|| All ARRI Sites ||
 
 
 
 

 

:ข่าวกิจกรรม > งานวิจัยและบริการวิชาการ |การเรียนการสอน |ประกันคุณภาพการศึกษา |ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ข่าวเด่นประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ดูงานการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล จากน้ำมันพืชที่ผ่านการทอดอาหารทะเล บริษัท ศิริคุณ ซีฟูด จำกัด จ.สมุทรสาคร

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ และ รองนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลเกาะสีชัง  และนักวิจัยในโครงการผลิตไบโอดีเซลชุมชนเกาะสีชังจากน้ำมันใช้แล้ว ซึ่งได้รับการสนับสนุนในชุดโครงการ One Functional-unit One Community ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงพื้นที่ศึกษาดูงานและติดต่ออุปกรณ์และการฝึกอบรมเพื่อผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชที่ผ่านการใช้แล้ว ณ บริษัท ศิริคุณ ซีฟูดจำกัด จังหวัดสมุทรสาคร ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558

สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จัดฝึกอบรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา

  สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล แก่คณะครูและนักเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมปีที่ ๕ จากโรงเรียนมัธยมจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จำนวน ๓๐ คน ในระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลและศูนย์ฝึกนิสิต เกาะสีชัง
ในการฝึกอบรมครั้งนี้ประกอบด้วย ๑. การบรรยายให้ความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเล โดยดร.สมภพ รุ่งสุภา ระบบนิเวศวิทยาทางทะเล โดยดร.พรเทพ พรรณรักษ์ ระบบนิเวศหาดหิน หาดทราย โดยนางสาวณิชยา ประดิษฐ์ทรัพย์ การประมง การเพาะเลี้ยง และสาหร่าย โดยนายเอนก โสภณ ระบบนิเวศแนวปะการัง โดยนายอานุภาพ พานิชผล และ ๒. การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติโดยได้นำคณะครูและนักเรียนสำรวจระบบนิเวศหาดหิน หาดทราย บริเวณหาดถ้ำพัง และดำน้ำสำรวจระบบนิเวศแนวปะการัง ณ เกาะค้างคาว
คณะครูและนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางสถาบันฯ จัดให้ด้วยความสนใจ ซักถามในข้อสงสัยเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ความรู้ที่ได้จากปฏิบัติในสถานที่จริงซึ่งหาไม่ได้จากห้องเรียน และนำความรู้ที่ได้ไปปรับประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียนต่อไป

สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสขึ้นพุทธศักราชใหม่ ๒๕๕๘

รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ และบุคลากรสถาบัน ได้ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสขึ้นพุทธศักราชใหม่ ร่วมกับกับหน่วยงานภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณลานพระศรีมหาโพธิ์ หน้าอาคารจามจุรี ๔ พร้อมทั้งรับพรจากศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายหลังเสร็จพิธีสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำได้จัดบูธโจ๊กฮ่องกงหอยเป๋าฮื้อเลี้ยงรับรองผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริเวณชั้น ๒ อาคารจามจุรี ๔ ซึ่งได้รับความสนใจและชื่นชมจากผู้บริหารที่ได้แวะเวียนมาชิมเป็นอย่างยิ่ง
Abalone_supAbalone_ sup
พิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน จัดงานวันเด็ก

เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘ ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ ๒ ของเดือนมกราคม เป็นวันสำคัญของประเทศไทย คือ " วันเด็กแห่งชาติ" ทางพิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถานได้จัดงานวันเด็กขึ้น โดยมีเกมส์แรลรี่ตามหาคำตอบภายในพิพิธภัณฑ์ เพื่อเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็ก ๆ ที่มาร่วมงาน ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้จัดอาหารและของแจกแก่เด็ก ๆ ที่มาร่วมงานอย่างทั่วถึง

 

โครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการ:
การสำรวจสถานการณ์การใช้น้ามันทอดซ้าและแนวทางการจัดการ กรณีพื้นที่เกาะสีชัง

เมื่อวันพุธที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ และสถาบันวิจัยสังคมได้ร่วมจัดการประชุมเพื่อนำเสนอผลการสำรวจสถานการณ์การใช้น้ำมันทอดซ้ำและการรับฟังความคิดเห็นของผู้บริโภคและผู้ประกอบการในพื้นที่เกาะสีชัง ณ ห้องประชุมสีชัง ๑ ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี ในการประชุมฯ มี รศ.ดร.วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ เป็นประธาน โดยได้รับเกียรติจาก ภก.วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ อุดรธานี บรรยายให้ความรู้ถึงอันตรายของการใช้น้ำมันทอดซ้า โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นักวิจัยจากทั้ง ๒ สถาบัน ตัวแทนจากอำเภอ เทศบาล โรงพยาบาล โรงเรียน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขทั้ง ๗ หมู่บ้าน ตลอดถึงผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆ ในเกาะสีชัง รวมทั้งสิ้น ๓๕ คน ในการนี้ ทางโครงการฯ ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี โดยได้รับข้อมูล ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มากมาย นอกจากนี้คณะนักวิจัยยังได้ร่วมทากิจกรรมเพื่อรณรงค์ลดการใช้น้ามันทอดซ้ำและแก้ปัญหาน้ำมันเสื่อมสภาพของผู้ประกอบการและผู้บริโภคในพื้นที่อีกด้วย

oil
oil2
oil3
การประชุมโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ ภาวะมลพิษ กรณีการขนส่งสินค้าบริเวณเกาะสีชัง

เมื่อวันอังคารที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ ได้จัดประชุม "โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและภาวะมลพิษ กรณีการขนส่งสินค้าบริเวณเกาะสีชัง”ในการศึกษาเพื่อประเมินศักยภาพและผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการเป็นเขตขนส่งสินค้าระดับภูมิภาคเพื่อรองรับการขยายตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ณ ห้องประชุมสีชัง ๑ ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา สถานีวิจัยฯ เกาะสีชัง อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี สำหรับการประชุมฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและภาวะมลพิษจากการขนส่งสินค้าทางทะเลบริเวณเกาะสีชัง ทั้งนี้ โดยได้เชิญ นายดำรงค์ เภตรา นายกเทศมนตรีตาบลเกาะสีชัง และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตลอดถึงผู้นำท้องถิ่น ชุมชน และผู้ประกอบการด้านการขนส่งสินค้าทางทะเลในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น ๓๕ คน ผลการประชุมฯ มีความเรียบร้อยดี เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ

กิจกรรมบริการวิชาการ

กิจกรรมการฝึกอบรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล โรงเรียนมัธยมชุมแพศึกษา จังหวัดขอนแก่น

          สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล แก่คณะครูและนักเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมปีที่ ๔ และมัธยมปีที่ ๕ จากโรงเรียนมัธยมชุมแพศึกษา จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๖๓ คน ในระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลและศูนย์ฝึกนิสิต เกาะสีชัง
ในการฝึกอบรมครั้งนี้ประกอบด้วย ๑. การบรรยายให้ความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเล โดยดร.สมภพ รุ่งสุภา ระบบนิเวศวิทยาทางทะเล โดยดร.พรเทพ พรรณรักษ์ ระบบนิเวศแนวปะการัง โดยนายอานุภาพ พานิชผล และ ๒. การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติโดยได้นำคณะครูและนักเรียนสำรวจระบบนิเวศหาดหินด้านหน้าสถานีวิจัยฯ
คณะครูและนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางสถาบันฯ จัดให้ด้วยความสนใจ ซักถามในข้อสงสัยเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ความรู้ที่ได้จากปฏิบัติในสถานที่จริงซึ่งหาไม่ได้จากห้องเรียน และนำความรู้ที่ได้ไปปรับประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียนต่อไป

chumpae1
Chumpae3
Chumpae2
เยี่ยมชมพระจุฑาธุชราชฐาน พระราชวังฤดูร้อน ณ เกาะสีชัง พิธีเปิดโดย ดร.สมภพ รุ่งสุภา หัวหน้าสถานีวิจัยฯ กิจกรรมสำรวจ เก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์
Plankton
Night1
Night3
ศึกษาตัวอย่างแพลงก์ตอนภายใต้กล้องจุลทรรศน์
กิจกรรมสำรวจสัตว์ทะเลตอนกลางคืน ดูหอยเป๋าฮื้อออกหากิน (ไนท์ซาฟารี)
กิจกรรมสำรวจสัตว์ทะเลตอนกลางคืน สำรวจหาดหิน (ไนท์ซาฟารี)
Coraltransplant
Coraltransplant3
Coraltrasplant2
กิจกรรมปลูกปะการัง
ลงมือทำด้วยตัวเอง
ผลงาน
Chollatassathan1
Chollatassathan2
Chollatassathan3
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ เกาะสีชัง
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน บ่อสัมผัสสัตว์ทะเล
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน บ่อจัดแสดงสัตว์น้ำภายนอก
Certificate
souvenir
closing
มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าอบรม
รับมอบของที่ระลึกจากโรงเรียน
พิธีปิด โดยดร.สมภพ รุ่งสุภาพ
ภาคสนามรายวิชา “เปิดโลกใต้ทะเลไทย” ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ ณ เกาะสีชัง
เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ โดย อ.ดร.นิลนาจ ชัยธนาวิสุทธิ์ อาจารย์ประจาวิชา ได้จัดกิจกรรมการออกปฏิบัติการภาคสนามทางทะเล รายวิชา “เปิดโลกใต้ทะเลไทย (Open Underwater World Thailand” ภาคเรียนที่ ๑ ปีการ ศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการดาน้าศึกษาแนวปะการังในพื้นที่หมู่เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
สาหรับรายวิชาฯ ดังกล่าว มุ่งเน้นให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจถึงความหมายและความสาคัญของปะการัง ระบบนิเวศแนวปะการัง แนวปะการังในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อแนวปะการัง การใช้ประโยชน์จากแนวปะการัง มาตรการอนุรักษ์แนวปะการัง ตลอดถึงแนวทางการฟื้นฟูแนวปะการังในประเทศไทย โดยมีนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมฯ จานวน ๓๐ คน และนักศึกษาพี่เลี้ยง ๖ คน
underwater1
underwater3
อ.ดร.นิลนาจ ชัยธนาวิสุทธิ์ อาจารย์ประจำวิชา
วางแผนการออกทำกิจกรรมในทะเล

กิจกรรมดำน้ำ สำรวจปะการัง

งานวิจัยและบริการวิชาการ
  • รายงานคุณภาพน้ำ สถานีวิจัยฯ เกาะสีชัง จ.ชลบุรี รายละเอียด
  • ประกาศผลการ ประกวด "บทความ" ในหัวข้อ "ความประทับใจ ณ เกาะสีชัง" และการประกวดภาพถ่าย ในรายวิชาสีชังศึกษา รายละเอียด
  • ดาวน์โหลด ประมวลผลงานวิจัย การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล รายละเอียด
  • สรุปผลการประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์ทางทะเล 2555: รายละเอียด
 
เอกสารเผยแพร่

รายงานประจำปี

จดหมายข่าว

 
 
 

ติดตามข่าวย้อนหลัง

 
หน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะและการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อไทย

 

ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา เกาะสีชัง

 

ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ บริการ และอำนวยความสะดวกแก่คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา รวมทั้งหน่วยงาน และบุคคลทั่วไปที่มาทำการวิจัย การเรียนการสอน การฝึกงาน การจัดประชุมวิชาการ ตลอดจนการอบรมและสัมมนาต่าง ๆ นอกจากนี้ยัง มีห้องประชุมจำนวน 3 ห้องที่มีขนาดต่างกันสำหรับจัดประชุม อบรม สัมมนา ต่างๆ พร้อมเครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย (LCD Projector, Visualizer, Overhead Projector, Slide)

และยังมีห้องพักระดับมาตรฐาน ทั้งห้องปรับอากาศคู่จำนวน  10 ห้อง  ห้องปรับอากาศ 6 คน จำนวน 10  ห้อง

 

ภาพด้านหน้าอาคารศูนย์ฝึกฯ

ภาพระเบียบด้านหน้า ห้องพักบนศูนย์ฝึกฯ

ทางเดินภายในอาคาร

ห้องประชุมใหญ่ มุมมองจากด้านบน

ระเบียงด้านข้างห้องประชุมใหญ่ (จุดชมวิว)

ลานกิจกรรมเอนกประสงค์

 
ภาพห้องพัก
บริเวณด้านหน้าห้องพัก

ห้องพักขนาด 6 คน

ห้องพักขนาด 2 คน

ภาพห้องประชุม
รองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ 80-100 คน
รองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ 50 คน
รองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ 15 คน
ห้องประชุมขนาดใหญ (สีชัง 1)
ห้องประชุมขนาดกลาง (สีชัง 2)
ห้องประชุมขนาดเล็ก (สีชัง3)
บริการ : อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และอินเตอร์เน็ตไร้สาย

 

รายละเอียดสำหรับผู้สนใจติดต่อขอใช้บริการศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา
 
ติดต่อและสำรองห้องพัก   อัตราค่าห้อง
แบบฟอร์มขอใช้ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา  

รายการอาหาร,

เมนูเด็ด: หอยเป๋าฮื้อ

แผนที่ไปท่าเรือเกาะลอย อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี   ภาพภายในอาคาร

facebook

ติดตามทางเฟจบุ๊ค

 

 

 

 

วิธีการเดินทางวิธีการเดินทาง

  • สามารถโดยสารทางเรือจากฝั่งศรีราชาข้ามไปเกาะสีชังได้ทุกวันโดยขึ้นที่ท่าเรือเกาะลอย อำเภอศรีราชา
  • ค่าโดยสารประมาณ 50 บาท / คน ยกเว้นเที่ยว 20.00 น. เก็บคนละ 60 บาท/เที่ยว
  • เริ่มบริการจากศรีราชา ตั้งแต่เวลา 07.00 – 20.00 น . และจากเกาะสีชัง ตั้งแต่เวลา 06.00 – 19.00 น .โดยเรือออกทุกๆ ชั่วโมง
  • ค่าเรือเหมาลำ (ไป-กลับ) ไม่เกิน 60 คน ราคา 5,500 บาท
  • ค่าเรือเหมาลำ (ไป-กลับ) ตั้งแต่ 60 ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 100 คน ราคา 8,000 บาท
ติดต่อและสำรองห้องพักได้ที่ : คุณบุญชนะ ชมถนอม

โทรศัพท์ 08-5087-0378 หรือ 0-3821-6447 โทรสาร 0-3821-6350

e-mail: Boonchana.c@chula.ac.th, Boonchanac@hotmail.com

 
 
 
 
 
 
 
 
All Rights Reserved, Copyright© 2008 Aquatic Resources Research Institute, Chulalongkorn University