|| All ARRI Sites ||
 
 
 
 

 

:ข่าวกิจกรรม > งานวิจัยและบริการวิชาการ |การเรียนการสอน |ประกันคุณภาพการศึกษา |ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
news ข่าวเด่นประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ news    

PosterAward

 

Chula Paree Hut

 

 
เกียรติภูมิจุฬาฯ ประจำวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาฯ ได้รับรางวัล BEST POSTER AWARD ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการความร่วมมือเพื่อยกระดับการนำหอยเป๋าฮื้อเป็นเมนูสัญลักษณ์
ประจำอำเภอเกาะสีชัง ระหว่าง สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ ปารี ฮัท รีสอร์ท
 
ข่าวเด่นประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๘    
OFOC2015
สถาปนา
Chula Paree Hut
เปิดตัวโครงการ “จุฬาฯ สร้างสรรค์ สีชังยั่งยืน” ประจ้าปี ๒๕๕๘ ณ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี ผู้แทนจากหน่วยงานภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ ๒๔ ปี สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ กลยุทธ์การเสริมสร้างสมรรถนะในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ
บริการเชิงสร้างสรรค์"
และการเสวนา " ๑ บท ความร่วมมือ จุฬา - ปารีฮัท เพื่อสีชังยั่งยืน"
ข่าวเด่นประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘    
SeeThailand
PaiChildren
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ จัดโครงการ “หลักสูตรนานาชาติระยะสั้น SEE Thailand with CU” ภาคสนามที่เกาะสีชัง SeeThailandWithCU เทศบาลตำบลเกาะสีชัง นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่สหสัมพันธ์ (บ้านน้ำอู๋) ต. เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสัมมนาเรื่อง
"Food Technology" ระหว่าง TUMSAT และ CU
ณ ศูนย์ฝึกอบรมสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ
     
การประชุมสัมมนาในโครงการ "โครงการวิจัยเครื่อข่าย ๑ ช่วย ๙ "    
     
     

การประชุมสัมมนาในโครงการ "โครงการวิจัยเครื่อข่าย ๑ ช่วย ๙ "

เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ศาสตราจารย์นายแพทย์นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล ผู้ช่วยอธิการบดี กำกับดูแลงานสำนักบริหารยุทธศาสตร์และการงบประมาณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาในโครงการ "โครงการวิจัยเครื่อข่าย ๑ ช่วย ๙ " โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ สถานศึกษาเครือข่าย ๑ ช่วย ๙ เข้าร่วมและนำเสนอความคืบหน้าการดำเนินโครงการวิจัยเครือข่ายและแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการครั้งนี้ด้วย พร้อมนี้ยังได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ ดร.มงคล เตชะกำพุ รองอธิการบดีที่กำกับด้านวิจัย บรรยายหัวข้อ "ทำวิจัยง่ายนิดเดียว" ให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา หลังจากนั้นยังได้ร่วมกันทำกิจกรรมปลูกปะการังเพื่อการอนุรักษ์บริเวณพื้นที่ชายหาดในเขตพระจุฑาธุขราชฐาน โดยมี รศ.ดร.วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ กล่าวให้ต้อนรับและพาเยี่ยมชมกิจการของทางสถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรีในครั้งนี้ด้วย

MongkolNarin1Narin2

สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมโครงการเปิดโลกมรดกทะเลไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๕ ที่กองบิน ๗ สุราษฎร์ธานี

เมื่อเวลา ๑๐.๓๐ น. วันที่ ๒ มี.ค. ๕๘ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการ เปิดโลกมรดกทะเลไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้ง ๕ ณ หอประชุมธูปะเตมีย์ กองบิน ๗ อำเภอพุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘ ก.พ. ถึงวันที่ ๘ มี.ค. ๕๘ โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ จากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ประกอบด้วย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนภาคปกติทั่วภูมิภาคของประเทศไทย เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๔๕ โรงเรียน จาก ๓๕ จังหวัด จำนวน ๒๘๕ คน โดยมีปตท.สผ. เป็นผู้ให้ทุนสนับสนุนการจัดงาน 

camp1camp2camp3
 
โครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการ:
การสำรวจสถานการณ์การใช้น้ามันทอดซ้าและแนวทางการจัดการ กรณีพื้นที่เกาะสีชัง

เมื่อวันพุธที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ และสถาบันวิจัยสังคมได้ร่วมจัดการประชุมเพื่อนำเสนอผลการสำรวจสถานการณ์การใช้น้ำมันทอดซ้ำและการรับฟังความคิดเห็นของผู้บริโภคและผู้ประกอบการในพื้นที่เกาะสีชัง ณ ห้องประชุมสีชัง ๑ ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี ในการประชุมฯ มี รศ.ดร.วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ เป็นประธาน โดยได้รับเกียรติจาก ภก.วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ อุดรธานี บรรยายให้ความรู้ถึงอันตรายของการใช้น้ำมันทอดซ้า โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นักวิจัยจากทั้ง ๒ สถาบัน ตัวแทนจากอำเภอ เทศบาล โรงพยาบาล โรงเรียน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขทั้ง ๗ หมู่บ้าน ตลอดถึงผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆ ในเกาะสีชัง รวมทั้งสิ้น ๓๕ คน ในการนี้ ทางโครงการฯ ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี โดยได้รับข้อมูล ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มากมาย นอกจากนี้คณะนักวิจัยยังได้ร่วมทากิจกรรมเพื่อรณรงค์ลดการใช้น้ามันทอดซ้ำและแก้ปัญหาน้ำมันเสื่อมสภาพของผู้ประกอบการและผู้บริโภคในพื้นที่อีกด้วย

oil
oil2
oil3
การประชุมโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ ภาวะมลพิษ กรณีการขนส่งสินค้าบริเวณเกาะสีชัง

เมื่อวันอังคารที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ ได้จัดประชุม "โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและภาวะมลพิษ กรณีการขนส่งสินค้าบริเวณเกาะสีชัง”ในการศึกษาเพื่อประเมินศักยภาพและผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการเป็นเขตขนส่งสินค้าระดับภูมิภาคเพื่อรองรับการขยายตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ณ ห้องประชุมสีชัง ๑ ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา สถานีวิจัยฯ เกาะสีชัง อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี สำหรับการประชุมฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและภาวะมลพิษจากการขนส่งสินค้าทางทะเลบริเวณเกาะสีชัง ทั้งนี้ โดยได้เชิญ นายดำรงค์ เภตรา นายกเทศมนตรีตาบลเกาะสีชัง และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตลอดถึงผู้นำท้องถิ่น ชุมชน และผู้ประกอบการด้านการขนส่งสินค้าทางทะเลในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น ๓๕ คน ผลการประชุมฯ มีความเรียบร้อยดี เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ

กิจกรรมบริการวิชาการ

กิจกรรมฝึกอบรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

  สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล แก่คณะครูและนักเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมปีที่ ๕ จากโรงเรียนมัธยมจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จำนวน ๓๐ คน ในระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลและศูนย์ฝึกนิสิต เกาะสีชัง
ในการฝึกอบรมครั้งนี้ประกอบด้วย ๑. การบรรยายให้ความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเล โดยดร.สมภพ รุ่งสุภา ระบบนิเวศวิทยาทางทะเล โดยดร.พรเทพ พรรณรักษ์ ระบบนิเวศหาดหิน หาดทราย โดยนางสาวณิชยา ประดิษฐ์ทรัพย์ การประมง การเพาะเลี้ยง และสาหร่าย โดยนายเอนก โสภณ ระบบนิเวศแนวปะการัง โดยนายอานุภาพ พานิชผล และ ๒. การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติโดยได้นำคณะครูและนักเรียนสำรวจระบบนิเวศหาดหิน หาดทราย บริเวณหาดถ้ำพัง และดำน้ำสำรวจระบบนิเวศแนวปะการัง ณ เกาะค้างคาว
คณะครูและนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางสถาบันฯ จัดให้ด้วยความสนใจ ซักถามในข้อสงสัยเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ความรู้ที่ได้จากปฏิบัติในสถานที่จริงซึ่งหาไม่ได้จากห้องเรียน และนำความรู้ที่ได้ไปปรับประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียนต่อไป

 
ภาคสนามรายวิชา “เปิดโลกใต้ทะเลไทย” ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ ณ เกาะสีชัง
เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ โดย อ.ดร.นิลนาจ ชัยธนาวิสุทธิ์ อาจารย์ประจาวิชา ได้จัดกิจกรรมการออกปฏิบัติการภาคสนามทางทะเล รายวิชา “เปิดโลกใต้ทะเลไทย (Open Underwater World Thailand” ภาคเรียนที่ ๑ ปีการ ศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการดาน้าศึกษาแนวปะการังในพื้นที่หมู่เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
สาหรับรายวิชาฯ ดังกล่าว มุ่งเน้นให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจถึงความหมายและความสาคัญของปะการัง ระบบนิเวศแนวปะการัง แนวปะการังในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อแนวปะการัง การใช้ประโยชน์จากแนวปะการัง มาตรการอนุรักษ์แนวปะการัง ตลอดถึงแนวทางการฟื้นฟูแนวปะการังในประเทศไทย โดยมีนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมฯ จานวน ๓๐ คน และนักศึกษาพี่เลี้ยง ๖ คน
underwater1
underwater3
อ.ดร.นิลนาจ ชัยธนาวิสุทธิ์ อาจารย์ประจำวิชา
วางแผนการออกทำกิจกรรมในทะเล

กิจกรรมดำน้ำ สำรวจปะการัง

งานวิจัยและบริการวิชาการ

  • รายงานคุณภาพน้ำ สถานีวิจัยฯ เกาะสีชัง จ.ชลบุรี รายละเอียด
  • ประกาศผลการ ประกวด "บทความ" ในหัวข้อ "ความประทับใจ ณ เกาะสีชัง" และการประกวดภาพถ่าย ในรายวิชาสีชังศึกษา รายละเอียด
  • ดาวน์โหลด ประมวลผลงานวิจัย การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล รายละเอียด
  • สรุปผลการประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์ทางทะเล 2555: รายละเอียด
เอกสารเผยแพร่

รายงานประจำปี

จดหมายข่าว

  • รายงานประจำปี ๒๕๕๗ รายงานประจำปี 2557
 
 
 

ติดตามข่าวย้อนหลัง

 
หน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะและการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อไทย

 

ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา เกาะสีชัง

 

ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ บริการ และอำนวยความสะดวกแก่คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา รวมทั้งหน่วยงาน และบุคคลทั่วไปที่มาทำการวิจัย การเรียนการสอน การฝึกงาน การจัดประชุมวิชาการ ตลอดจนการอบรมและสัมมนาต่าง ๆ นอกจากนี้ยัง มีห้องประชุมจำนวน ๓ ห้องที่มีขนาดต่างกันสำหรับจัดประชุม อบรม สัมมนา ต่างๆ พร้อมเครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย (LCD Projector, Visualizer, Overhead Projector, Slide)

และยังมีห้องพักระดับมาตรฐาน ทั้งห้องปรับอากาศคู่จำนวน  ๑๐ ห้อง  ห้องปรับอากาศ ๖ คน จำนวน ๑๐  ห้อง

 

ภาพด้านหน้าอาคารศูนย์ฝึกฯ

ภาพระเบียบด้านหน้า ห้องพักบนศูนย์ฝึกฯ

ทางเดินภายในอาคาร

ห้องประชุมใหญ่ มุมมองจากด้านบน

ระเบียงด้านข้างห้องประชุมใหญ่ (จุดชมวิว)

ลานกิจกรรมเอนกประสงค์

 
ภาพห้องพัก
บริเวณด้านหน้าห้องพัก

ห้องพักขนาด ๖ คน

ห้องพักขนาด ๒ คน

ภาพห้องประชุม
รองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ 80-100 คน
รองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ 50 คน
รองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ 15 คน
ห้องประชุมขนาดใหญ (สีชัง ๑)
ห้องประชุมขนาดกลาง (สีชัง ๒)
ห้องประชุมขนาดเล็ก (สีชัง๓)
บริการ : อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และอินเตอร์เน็ตไร้สาย

 

วิธีการเดินทางวิธีการเดินทาง

  • สามารถโดยสารทางเรือจากฝั่งศรีราชาข้ามไปเกาะสีชังได้ทุกวันโดยขึ้นที่ท่าเรือเกาะลอย อำเภอศรีราชา

  • ค่าโดยสารประมาณ 50 บาท / คน ยกเว้นเที่ยว 20.00 น. เก็บคนละ 60 บาท/เที่ยว

  • เริ่มบริการจากศรีราชา ตั้งแต่เวลา 07.00 – 20.00 น . และจากเกาะสีชัง ตั้งแต่เวลา 06.00 – 19.00 น .โดยเรือออกทุกๆ ชั่วโมง

  • ค่าเรือเหมาลำ (ไป-กลับ) ไม่เกิน 60 คน ราคา 5,500 บาท

  • ค่าเรือเหมาลำ (ไป-กลับ) ตั้งแต่ 60 ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 100 คน ราคา 8,000 บาท

ติดต่อและสำรองห้องพักได้ที่ : คุณบุญชนะ ชมถนอม

โทรศัพท์ 08-5087-0378 หรือ 0-3821-6447 โทรสาร 0-3821-6350

e-mail: Boonchana.c@chula.ac.th, Boonchanac@hotmail.com

 
 
 
 
 
 
 
 
All Rights Reserved, Copyright© 2008 Aquatic Resources Research Institute, Chulalongkorn University