฯ จัดให้ด้วยความสนใจ ซักถามในข้อสงสัยเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ความรู้ที่ได้จากปฏิบัติในสถานที่จริงซึ่งหาไม่ได้จากห้องเรียน และนำความรู้ที่ได้ไปปรับประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียนต่อไป

 
ภาคสนามรายวิชา “เปิดโลกใต้ทะเลไทย” ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ ณ เกาะสีชัง
เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ โดย อ.ดร.นิลนาจ ชัยธนาวิสุทธิ์ อาจารย์ประจาวิชา ได้จัดกิจกรรมการออกปฏิบัติการภาคสนามทางทะเล รายวิชา “เปิดโลกใต้ทะเลไทย (Open Underwater World Thailand” ภาคเรียนที่ ๑ ปีการ ศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการดาน้าศึกษาแนวปะการังในพื้นที่หมู่เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
สาหรับรายวิชาฯ ดังกล่าว มุ่งเน้นให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจถึงความหมายและความสาคัญของปะการัง ระบบนิเวศแนวปะการัง แนวปะการังในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อแนวปะการัง การใช้ประโยชน์จากแนวปะการัง มาตรการอนุรักษ์แนวปะการัง ตลอดถึงแนวทางการฟื้นฟูแนวปะการังในประเทศไทย โดยมีนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมฯ จานวน ๓๐ คน และนักศึกษาพี่เลี้ยง ๖ คน
underwater1
underwater3
อ.ดร.นิลนาจ ชัยธนาวิสุทธิ์ อาจารย์ประจำวิชา
วางแผนการออกทำกิจกรรมในทะเล

กิจกรรมดำน้ำ สำรวจปะการัง

งานวิจัยและบริการวิชาการ

  • รายงานคุณภาพน้ำ สถานีวิจัยฯ เกาะสีชัง จ.ชลบุรี รายละเอียด
  • ประกาศผลการ ประกวด "บทความ" ในหัวข้อ "ความประทับใจ ณ เกาะสีชัง" และการประกวดภาพถ่าย ในรายวิชาสีชังศึกษา รายละเอียด
  • ดาวน์โหลด ประมวลผลงานวิจัย การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล รายละเอียด
  • สรุปผลการประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์ทางทะเล 2555: รายละเอียด
เอกสารเผยแพร่

รายงานประจำปี

จดหมายข่าว

 
 
 

ติดตามข่าวย้อนหลัง

 
หน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะและการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อไทย

 

ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา เกาะสีชัง

 

ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ บริการ และอำนวยความสะดวกแก่คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา รวมทั้งหน่วยงาน และบุคคลทั่วไปที่มาทำการวิจัย การเรียนการสอน การฝึกงาน การจัดประชุมวิชาการ ตลอดจนการอบรมและสัมมนาต่าง ๆ นอกจากนี้ยัง มีห้องประชุมจำนวน ๓ ห้องที่มีขนาดต่างกันสำหรับจัดประชุม อบรม สัมมนา ต่างๆ พร้อมเครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย (LCD Projector, Visualizer, Overhead Projector, Slide)

และยังมีห้องพักระดับมาตรฐาน ทั้งห้องปรับอากาศคู่จำนวน  ๑๐ ห้อง  ห้องปรับอากาศ ๖ คน จำนวน ๑๐  ห้อง

 

ภาพด้านหน้าอาคารศูนย์ฝึกฯ

ภาพระเบียบด้านหน้า ห้องพักบนศูนย์ฝึกฯ

ทางเดินภายในอาคาร

ห้องประชุมใหญ่ มุมมองจากด้านบน

ระเบียงด้านข้างห้องประชุมใหญ่ (จุดชมวิว)

ลานกิจกรรมเอนกประสงค์

 
ภาพห้องพัก
บริเวณด้านหน้าห้องพัก

ห้องพักขนาด ๖ คน

ห้องพักขนาด ๒ คน

ภาพห้องประชุม
รองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ 80-100 คน
รองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ 50 คน
รองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ 15 คน
ห้องประชุมขนาดใหญ (สีชัง ๑)
ห้องประชุมขนาดกลาง (สีชัง ๒)
ห้องประชุมขนาดเล็ก (สีชัง๓)
บริการ : อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และอินเตอร์เน็ตไร้สาย

 

วิธีการเดินทางวิธีการเดินทาง

  • สามารถโดยสารทางเรือจากฝั่งศรีราชาข้ามไปเกาะสีชังได้ทุกวันโดยขึ้นที่ท่าเรือเกาะลอย อำเภอศรีราชา

  • ค่าโดยสารประมาณ 50 บาท / คน ยกเว้นเที่ยว 20.00 น. เก็บคนละ 60 บาท/เที่ยว

  • เริ่มบริการจากศรีราชา ตั้งแต่เวลา 07.00 – 20.00 น . และจากเกาะสีชัง ตั้งแต่เวลา 06.00 – 19.00 น .โดยเรือออกทุกๆ ชั่วโมง

  • ค่าเรือเหมาลำ (ไป-กลับ) ไม่เกิน 60 คน ราคา 5,500 บาท

  • ค่าเรือเหมาลำ (ไป-กลับ) ตั้งแต่ 60 ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 100 คน ราคา 8,000 บาท

ติดต่อและสำรองห้องพักได้ที่ : คุณบุญชนะ ชมถนอม

โทรศัพท์ 08-5087-0378 หรือ 0-3821-6447 โทรสาร 0-3821-6350

e-mail: Boonchana.c@chula.ac.th, Boonchanac@hotmail.com

 
 
 
 
 
 
 
 
All Rights Reserved, Copyright© 2008 Aquatic Resources Research Institute, Chulalongkorn University