สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ ได้ดำเนินการ “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันฯ เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๗” อย่างต่อเนื่อง ตามแผนงานที่วางไว้
 
๒. การสัมมนากำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศของสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ

      สำหรับกิจกรรมนี้ สถาบันฯ ได้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมจามจุรี ๒ ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้บริหาร นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ เข้าร่วม จำนวน ๑๙ คน

กล่าวเปิดการสัมมนา โดย ศาสตราจารย์ ดร. วรณพ วิยกาญจน์ ผูู้อํานวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ

       ในการดำเนินการสัมมนาฯ มีวิทยากรให้เกียรติมาเข้าร่วมและบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

    ๑) ศาสตราจารย์ ดร. วิเลิศ ภูริวัชร ผู้รักษาการอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
            ได้ร่วม พูดคุยหารือกับผู้บริหารสถาบันฯ พร้อมให้เกียรติ ปาฐกถา "อธิการบดีพบประชาคมชาวสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ" ภายใต้แนวคิด "CU POWER OF TOGETHERNESS" ต่อที่ประชุมสัมมนาฯ

 
 
 
 
 

พร้อมรับมอบของที่ระลึกจากผู้บริหารสถาบันฯ และถ่ายภาพหมู่ร่วมกับผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ

    ๒) ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร. พรอนงค์ อร่ามวิทย์ ผู้รักษาการรองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้านยุทธศาสตร์และการวิจัย 
         ได้ให้เกียรติ บรรยาย ในหัวข้อ “ทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย” พร้อมตอบข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ของผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ

 
 

  พร้อมรับมอบของที่ระลึกจากผู้บริหารสถาบันฯ และถ่ายภาพหมู่ร่วมกันกับผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ

    ๓) อาจารย์ ดร. ถิรพุทธิ์ ปิติฉัตร ผู้รักษาการผูู้ช่วยอธิการบดี ด้านพัฒนาองค์กร
           ได้ให้เกียรติ บรรยาย ในหัวข้อ  “การสร้างแรงจูงใจเพื่อประสิทธิภาพในการทํางาน” แก่ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ

 
 
 
 

   พร้อมรับมอบของที่ระลึกจากผู้บริหารสถาบันฯ และถ่ายภาพหมู่ร่วมกับผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ

    ๔) คุณชลพรรษ จรัญพงษ์ นักจิตวิทยาการปรึกษา
          ได้ให้เกียรติ บรรยาย ในหัวข้อ “The happy diversity team : หลากหลาย..ที่เหมือนกัน” พร้อมจัดกิจกรรมประกอบการบรรยาย แก่ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ

 
 
 
 

 พร้อมรับมอบของที่ระลึกจากผู้บริหารสถาบันฯ และถ่ายภาพหมู่ร่วมกับผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ

    ในนามของ ผู้บริหารสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ และ คณะผู้รับผิดชอบ "โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗" ขอขอบพระคุณทุกคนทุกฝ่าย ที่ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมสนับสนุน จนกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการฯ ประสบความสำเร็จลงด้วยดี มา ณ ที่นี้

ขอบคุณภาพ; ข่าวสารจุฬาฯ https://www.chula.ac.th/news/172635/

การบรรยายภาคทฤษฎี
การบรรยายภาคทฤษฎี
ฝึกใช้งานเครื่อง FlowCAM
ฝึกปฎิบัติใช้เครื่อง FlowCAM
ฝึกใช้งานเครื่อง FlowCAM
ฝึกใช้งานเครื่อง FlowCAM
ฝึกใช้งานเครื่อง FlowCAM
วิเคราะห์ผลที่ได้จากเครื่อง FlowCAM