|| All ARRI Sites ||
 
 
 
 

:ข่าวกิจกรรม > งานวิจัยและบริการวิชาการ |การเรียนการสอน |ประกันคุณภาพการศึกษา |ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ประกาศสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย AR-5 ApplyJob

 
ข่าวเด่นประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๗
สถาบันฯ ร่วมร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รศ.ดร.วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนบนเกาะสีชัง ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ พระจุฑาธุชราชฐาน อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี และร่วมปล่อยลูกพันธุ์ปลากระพงขาวที่ทางสถาบันฯ ได้จัดเตรียมไว้เพื่อเป็นการคืนความอุดมสมบูรณ์สู่ท้องทะเลบริเวณเกาะสีชัง
fish
โครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการ:
การสำรวจสถานการณ์การใช้น้ามันทอดซ้าและแนวทางการจัดการ กรณีพื้นที่เกาะสีชัง

เมื่อวันพุธที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ และสถาบันวิจัยสังคมได้ร่วมจัดการประชุมเพื่อนำเสนอผลการสำรวจสถานการณ์การใช้น้ำมันทอดซ้ำ
และการรับฟังความคิดเห็นของผู้บริโภคและผู้ประกอบการในพื้นที่เกาะสีชัง ณ ห้องประชุมสีชัง ๑ ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี ในการประชุมฯ มี
รศ.ดร.วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ เป็นประธาน โดยได้รับเกียรติจาก ภก.วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ อุดรธานี บรรยายให้ความรู้ถึงอันตรายของการใช้น้ำมันทอดซ้า โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นักวิจัยจากทั้ง ๒ สถาบัน ตัวแทนจากอำเภอ เทศบาล โรงพยาบาล โรงเรียน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขทั้ง ๗ หมู่บ้าน ตลอดถึงผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆ ในเกาะสีชัง รวมทั้งสิ้น ๓๕ คน ในการนี้ ทางโครงการฯ ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี โดยได้รับข้อมูล ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มากมาย นอกจากนี้คณะนักวิจัยยังได้ร่วมทากิจกรรมเพื่อรณรงค์ลดการใช้น้ามันทอดซ้ำและแก้ปัญหาน้ำมันเสื่อมสภาพของผู้ประกอบการและผู้บริโภคในพื้นที่อีกด้วย

oil
oil2 oil3
การประชุมโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ ภาวะมลพิษ กรณีการขนส่งสินค้าบริเวณเกาะสีชัง

วันอังคารที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ ได้จัดประชุม "โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและภาวะมลพิษ กรณีการขนส่งสินค้าบริเวณเกาะสีชัง”ในการศึกษาเพื่อประเมินศักยภาพและผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการเป็นเขตขนส่งสินค้าระดับภูมิภาคเพื่อรองรับการขยายตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ณ ห้องประชุมสีชัง ๑ ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา สถานีวิจัยฯ เกาะสีชัง อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี สำหรับการประชุมฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและภาวะมลพิษจากการขนส่งสินค้าทางทะเลบริเวณเกาะสีชัง ทั้งนี้ โดยได้เชิญ นายดำรงค์ เภตรา นายกเทศมนตรีตาบลเกาะสีชัง และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตลอดถึงผู้นำท้องถิ่น ชุมชน และผู้ประกอบการด้านการขนส่งสินค้าทางทะเลในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น ๓๕ คน ผลการประชุมฯ มีความเรียบร้อยดี เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ

กิจกรรมบริการวิชาการ
ภาคสนามรายวิชาสีชังศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ เกาะสีชัง ระหว่างวันที่ ๓๑ ตุลาคม - ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำโดย รศ.ดร.กัลยา วัฒยากร และคณาจารย์ประจาวิชา ได้จัดกิจกรรมภาคสนามรายวิชาสีชังศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อ ให้นิสิตได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่างๆ ที่ได้ศึกษาในเนื้อหาของรายวิชา ณ สถานที่จริง อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี โดยนิสิตได้ทัศนศึกษาในสถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ รอบเกาะสีชัง อาทิ พระจุฑาธุชราชฐาน ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ ช่องเขาขาด วัดถ้ำยายปริก และหาดถ้ำพัง เป็นต้น
สำหรับการฝึกปฏิบัติการภาคสนามในครั้งนี้ ดำเนินการภายใต้หัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกกับเกาะสีชังในมิติต่างๆ” โดยคณาจารย์ได้แบ่งนิสิตเป็น ๖ กลุ่ม เพื่อทำการศึกษาและเก็บข้อมูลในพื้นที่ อันได้แก่ กลุ่มนิเวศบก นิเวศชายฝั่งทะเล การประมงชายฝั่ง การจัดการทรัพยากร (น้ำ และ/หรือ ชายฝั่ง) การท่อง เที่ยว และวิถีชีวิตชาวเกาะสีชัง พร้อมการจัดทำรายงาน และนำเสนอผลงานในห้องประชุม นอกจากนี้ นิสิตยังได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์โดยการเก็บขยะบริเวณชายหาดหน้าสถานีวิจัยฯ เกาะสีชัง และภายในพระจุฑาธุชราชฐาน อีกด้วย

 

สถานพินิจฯ ปทุมธานี เยี่ยมชมสถานีวิจัยฯ เกาะสีชัง เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วยเยาวชนและอาจารย์ จำนวน ๒๐ คน ได้เดินทางมาทัศนศึกษา โดยเข้าพักที่ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา และได้เข้าเยี่ยมชมการเพาะเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อและพิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน สถานีวิจัยฯ เกาะสีชัง จ.ชลบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ บรรยายให้ความรู้ และนำเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ เป็นที่ประทับใจโดยทั่วกัน

ติดตามข่าวที่น่าสนใจอื่นๆ ที่นี่ ติดตามข่าวอื่น ๆ

 

 
งานวิจัยและบริการวิชาการ

 

  • รายงานคุณภาพน้ำ สถานีวิจัยฯ เกาะสีชัง จ.ชลบุรี รายละเอียด
  • ประกาศผลการ ประกวด "บทความ" ในหัวข้อ "ความประทับใจ ณ เกาะสีชัง" และการประกวดภาพถ่าย ในรายวิชาสีชังศึกษา รายละเอียด
  • ดาวน์โหลด ประมวลผลงานวิจัย การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล รายละเอียด
 

รายงานประจำปี

จดหมายข่าว

 

ติดตามข่าวย้อนหลัง

 
หน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะและการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อไทย

 

ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา เกาะสีชัง

 

ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ บริการ และอำนวยความสะดวกแก่คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา รวมทั้งหน่วยงาน และบุคคลทั่วไปที่มาทำการวิจัย การเรียนการสอน การฝึกงาน การจัดประชุมวิชาการ ตลอดจนการอบรมและสัมมนาต่าง ๆ นอกจากนี้ยัง มีห้องประชุมจำนวน 3 ห้องที่มีขนาดต่างกันสำหรับจัดประชุม อบรม สัมมนา ต่างๆ พร้อมเครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย (LCD Projector, Visualizer, Overhead Projector, Slide)

และยังมีห้องพักระดับมาตรฐาน ทั้งห้องปรับอากาศคู่จำนวน  10 ห้อง  ห้องปรับอากาศ 6 คน จำนวน 10  ห้อง

 

ภาพด้านหน้าอาคารศูนย์ฝึกฯ

ภาพระเบียบด้านหน้า ห้องพักบนศูนย์ฝึกฯ

ทางเดินภายในอาคาร

ห้องประชุมใหญ่ มุมมองจากด้านบน

ระเบียงด้านข้างห้องประชุมใหญ่ (จุดชมวิว)

ลานกิจกรรมเอนกประสงค์

 
ภาพห้องพัก
บริเวณด้านหน้าห้องพัก

ห้องพักขนาด 6 คน

ห้องพักขนาด 2 คน

ภาพห้องประชุม
รองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ 80-100 คน
รองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ 50 คน
รองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ 15 คน
ห้องประชุมขนาดใหญ (สีชัง 1)
ห้องประชุมขนาดกลาง (สีชัง 2)
ห้องประชุมขนาดเล็ก (สีชัง3)
บริการ : อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และอินเตอร์เน็ตไร้สาย

 

รายละเอียดสำหรับผู้สนใจติดต่อขอใช้บริการศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา
 
ติดต่อและสำรองห้องพัก   อัตราค่าห้อง
แบบฟอร์มขอใช้ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา  

รายการอาหาร,

เมนูเด็ด: หอยเป๋าฮื้อ

แผนที่ไปท่าเรือเกาะลอย อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี   ภาพภายในอาคาร

facebook

ติดตามทางเฟจบุ๊ค

 

 

 

 

วิธีการเดินทางวิธีการเดินทาง

  • สามารถโดยสารทางเรือจากฝั่งศรีราชาข้ามไปเกาะสีชังได้ทุกวันโดยขึ้นที่ท่าเรือเกาะลอย อำเภอศรีราชา
  • ค่าโดยสารประมาณ 50 บาท / คน ยกเว้นเที่ยว 20.00 น. เก็บคนละ 60 บาท/เที่ยว
  • เริ่มบริการจากศรีราชา ตั้งแต่เวลา 07.00 – 20.00 น . และจากเกาะสีชัง ตั้งแต่เวลา 06.00 – 19.00 น .โดยเรือออกทุกๆ ชั่วโมง
  • ค่าเรือเหมาลำ (ไป-กลับ) ไม่เกิน 60คน ราคา 5,500 บาท
  • ค่าเรือเหมาลำ (ไป-กลับ) ตั้งแต่ 60 ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 100 คน ราคา 8,000 บาท
ติดต่อและสำรองห้องพักได้ที่ : คุณบุญชนะ ชมถนอม

โทรศัพท์ 08-5087-0378 หรือ 08-9693-6905 หรือ 0-3821-6198 โทรสาร 0-3821-6350

e-mail: Boonchana.c@chula.ac.th, Boonchanac@hotmail.com

 
 
 
 
 
 
 
 
All Rights Reserved, Copyright© 2008 Aquatic Resources Research Institute, Chulalongkorn University