|| All ARRI Sites ||
 
 
 
 

:ข่าวกิจกรรม > งานวิจัยและบริการวิชาการ |การเรียนการสอน |ประกันคุณภาพการศึกษา |ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ข่าวเด่นประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗
สถาบันฯ ร่วมดำเนินการ “โครงการพัฒนาคุณภาพงาน” ของมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ ๔-๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ คณะทางาน “กลุ่มสีชังน่ารัก” นำโดย น.ส.พรวิภา คงแจ้ง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ได้ประชุมระดมความคิดในโครงการ “สีชังน่าพัก ผู้คนน่ารักจริงเอย” หัวข้อ “การพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการของศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา เกาะสีชังให้เหมาะสมและตรงตามความต้องการของผู้เข้าพัก” ณ ห้องประชุมสถานีวิจัยฯ เกาะสีชัง จ.ชลบุรี หลังจากนั้น เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ทางโครงการฯ ได้นาเสนอรายงานผลการดาเนินงานต่อ ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดี ในโอกาสการมาเยี่ยมชมโครงการพัฒนาคุณภาพงานของสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้้า ณ ห้องประชุม ๙๐๔ ชั้น ๙ อาคารสถาบัน ๓
ติดตามข่าวที่น่าสนใจอื่นๆ ที่นี่ ติดตามข่าวอื่น ๆ

QA
 
งานวิจัยและบริการวิชาการ

 

  • สรุปผลการประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์ทางทะเล 2555: รายละเอียด
  • ดาวน์โหลด ประมวลผลงานวิจัย การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล รายละเอียด
  • รายงานคุณภาพน้ำ สถานีวิจัยฯ เกาะสีชัง จ.ชลบุรี รายละเอียด
  • ประกาศผลการ ประกวด "บทความ" ในหัวข้อ "ความประทับใจ ณ เกาะสีชัง" และการประกวดภาพถ่าย ในรายวิชาสีชังศึกษา รายละเอียด
 

รายงานประจำปี

จดหมายข่าว

 

ติดตามข่าวย้อนหลัง

 
หน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะและการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อไทย

 

ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา เกาะสีชัง

 

ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ บริการ และอำนวยความสะดวกแก่คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา รวมทั้งหน่วยงาน และบุคคลทั่วไปที่มาทำการวิจัย การเรียนการสอน การฝึกงาน การจัดประชุมวิชาการ ตลอดจนการอบรมและสัมมนาต่าง ๆ นอกจากนี้ยัง มีห้องประชุมจำนวน 3 ห้องที่มีขนาดต่างกันสำหรับจัดประชุม อบรม สัมมนา ต่างๆ พร้อมเครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย (LCD Projector, Visualizer, Overhead Projector, Slide)

และยังมีห้องพักระดับมาตรฐาน ทั้งห้องปรับอากาศคู่จำนวน  10 ห้อง  ห้องปรับอากาศ 6 คน จำนวน 10  ห้อง

ภาพด้านหน้าอาคารศูนย์ฝึกฯ

ภาพระเบียบด้านหน้า ห้องพักบนศูนย์ฝึกฯ

ทางเดินภายในอาคาร

ห้องประชุมใหญ่ มุมมองจากด้านบน

ระเบียงด้านข้างห้องประชุมใหญ่ (จุดชมวิว)

ลานกิจกรรมเอนกประสงค์

 
ภาพห้องพัก
บริเวณด้านหน้าห้องพัก

ห้องพักขนาด 6 คน

ห้องพักขนาด 2 คน

ภาพห้องประชุม
รองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ 80-100 คน รองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ 50 คน รองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ 15 คน
ห้องประชุมขนาดใหญ (สีชัง 1)
ห้องประชุมขนาดกลาง (สีชัง 2)
ห้องประชุมขนาดเล็ก (สีชัง3)

บริการ : อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และอินเตอร์เน็ตไร้สาย

รายละเอียดสำหรับผู้สนใจติดต่อขอใช้บริการศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา
 
ติดต่อและสำรองห้องพัก   อัตราค่าห้อง
แบบฟอร์มขอใช้ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา  

รายการอาหาร,

เมนูเด็ด: หอยเป๋าฮื้อ

แผนที่ไปท่าเรือเกาะลอย อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี   ภาพภายในอาคาร

facebook

ติดตามทางเฟจบุ๊ค

 

 

 

 

วิธีการเดินทางวิธีการเดินทาง

  • สามารถโดยสารทางเรือจากฝั่งศรีราชาข้ามไปเกาะสีชังได้ทุกวันโดยขึ้นที่ท่าเรือเกาะลอย อำเภอศรีราชา
  • ค่าโดยสารประมาณ 50 บาท / คน ยกเว้นเที่ยว 20.00 น. เก็บคนละ 60 บาท/เที่ยว
  • เริ่มบริการจากศรีราชา ตั้งแต่เวลา 07.00 – 20.00 น . และจากเกาะสีชัง ตั้งแต่เวลา 06.00 – 19.00 น .โดยเรือออกทุกๆ ชั่วโมง
  • ค่าเรือเหมาลำ (ไป-กลับ) ไม่เกิน 60คน ราคา 5,500 บาท
  • ค่าเรือเหมาลำ (ไป-กลับ) ตั้งแต่ 60 ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 100 คน ราคา 8,000 บาท
ติดต่อและสำรองห้องพักได้ที่ : คุณบุญชนะ ชมถนอม

โทรศัพท์ 08-5087-0378 หรือ 08-9693-6905 หรือ 0-3821-6198 โทรสาร 0-3821-6350

e-mail: Boonchana.c@chula.ac.th, Boonchanac@hotmail.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All Rights Reserved, Copyright© 2008 Aquatic Resources Research Institute, Chulalongkorn University