|| All ARRI Sites ||
 
 
 
 

:ข่าวกิจกรรม > งานวิจัยและบริการวิชาการ |การเรียนการสอน |ประกันคุณภาพการศึกษา |ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ประกาศสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย AR-5 ApplyJob

 
ข่าวเด่นประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗
การประชุมกรรมการบริหารสถาบันฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
เมื่อวันพุธที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้้า ได้จัดให้มี “การประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘” ณ ห้องประชุม ๙๐๔ ชั้น ๙ อาคารสถาบัน ๓ โดยมี ที่ปรึกษาและกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากคณะและสถาบันวิจัยต่างๆ ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
ผลการประชุมฯ คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ได้แสดงความชื่นชมการดาเนินงานของสถาบันฯ ที่สามารถดึงหน่วยงานต่างๆ ในจุฬาฯ มาร่วมงาน อาทิ สถาบันวิจัยสังคม ซึ่งร่วมในโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน ในโครงการวิจัยน้ามันทอดซ้าฯ อย่างไรก็ตาม ยังเป็นห่วงในเรื่องทุนวิจัยและผลผลิตของสถาบันฯ โดยเฉพาะการตีพิมพ์ผลงานในฐานข้อมูลนานาชาติ เช่น SCOPUS เป็นต้น
BoardMeeting2014
โครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการ:
การสำรวจสถานการณ์การใช้น้ามันทอดซ้าและแนวทางการจัดการ กรณีพื้นที่เกาะสีชัง

เมื่อวันพุธที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ และสถาบันวิจัยสังคมได้ร่วมจัดการประชุมเพื่อนำเสนอผลการสำรวจสถานการณ์การใช้น้ำมันทอดซ้ำ
และการรับฟังความคิดเห็นของผู้บริโภคและผู้ประกอบการในพื้นที่เกาะสีชัง ณ ห้องประชุมสีชัง ๑ ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี ในการประชุมฯ มี
รศ.ดร.วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ เป็นประธาน โดยได้รับเกียรติจาก ภก.วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ อุดรธานี บรรยายให้ความรู้ถึงอันตรายของการใช้น้ำมันทอดซ้า โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นักวิจัยจากทั้ง ๒ สถาบัน ตัวแทนจากอำเภอ เทศบาล โรงพยาบาล โรงเรียน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขทั้ง ๗ หมู่บ้าน ตลอดถึงผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆ ในเกาะสีชัง รวมทั้งสิ้น ๓๕ คน ในการนี้ ทางโครงการฯ ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี โดยได้รับข้อมูล ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มากมาย นอกจากนี้คณะนักวิจัยยังได้ร่วมทากิจกรรมเพื่อรณรงค์ลดการใช้น้ามันทอดซ้ำและแก้ปัญหาน้ำมันเสื่อมสภาพของผู้ประกอบการและผู้บริโภคในพื้นที่อีกด้วย

oil
oil2 oil3
การประชุมโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ ภาวะมลพิษ กรณีการขนส่งสินค้าบริเวณเกาะสีชัง

วันอังคารที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ ได้จัดประชุม "โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและภาวะมลพิษ กรณีการขนส่งสินค้าบริเวณเกาะสีชัง”ในการศึกษาเพื่อประเมินศักยภาพและผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการเป็นเขตขนส่งสินค้าระดับภูมิภาคเพื่อรองรับการขยายตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ณ ห้องประชุมสีชัง ๑ ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา สถานีวิจัยฯ เกาะสีชัง อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี สำหรับการประชุมฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและภาวะมลพิษจากการขนส่งสินค้าทางทะเลบริเวณเกาะสีชัง ทั้งนี้ โดยได้เชิญ นายดำรงค์ เภตรา นายกเทศมนตรีตาบลเกาะสีชัง และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตลอดถึงผู้นำท้องถิ่น ชุมชน และผู้ประกอบการด้านการขนส่งสินค้าทางทะเลในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น ๓๕ คน ผลการประชุมฯ มีความเรียบร้อยดี เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ

กิจกรรมบริการวิชาการ

กิจกรรมการฝึกอบรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล โรงเรียนมัธยมชุมแพศึกษา จังหวัดขอนแก่น

          คณะครูและนักเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมปีที่ ๔ และมัธยมปีที่ ๕ จากโรงเรียนมัธยมชุมแพศึกษา จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๖๓ คนเป็นนักเรียนจำนวน ๕๗ คน และครูผู้ควบคุม ๖ คน เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล ในระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลและศูนย์ฝึกนิสิต เกาะสีชัง
ในการฝึกอบรมครั้งนี้ประกอบด้วย ๑. การบรรยายให้ความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเล โดยดร.สมภพ รุ่งสุภา ระบบนิเวศวิทยาทางทะเล โดยดร.พรเทพ พรรณรักษ์ ระบบนิเวศแนวปะการัง โดยนายอานุภาพ พานิชผล และ ๒. การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติโดยได้นำคณะครูและนักเรียนสำรวจระบบนิเวศหาดหินด้านหน้าสถานีวิจัยฯ ในช่วงเวลากลางคืนเพื่อสังเกตพฤติกรรมของสัตว์ทะเลในเวลากลางคืน สาธิตการเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ บริเวณสะพานอัษฎางค์ ท่าวัง และนำไปศึกษาแยกชนิดของแพลงก์ตอนที่พบกล้องภายใต้กล้องจุลทรรศน์
คณะครูและนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมฟื้นฟูปะการังของสถาบันฯ โดยได้ร่วมปลูกกิ่งปะการังเขากวางจำนวน ๖ แปลง ๆ ละ ๒๑ กิ่ง รวมเป็นกิ่งปะการังที่ร่วมปลูกจำนวน ๑๒๖ กิ่ง โดยทีมงานปะการังจะนำลงไปอนุบาลในทะเลบริเวณ หน้าเรือนไม้พักผ่อนริมทะเล ซึ่งเป็นบริเวณที่สถาบันฯ ใช้เป็นที่อนุบาลปะการังต่อไป
คณะครูและนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางสถาบันฯ จัดให้ด้วยความสนใจ ซักถามในข้อสงสัยเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ความรู้ที่ได้จากปฏิบัติในสถานที่จริงซึ่งหาไม่ได้จากห้องเรียน และนำความรู้ที่ได้ไปปรับประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียนต่อไป

chumpae1Chumpae3

Chumpae2Plankton

Night1Night3

CoraltransplantCoraltrasplant2

Coraltransplant3Chollatassathan1

Chollatassathan2Chollatassathan3

Certificateclosing

souvenir

ภาคสนามรายวิชา “เปิดโลกใต้ทะเลไทย” ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ ณ เกาะสีชัง

ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้้า โดย อ.ดร.นิลนาจ ชัยธนาวิสุทธิ์ อาจารย์ประจาวิชา ได้จัดกิจกรรมการออกปฏิบัติการภาคสนามทางทะเล รายวิชา “เปิดโลกใต้ทะเลไทย (Open Underwater World Thailand” ภาคเรียนที่ ๑ ปีการ ศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการดาน้าศึกษาแนวปะการังในพื้นที่หมู่เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
สาหรับรายวิชาฯ ดังกล่าว มุ่งเน้นให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจถึงความหมายและความสาคัญของปะการัง ระบบนิเวศแนวปะการัง แนวปะการังในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อแนวปะการัง การใช้ประโยชน์จากแนวปะการัง มาตรการอนุรักษ์แนวปะการัง ตลอดถึงแนวทางการฟื้นฟูแนวปะการังในประเทศไทย โดยมีนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมฯ จานวน ๓๐ คน และนักศึกษาพี่เลี้ยง ๖ คน
underwater1underwater3

 

ติดตามข่าวที่น่าสนใจอื่นๆ ที่นี่ ติดตามข่าวอื่น ๆ

บริษัท เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ ศึกษา ดูงานวิจัยปะการัง ณ สถานีวิจัยฯ เกาะสีชัง

 

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ บริษัท เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ จำกัด ได้ดำเนินการโครงการ “TIC ร่วมใจรักทะเล” ตามนโยบายส่งเสริมให้พนักงานได้ทำกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม ในการอนุรักษ์ปะการังเพื่อการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยได้เข้าศึกษาดูงานการวิจัยปะการังและร่วมทำกิจกรรม การปลูกปะการัง ณ สถานีวิจัยฯ เกาะสีชัง โดยมี ดร.สมภพ รุ่งสุภา หัวหน้าสถานีฯ ให้การต้อนรับ บรรยายให้ความรู้ นำเยี่ยมชม และร่วมทำกิจกรรมต่างๆ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น ๑๘๕ คน
 
งานวิจัยและบริการวิชาการ

 

  • รายงานคุณภาพน้ำ สถานีวิจัยฯ เกาะสีชัง จ.ชลบุรี รายละเอียด
  • ประกาศผลการ ประกวด "บทความ" ในหัวข้อ "ความประทับใจ ณ เกาะสีชัง" และการประกวดภาพถ่าย ในรายวิชาสีชังศึกษา รายละเอียด
  • ดาวน์โหลด ประมวลผลงานวิจัย การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล รายละเอียด
 

รายงานประจำปี

จดหมายข่าว

 

ติดตามข่าวย้อนหลัง

 
หน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะและการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อไทย

 

ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา เกาะสีชัง

 

ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ บริการ และอำนวยความสะดวกแก่คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา รวมทั้งหน่วยงาน และบุคคลทั่วไปที่มาทำการวิจัย การเรียนการสอน การฝึกงาน การจัดประชุมวิชาการ ตลอดจนการอบรมและสัมมนาต่าง ๆ นอกจากนี้ยัง มีห้องประชุมจำนวน 3 ห้องที่มีขนาดต่างกันสำหรับจัดประชุม อบรม สัมมนา ต่างๆ พร้อมเครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย (LCD Projector, Visualizer, Overhead Projector, Slide)

และยังมีห้องพักระดับมาตรฐาน ทั้งห้องปรับอากาศคู่จำนวน  10 ห้อง  ห้องปรับอากาศ 6 คน จำนวน 10  ห้อง

 

ภาพด้านหน้าอาคารศูนย์ฝึกฯ

ภาพระเบียบด้านหน้า ห้องพักบนศูนย์ฝึกฯ

ทางเดินภายในอาคาร

ห้องประชุมใหญ่ มุมมองจากด้านบน

ระเบียงด้านข้างห้องประชุมใหญ่ (จุดชมวิว)

ลานกิจกรรมเอนกประสงค์

 
ภาพห้องพัก
บริเวณด้านหน้าห้องพัก

ห้องพักขนาด 6 คน

ห้องพักขนาด 2 คน

ภาพห้องประชุม
รองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ 80-100 คน
รองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ 50 คน
รองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ 15 คน
ห้องประชุมขนาดใหญ (สีชัง 1)
ห้องประชุมขนาดกลาง (สีชัง 2)
ห้องประชุมขนาดเล็ก (สีชัง3)
บริการ : อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และอินเตอร์เน็ตไร้สาย

 

รายละเอียดสำหรับผู้สนใจติดต่อขอใช้บริการศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา
 
ติดต่อและสำรองห้องพัก   อัตราค่าห้อง
แบบฟอร์มขอใช้ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา  

รายการอาหาร,

เมนูเด็ด: หอยเป๋าฮื้อ

แผนที่ไปท่าเรือเกาะลอย อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี   ภาพภายในอาคาร

facebook

ติดตามทางเฟจบุ๊ค

 

 

 

 

วิธีการเดินทางวิธีการเดินทาง

  • สามารถโดยสารทางเรือจากฝั่งศรีราชาข้ามไปเกาะสีชังได้ทุกวันโดยขึ้นที่ท่าเรือเกาะลอย อำเภอศรีราชา
  • ค่าโดยสารประมาณ 50 บาท / คน ยกเว้นเที่ยว 20.00 น. เก็บคนละ 60 บาท/เที่ยว
  • เริ่มบริการจากศรีราชา ตั้งแต่เวลา 07.00 – 20.00 น . และจากเกาะสีชัง ตั้งแต่เวลา 06.00 – 19.00 น .โดยเรือออกทุกๆ ชั่วโมง
  • ค่าเรือเหมาลำ (ไป-กลับ) ไม่เกิน 60คน ราคา 5,500 บาท
  • ค่าเรือเหมาลำ (ไป-กลับ) ตั้งแต่ 60 ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 100 คน ราคา 8,000 บาท
ติดต่อและสำรองห้องพักได้ที่ : คุณบุญชนะ ชมถนอม

โทรศัพท์ 08-5087-0378 หรือ 08-9693-6905 หรือ 0-3821-6198 โทรสาร 0-3821-6350

e-mail: Boonchana.c@chula.ac.th, Boonchanac@hotmail.com

 
 
 
 
 
 
 
 
All Rights Reserved, Copyright© 2008 Aquatic Resources Research Institute, Chulalongkorn University