เมื่อวันพุธที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. วรณพ วิยกาญจน์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร. สุชนา ชวนิชย์  รองศาสตราจารย์ ดร. รสรินทร์ พลวัฒน์ และ อ.สพ.ญ.ดร. ฐนิดา เหตระกูล รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้เข้าพบเพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวาระที่ท่านได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คนที่ ๒๓ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗
การบรรยายภาคทฤษฎี
การบรรยายภาคทฤษฎี
ฝึกใช้งานเครื่อง FlowCAM
ฝึกปฎิบัติใช้เครื่อง FlowCAM
ฝึกใช้งานเครื่อง FlowCAM
ฝึกใช้งานเครื่อง FlowCAM
ฝึกใช้งานเครื่อง FlowCAM
วิเคราะห์ผลที่ได้จากเครื่อง FlowCAM